Treść strony

XXVII Sesja Rady Powiatu, absolutorium dla Zarządu

W dniu 15 maja, w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie, odbyła się XXVII Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego. Pierwszym punktem w porządku obrad była informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu, którą przedstawił Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żyrardowie Andrzej Liszewski (sprawozdanie publikujemy poniżej).

Po informacji o działalności PSSE radni przystąpili do części uchwałodawczej sesji. Pierwszymi z uchwał w porządku obrad, jakie przedstawił zebranym Przewodniczący Rady Powiatu Żyrardowskiego Daniel Suchecki, były uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Żyrardowskiego za 2016 rok i udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Przewodniczący Zarządu, Starosta Wojciech Szustakiewicz, przedstawił informacje na temat realizacji budżetu w ubiegłym roku. Budżet Powiatu Żyrardowskiego na 2016 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Powiatu w dniu 30 grudnia 2015 roku

W 2016 roku Rada Powiatu podjęła 10 uchwał, a Zarząd Powiatu 9, wprowadzających zmiany do planu budżetowego, którego łączne dochody wyniosły 65.835.917,07 zł zaś wydatki budżetu 68.741.553,55 zł. Ubiegłoroczny budżet był większy o kwotę 3.841.476,00 zł po stronie dochodów niż w roku 2015. Starosta podkreślił, że pozytywną dla Powiatu jest stała tendencja zwiększania dochodów własnych, w tym udziału w podatkach PIT i CIT. Dochody własne w ubiegłorocznym budżecie stanowiły 44,84 % pozostałe to – subwencja ogólna – 30,64 %, dotacje celowe –  17,94% i dochody majątkowe – 6,58 % - mówił Starosta.

Podobna jak w ubiegłych latach była struktura wydatków. W roku 2016 najwięcej środków wydano na oświatę i wychowanie – 24.798.354,06 zł, co stanowi 36,08% wszystkich wydatków i była to kwota większa o 2.700.982 zł niż w roku 2015. Drugie miejsce zajęła pomoc i polityka społeczna – ok. 18,46 mln zł (26,86 proc.) Na trzecim miejscu pod względem wydatków znalazła się administracja publiczna, na którą przeznaczono blisko 10,3 proc. wydatkowanych środków, to jest 7,08 mln zł. Z pozostałych wydatków – na transport i łączność wyasygnowano – 6,82 mln zł (9,93 proc.), na bezpieczeństwo – 4,36 mln zł (6,34 proc.), a na ochronę zdrowia 3,98 mln zł (5,8 proc.). Godne podkreślenia jest to, że kwota wydatków majątkowych wzrosła o 5.319.448,00 zł w stosunku do roku 2015.

Wzrost wydatków majątkowych, to nie tylko budowa hali sportowej i modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1, ale także przebudowa ośmiu dróg powiatowych, czy modernizacja budynków SOSW i DPS w Żyrardowie przy ul. Sosabowskiego - akcentował Starosta. Pozostałe wskaźniki budżetu Powiatu Żyrardowskiego zamknęły się w 2016 roku następującymi kwotami: przychody - 5.528.767,53 zł, w tym z tytułu wolnych środków 2.744.464,46 zł oraz kredytów i pożyczek - 2.784.303,07 zł, rozchody - 1.371.140,00 zł, w tym spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.227.180 zł i pożyczek w wysokości 143.960zł, zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Powiat Żyrardowski - 25.834.009,51 zł, tj. 39,24%. Zadłużenie Powiatu na koniec 2016 roku, z uwzględnieniem kredytu przejętego po zlikwidowanym ZOZ wynosiło 30.460.491,79 zł, tj. 46,27% i było mniejsze od prognozowanego o 2.850.000,00 zł. (Sprawozdanie z wykonania budżetu publikujemy poniżej). Informacje Starosty dotyczące sprawozdania finansowego uzupełniła Skarbnik Powiatu Edyta Fedorowicz przedstawiając także pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Po przedłożonych sprawozdaniach opinie o realizacji budżetu przedstawiali przewodniczący komisji Rady Powiatu: Klaudiusz Stusiński – Komisji Promocji, Współpracy, Zdrowia i Polityki Społecznej, Piotr Markowski – Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Transportu, Krzysztof Waśkowski – Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Krystyna Penczonek – Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego. W pierwszej uchwale kwitującej realizację budżetu w 2016 roku, za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Żyrardowskiego za 2016 rok głosowało16 radnych, przy jednym głosie wstrzymującym.

Drugą uchwałą związaną ze skwitowaniem dla Zarządu była uchwała udzielająca  absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Jej przyjęcie wymagało także pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Tu Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Danuta Skibińska przedstawiła wniosek  Komisji o udzielenie absolutorium, a Przewodniczący Daniel Suchecki odczytał uchwałę RIO pozytywnie opiniującą wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu. W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium - za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Starosta Wojciech Szustakiewicz podziękował radnym za udzielone poparcie i zaufanie, podziękował Zarządowi i Skarbnik Edycie Fedorowicz za współpracę, za podejmowanie trudnych decyzji i realizację polityki dyscyplinującej finanse Powiatu, a dyrektorom jednostek i wydziałów za przestrzeganie i realizację tej polityki.

Kolejne uchwały dotyczyły zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego i zmian w budżecie na 2017 rok. Projekty uchwał w sprawie zmiany w  Budżecie Powiatu Żyrardowskiego na rok 2017 przedstawiła radnym Skarbnik Edyta Fedorowicz. Podejmując uchwałę radni zwiększyli plan dochodów i wydatków o kwotę 735.090,42 zł. Potrzeba zmian wynikała ze zwiększenia wpływów do budżetu oraz z przesunięć środków między działami i paragrafami w strukturze budżetu. Po przyjęciu tych zmian plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 66.589.316,87 zł, natomiast plan wydatków budżetu Powiatu ogółem - 70.172.343,98 zł. Skarbnik Edyta Fedorowicz przedstawiła jeszcze jeden projekt uchwały, technicznie związanej z finansami, bowiem dotyczącej dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Żyrardowskiego instrumentem płatniczym – jakim są karty płatnicze. Z uwagi na to, że Powiat Żyrardowski przystąpił do Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową, a do niepodatkowych należności budżetowych zaliczyć należy m.in. opłatę geodezyjną oraz opłaty komunikacyjne, których to właśnie dotyczyć będzie płatność kartą płatniczą, zasadnym było podjęcie stosownej uchwały

W dalszej części obrad radni podjęli jeszcze cztery uchwały. Pierwsza z nich dotyczyła czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w drugim półroczu 2017 roku. Projekt uchwał przedstawił Członek Zarządu Powiatu Leszek Kamiński i po pozytywnej opinii Komisji Promocji, Współpracy, Zdrowia i Polityki Społecznej została jednogłośnie przyjęte przez Radę. Projekt kolejnej uchwały, w sprawie nadania nowego Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 32 B przedstawiła Dyrektor DPS Elżbieta Ciesielska. Trzecia uchwała, przedstawiona przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie dotyczyła przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016” – dokumentu sprawozdawczego, przygotowanego w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Wszystkie trzy projekty uchwał, po pozytywnej opinii Komisji Promocji, Współpracy, Zdrowia i Polityki Społecznej radni przyjęli bez głosów sprzeciwu.

W porządku znalazł się jeszcze jeden projekt uchwały - sprawie wskazania przedstawiciela Rady Powiatu do Rady Muzeum Mazowsza Zachodniego. W związku z upływem kadencji Rady zachodziła konieczność powołania nowych członków Rady Muzeum na kolejne cztery lata. Do reprezentowania Rady Powiatu Żyrardowskiego w Radzie Muzeum wskazano jednogłośnie radnego Krzysztofa Waśkowskiego.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Daniel Suchecki zamknął obrady XXVII Sesji.

 

Kalendarium

Kalendarz

«październik 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

  • mapa powiatu żyrardowskiego
  • Żyrardów
  • Mszczonów
  • Puszcza Mariańska
  • Radziejowice
  • Wiskitki