Treść strony

Waszej Pamięci Żołnierze Wyklęci

Starosta Żyrardowski Wojciech Szustakiewicz oraz dyrektor Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie Bogusław Nietrzebka zapraszają na powiatowe obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Cykl wydarzeń rozpocznie wernisaż wystawy „Zaplute karły reakcji”, który tym razem odbędzie się 1 marca o godzinie 10.00 w Liceum Ogólnokształcącym im. Szarych Szeregów w Mszczonowie.

W tym roku organizatorzy pomyśleli także o najmłodszych mieszkańcach powiatu żyrardowskiego. Od kilku tygodni dzieci w wieku od 4 do 10 lat mogą składać do Muzeum prace plastyczne w konkursie „Kocham Cię, Polsko”. Na laureatów czekają niezwykle atrakcyjne nagrody. Nie mniej atrakcyjnie zapowiada się internetowy konkurs „W sieci wiedzy”. Tu jednak trzeba wykazać się głęboką wiedzą historyczną. Warto śledzić fanpage Muzeum Mazowsza Zachodniego, bowiem wysiłek uczestników będzie sowicie wynagrodzony. Dla najbogatszych wiedzą, najszybszych i najsprytniejszych ufundowane są wydawnictwa książkowe i albumowe.

Muzeum Mazowsza Zachodniego przygotowało także wykłady i spotkania z historykami. I tak 1 marca o „Żołnierzach Wyklętych – bohaterach drugiej konspiracji” mówił będzie Bogusław Nietrzebka, 9 marca prelekcję o antykomunistycznym podziemiu zbrojnym po 1944 r. wygłosi Leszek Żebrowski, 10 marca zaś Kajetan Rajski opowie o losach rodzin Żołnierzy Wyklętych w czasach PRL.

Dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli zostały przygotowane specjalne lekcje historyczne, które poprowadzą pracownicy Muzeum. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Patronat nad powiatowymi obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych objął Poseł Maciej Małecki. 

  • Waszej Pamięci Żołnierze Wyklęci

XXV Sesja Rady Powiatu

W dniu 20 lutego, w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie, odbyła się XXV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego. Obrady sesji, które prowadził Przewodniczący Daniel Suchecki, rozpoczęły sprawozdania. Pierwszym sprawozdawcą był Powiatowy Komendant Policji w Żyrardowie mł. insp. Arkadiusz Zgieb, który przedstawił sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie za rok 2016. Odniósł się w swym sprawozdaniu do wskaźników i wyników pracy, do problemów związanych ze znaczną rotacją funkcjonariuszy jak tez z brakami kadrowymi. Komendant przedstawił tez proponowane działania i zamierzenia, które mają usprawnić pracę Policji.

Temat bezpieczeństwa kontynuował kolejny sprawozdawca - Starosta Wojciech Szustakiewicz. Starosta zapoznał zebranych ze sprawozdaniem z prac Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2016. (Pełne sprawozdania publikujemy poniżej w plikach PDF).

  Po części sprawozdawczej przyszedł czas na uchwałodawczą. Pierwszymi z uchwał w porządku, były uchwały związane z gospodarką finansową Powiatu. Projekty tych uchwał przedstawiła radnym Skarbnik Edyta Fedorowicz. Pierwsza z nich dotyczyła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego. Poprzez wprowadzenie zmian w WPF zaktualizowano wielkości przewidywanego wykonania budżetu w roku 2016 do faktycznego wykonania, wprowadzono także zmiany wynikające ze skutków zmiany uchwały budżetowej, wprowadzonej także na tej samej sesji. Uchwała o której mowa, zmieniająca Budżet Powiatu Żyrardowskiego w 2017 roku, sankcjonowała m.in. zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 353.191,92 zł z tytułu pomocy finansowej gmin Mszczonów oraz Puszcza Mariańska na realizację drogowych zadań inwestycyjnych, w tym na przebudowę drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce-granica powiatu wraz z przebudową skrzyżowania w m. Badowo Dańki – 66.000,00 zł oraz przebudową drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska w miejscowości Budy Zaklasztorne i miejscowości Radziwiłłów – 287.192,56 zł. Uchwała dokonywała także korekty dochodów z tytułu zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie informacji Ministra Finansów i Rozwoju (kwota 125.475,00zł), dotacji z budżetu Państwa, na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (40.733,00 zł), czy dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (43.446,00 zł). Zwiększono także wydatki, oprócz wymienionych wcześniej inwestycji drogowych wprowadzono między innymi zadania związane z budową przyłącza wodociągowego i kanalizacji deszczowej przy budynku DPS, przy ul. Limanowskiego (kwota 170.000,00 zł) i zakupem kserokopiarek i specjalistycznego oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego (50.000,00zł).

Radni przyjmując powyższe uchwały zwiększyli łącznie dochody i wydatki budżetu Powiatu o kwotę 646.687,09 zł. Uchwała dokonała także przesunięć między działami budżetu, a po jej przyjęciu plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2017 rok wynosi odpowiednio: 66.080.813,44 oraz 69.663.840,55 .

Projekty kolejnych uchwał przedstawił Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Adam Lemiesz. Pierwsza, w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego, zawiera określenie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. Przedmiotowa uchwała ma charakter intencyjny i stanowi podstawę do zasięgnięcia obligatoryjnych opinii właściwego Kuratora Oświaty oraz związków zawodowych. Ustalony w uchwale projekt dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego nie zakłada zamiaru likwidacji dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej, gimnazjum specjalnego oraz dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Żyrardowski, umożliwiających dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu żyrardowskiego, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

Z dniem 1 września 2017 r., przekształceniu z mocy ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, podlegać będą: 6–letnia szkoła podstawowa w 8–letnią szkołę podstawową, zasadnicza szkoła zawodowa w branżową szkołę I stopnia, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy oraz szkoły policealne. Licea ogólnokształcące i technika przekształcą się w nowe typy szkół w drugim etapie reformy ustroju szkolnego, tj. od 1 września 2019 r. natomiast gimnazja, w tym gimnazja specjalne, z mocy ustawy ulegną likwidacji poprzez wygaszenie. Do podjęcie tej uchwały zobowiązywały Radę Powiatu przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe. Uchwała ta wywołała dyskusję, w której swe obawy i niechęć do zmian przedstawiła Radna Genowefa Milczarek. Projekt uchwały przyjęto jednak większością 13 głosów za, przy 3 głosach sprzeciwu.

Kolejne dwie uchwały dotyczyły wyrażenia zgody na utworzenie partnerstwa i na zawarcie Umowy o Partnerstwie Powiatu Żyrardowskiego z Gminą Mszczonów w celu wspólnych realizacji przedsięwzięć. Władze samorządowe Mszczonowa i Powiatu Żyrardowskiego podjęły współpracę w sprawie wspólnej realizacji projektu rewitalizacji obszarów miejskich na terenie Mszczonowa. Powiat uczestniczył od początku 2016 r. w konsultacjach Programu Rewitalizacji Mszczonowa. Rewitalizacją zostanie objęty także obszar między ulicami Ługową a Maklakiewicza, gdzie znajdują się dwie szkoły prowadzone przez Powiat, tj. LO im. Szarych Szeregów i Zespół Szkół w Mszczonowie. Planowane wcześniej w tych szkołach inwestycje doskonale wpisują się w założenia  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa VI – Jakość życia, Działanie 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych”. W pierwszym projekcie rolę Partnera Wiodącego (Lidera) pełnić będzie Gmina Mszczonów, natomiast w drugim Powiat Żyrardowski. Porozumienia to będą podstawą do wspólnego aplikowania o środki unijne. Zostaną przygotowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regulaminie Konkursu i będą w szczególności  określały prawa i obowiązki stron, zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie i sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez partnerów. Projekty uchwał dotyczące porozumień z gminą Mszczonów zostały przyjęte przez radnych jednogłośnie.

Po zakończeniu części uchwałodawczej Starosta Wojciech Szustakiewicz przedstawił informację na temat prac Zarządu Powiatu oraz informacje dotyczące Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego. Część radnych, zabierających głos w dyskusji po informacji Starosty podnosiła fakt pojawiających się kontrowersji wokół zarobków Prezes Zarządu spółki Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego i ich relacji z wynikami finansowymi placówki. W dyskusji uczestniczyli także związkowcy - lider Oddziału Miejskiego NSZZ „S” Bogdan Zieliński oraz reprezentująca Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” CZMZ w Żyrardowie Teresa Lefelt. Starosta zaproponował, aby o wynikach i pracy szpitala przenieść dyskusję na sesję czerwcową, gdy znane będą wszystkie wyniki finansowe placówki za 2016 rok.

Wprowadzenie Komendanta

W dniu 9 lutego w Komendzie Powiatowej Policji w Żyrardowie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji objęcia stanowiska I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie przez podinsp. Edytę Marczewską.

Rozkaz o powołaniu na to stanowisko nowej Pani Komendant wręczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu mł. insp. Mirosław Jedynak oraz Komendant Powiatowy Policji w Żyrardowie mł. insp. Arkadiusz Zgieb. Pani Edyta Marczewska, która obowiązki I Zastępcy pełniła od 1 grudnia 2016 r., złożyła meldunek o objęciu stanowiska i odebraniu rozkazu, podziękowała także za obdarzenie jej zaufaniem i powierzenie tak odpowiedzialnej funkcji.

W uroczystości uczestniczyli: Starosta Powiatu Żyrardowskiego Wojciech Szustakiewicz, Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa Dariusz Kaczanowski, Prokurator Rejonowy w Żyrardowie Marek Marciniak oraz wójtowie gmin: Radziejowice Urszula Ciężka, Wiskitki - Franciszek Grzegorz Miastowski i Puszcza Mariańska - Michał Staniak, a także policjantki, policjanci i pracownicy cywilni Policji.

Podinsp. Edyta Marczewska służbę w Policji rozpoczęła 25 lat temu w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VII (Praga Południe). Od 15 lat związana jest z Komendą Powiatową Policji w Żyrardowie, gdzie karierę rozpoczynała zajmując stanowisko oficera prasowego Komendanta Powiatowego Policji, a następnie specjalisty w sztabie. W 2012r. objęła stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji, które zajmowała do 1 grudnia 2016 r. kiedy Komendant Wojewódzki zs. w Radomiu powierzył jej pełnienie obowiązków I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie.

Dyplom honorowy dla Zbigniewa Kołaczka

Międzynarodowe Czasopismo Satyry, Humoru i Karykatury ,,Nosorożec” (Nosorog Magazine) wydawane w Banja Luce w Bośni i Hercegowinie było organizatorem IX Międzynarodowego Konkursu Satyrycznego. Jego temat brzmiał: ,,Wielcy malarze w karykaturze”. W konkursie wzięło udział 280 autorów z 57 krajów świata, zgłaszając około 900 prac. Wśród nich był Zbigniew Kołaczek, artysta grafik mieszkający w Żyrardowie. Jego karykatura przedstawiająca  niderlandzkiego malarza i rysownika przełomu późnego gotyku i wczesnego renesansu - Hieronima Boscha otrzymała wyróżnienie w postaci dyplomu honorowego. Jury konkursowe składające się z siedmiu członków pierwsze miejsce przyznało Pablo Lopezowi  z Urugwaju, drugie Hamidowi Soufi z Iranu, a trzecie Fabrice Rodriguezowi Garcia z Brazylii.

Według Miladina Berica, satyryka, aforysty i członka rady redakcyjnej ,,Nosorożca”, konkurs został zdominowany przez portrety wybitnych malarzy XX wieku, takich jak Pablo Picasso, Salvador Dali i Diego Rivera. Wystawa pokonkursowa została otwarta w dniu 31stycznia 2017 roku w Banja Luce, w Narodowej i Uniwersyteckiej Bibliotece Republiki Serbskiej. (Republika Serbska jest jedną z dwóch autonomicznych części wchodzących w skład Bośni i Hercegowiny, a Banja Luka jest jej stolicą.) Ekspozycję można oglądać do końca lutego.

Na wystawie zostało zaprezentowanych sześć prac polskiego artysty. Są to portrety Giorgio de Chirico, Giuseppe Arcimboldo, Jacksona Pollocka, Petera Paula Rubensa, Rafaela Santi i wyróżnionego Hieronima Boscha. Warto przypomnieć, że prace mieszkającego w Żyrardowie artysty były prezentowane na międzynarodowych wystawach w ponad czterdziestu krajach świata. Jest on również laureatem nagród

i wyróżnień w konkursach międzynarodowych w Polsce, Słowacji, Macedonii, Chinach, Tajwanie, Korei, Indiach, Bośni i Hercegowinie, Rumunii i Luksemburgu.

Więcej informacji o konkursie na profilu Fb  Nosorog - Magazine for satire, humor and cartoons

Posiedzenie Rady Muzeum Mazowsza Zachodniego

W dniu 2 lutego 2017 roku odbyło się ostatnie spotkanie Rady Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie piątej kadencji. Rada spotkała się w składzie: przewodniczący Rady Stanisław Niewiadomski, Ryszard Adamiak, Piotr Mady, Paweł Fijałkowski i Jacek Czubak. Gościem ostatniego spotkania Rady był Starosta Powiatu Żyrardowskiego Wojciech Szustakiewicz.

Obrady rozpoczęto minutą ciszy, którą poświęcono pamięci zmarłemu w minionym roku Jerzemu Jasiukowi, wieloletniemu dyrektorowi Muzeum Techniki NOT oraz przewodniczącemu Rady Muzeum czwartej kadencji. W trakcie swojego wystąpienia Starosta Wojciech Szustakiewicz podziękował członkom Rady za ich aktywny udział i wspieranie działań Muzeum. Przedstawił również dokonania Rady obecnej kadencji. Specjalne podziękowania wraz z upominkiem Starosta przekazał na ręce przewodniczącego Rady Stanisława Niewiadomskiego.

Kolejny punkt obrad Rady dotyczył sprawozdań finansowego i merytorycznego Muzeum z działalności w 2016 roku. Dyrektor Muzeum Bogusław Nietrzebka omówił najciekawsze wydarzenia kulturalne oraz zorganizowane w 2016 roku wystawy. W dalszej kolejności dyrektor omówił harmonogram lekcji muzealnych oraz statystyki zwiedzających. Natomiast księgowa Pani Danuta Górniak zreferowała wykonanie budżetu za 2016 rok. Po wysłuchaniu sprawozdań Członkowie Ray wyrazili swoje zadowolenie z działalności placówki i jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie sprawozdanie merytoryczne i finansowe Muzeum.

Ostatnim punktem zebrania była dyskusja nad planami merytorycznymi i finansowymi na 2017 rok. Po przedstawieniu przez dyrektora i księgową obydwu dokumentów i krótkiej dyskusji Członkowie Rady ponownie jednogłośnie zaakceptowali plany.

Na zakończenie posiedzenia przewodniczący Rady podziękował członkom tego gremium za cztery lata pracy, a Starosta przekazał życzenia dalszych, owocnych lat.

Kalendarium

Kalendarz

«maj 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

  • mapa powiatu żyrardowskiego
  • Żyrardów
  • Mszczonów
  • Puszcza Mariańska
  • Radziejowice
  • Wiskitki