Treść strony

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie

Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów
(pokój 203 i 204, 2 piętro)

tel. (46) 856-61-29 oraz (46) 856-61-34

E-mail: wosir@powiat-zyrardowski.pl

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa należy w szczególności:

1) w zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska:

a) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w posiadaniu Starostwa,

b) wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,

c) wydawanie pozwoleń emisyjnych na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,

d) sporządzanie powiatowego programu ochrony środowiska oraz przygotowywanie raportów z jego wykonania,

e) przyjmowanie zgłoszeń z instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia,

f) wydawanie decyzji na wytwarzanie odpadów,

g) wydawanie pozwoleń zintegrowanych: na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, na wytwarzanie odpadów,

h) przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne,

i) przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,

j) występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań, jeżeli w wyniku kontroli organ stwierdzi naruszenie przepisów o ochronie środowiska,

k) realizacja zadań związanych z edukacją ekologiczną;

2) w zakresie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych - wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem i określających obowiązki prowadzącego instalację w zakresie monitorowania oraz stwierdzanie wygaśnięcia tych zezwoleń;

3) w zakresie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych:

a) wydawanie decyzji wyłączających z produkcji użytki rolne w przypadku zamiaru rozpoczęcia innego niż rolnicze użytkowanie terenu,

b) wydawanie decyzji w sprawie rekultywacji gruntów rolnych, leśnych i zdewastowanych przez nieznanych sprawców;

4) w zakresie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych;

5) w zakresie ustawy Prawo wodne:

a) wydawanie innych decyzji,

b) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych;

6) w zakresie ustawy o lasach:

a) nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,

b) sporządzanie, zatwierdzanie i nadzorowanie wykonywania uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych,

c) cechowanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,

d) zmiana lasu na użytek rolny,

e) przyznawanie środków na odnowienie lasów zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych;

7) w zakresie ustawy Prawo łowieckie:

a) wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie chartów lub ich mieszańców,

b) wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych;

8) w zakresie ustawy o ochronie przyrody:

a) prowadzenie rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE,

b) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów w zakresie należącym do właściwości Starosty;

9) w zakresie ustawy o transporcie kolejowym — wydawanie decyzji na wniosek zarządcy o usunięciu drzew lub krzewów, utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatacje urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne;

10) w zakresie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, w związku z przepisami ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej:

a) naliczanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,

b) wstrzymywanie w drodze decyzji wypłaty ekwiwalentu oraz nakazywanie zwrotu kosztów sadzonek, zwrotu kosztów planów zalesienia i pobranego ekwiwalentu wraz z odsetkami ustawowymi,

c) wypłacanie podwyższonego o 50% ekwiwalentu;

11) w zakresie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska — w przypadku bezpośredniego zagrożenia środowiska kierowanie wniosku do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie, należących do jego zadań i kompetencji, działań zmierzających do usunięcia tego zagrożenia, gdy podjęcie działań wykracza poza zadania i kompetencje Starosty;

12) w zakresie ustawy Prawo geologiczne i górnicze:

a) udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż oraz ich zmiany, przenoszenie na rzecz innego podmiotu, cofanie, ograniczanie jej zakresu oraz wygaszanie,

b) zatwierdzanie w drodze decyzji projektów oraz dodatków do projektów robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji,

c) przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych obejmujących wiercenia w celu wykonywania ujęć, wykorzystania ciepła ziemi oraz wykonywania wkopów i otworów wiertniczych,

d) zatwierdzanie w drodze decyzji dokumentacji oraz dodatków do dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, hydrogeologicznej oraz geologiczno-inżynierskiej,

e) wykonywanie nadzoru i kontroli miejsc wykonywania robót geologicznych, miejsc wydobywania kopalin, zakładów górniczych;

13) w zakresie ustawy o odpadach:

a) wydawanie pozwoleń na odzysk i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,

b) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów;

14) w zakresie ustawy o rybactwie śródlądowym:

a) wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego i prowadzenie ich rejestru,

b) rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb i prowadzenie ich rejestru,

c) wyrażenie zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej;

15) w zakresie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - umieszczanie w BlP informacji z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym: powiatowe programy ochrony środowiska, raporty z wykonania powiatowych programów ochrony środowiska, programy ochrony środowiska przed hałasem, decyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane;

16) w zakresie ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - rejestracja jachtów

 

 

następna strona »

Kalendarium

Kalendarz

«marzec 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

  • mapa powiatu żyrardowskiego
  • Żyrardów
  • Mszczonów
  • Puszcza Mariańska
  • Radziejowice
  • Wiskitki