Treść strony

Rocznicowe Konwersatorium

 Już po raz 34 obchodziliśmy w Żyrardowie Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Został on ustanowiony przez Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS i wpisany przez UNESCO do rejestru ważnych imprez o znaczeniu światowym. Celem Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, obchodzonego 18 kwietnia, jest przede wszystkim przybliżenie społeczeństwu problematyki dziedzictwa kulturowego, zaprezentowanie zabytków mających szczególne znaczenie dla dziedzictwa światowego i wielokulturowości oraz nagrodzenie osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do ochrony zabytków z różnych dziedzin.

Organizatorem obchodów na Mazowszu Zachodnim było Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Powiatu Żyrardowskiego we współpracy ze Starostą Żyrardowskim, Lokalną Organizacją Turystyczną Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, Towarzystwem Przyjaciół Miasta Żyrardowa, Fundacją Ochrony Środowiska Naturalnego Żyrardowa i Okolic, Komisją Opieki nad Zabytkami Oddziału PTTK w Żyrardowie oraz Kołem Przewodników i Pilotów Wycieczek PTTK "Belferek" w Żyrardowie.

Ważnym akcentem Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków było zorganizowane w dniu 18 kwietnia 2018 r. w Muzeum Mazowsza Zachodniego, XXXIV Konwersatorium Wiedzy o Historii i Zabytkach Ziemi Żyrardowskiej.

W bieżącym roku obchodzimy wiele rocznic ważnych dla naszego kraju, a swoiste rocznicowe wskazania popłynęły z polskiego parlamentu. Decyzją Izby patronami 2018 r. są Zbigniew Herbert, Irena Sendlerowa i abp Ignacy Tokarczuk. Najważniejsze jednak święto to oczywiście Rok Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Ponadto w tym roku w sposób szczególny upamiętnione są: Powstanie Wielkopolskie, Konfederacja Barska oraz prawa kobiet. Sejm wyraził nadzieję, że wzorem Ojców Niepodległości – Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego – Polacy porzucą spory, by wspólnie świętować ten radosny Jubileusz w jedności i pojednaniu.

Spotkanie w Muzeum otworzył i powitał uczestników - Starosta Wojciech Szustakiewicz. Po powitaniu, Starosta wręczył specjalne podziękowanie za działalność na rzecz pielęgnowania historii i kultywowania tradycji. W tym roku w uznaniu za działalność na rzecz ochrony dóbr kultury narodowej, za kultywowanie tradycji i za opiekę nad zabytkami w powiecie żyrardowskim podziękowania otrzymał pedagog i historyk - Pan Bogdan Jagiełło.

W kolejnym punkcie spotkania Prezes Oddziału PTTK w Żyrardowie i jednoceśnie przewodniczący Zarządu Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Powiatu Żyrardowskiego Jerzy Kwaczyński przedstawił wyniki XXXIV Konkursu „Poznajemy Ojcowiznę 2018”. Do konkursu zgłoszono 130 prac, z 25 placówek z terenu powiatu grodziskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, sochaczewskiego, warszawskiego zachodniego i żyrardowskiego, w tym 17 prac z 5 placówek powiatu żyrardowskiego. Najlepsze prace z etapu rejonowego nagrodzono i zgłoszono do eliminacji wojewódzkich konkursu. Z terenu powiatu żyrardowskiego do eliminacji wojewódzkich zgłoszono:

  • w kategorii szkół gimnazjalnych: pracę „Moje korzenie” autorstwa Ingi Popławskiej z Gimnazjum-Szkoły Podstawowej im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach, (opiekun: Grażyna Haude). Praca zajęła I miejsce w eliminacjach rejonowych i V miejsce w eliminacjach wojewódzkich oraz pracę Mai Szymańskiej „Artystyczne ścieżki mojej rodziny a zabytki Żyrardowa”, z Gimnazjum-Szkoły Podstawowej nr 1 Żyrardowie, (opiekun: Jadwiga Bartoszewska), II miejsce w eliminacjach rejonowych, V miejsce w eliminacjach wojewódzkich;
  • w kategorii szkół ponadgimnazjalnych prace trzech uczennic z Zespołu Szkół nr 3 w Wiskitkach (opiekun: Jadwiga Bartoszewska): Anity Konarskiej - „350 urodziny Parafii Szymanów”, (II miejsce w eliminacjach rejonowych, IV miejsce w eliminacjach wojewódzkich), Magdy Kozłowskiej - „Where I was born” (III miejsce w eliminacjach rejonowych, IV miejsce w eliminacjach wojewódzkich) i Patrycji Chudolińskiej - „Zapomniane cmentarze powiatu żyrardowskiego” (III miejsce w eliminacjach rejonowych, wyróżnienie w eliminacjach wojewódzkich).

Po wręczeniu nagród, rozpoczęła się część wykładowa. Pierwszy temat w programie konwersatorium poświęcony był „Pozycji dziecka w żyrardowskiej rodzinie robotniczej na przełomie XIX i XX wieku”. Niezajmujący wydawać by się mogło temat, referująca, Katarzyna Siatkowska z Muzeum Mazowsza Zachodniego przedstawiła w barwny i interesujący sposób, wzbudzając duże zainteresowanie słuchaczy.

Ze złożonym problemem zmierzyć się musiał drugi prelegent Jan Engelgard, który zawodowo będąc pracownikiem Muzeum Niepodległości kieruje Muzeum X Pawilonu Cytatdeli. Pan Jan przedstawił wykład p.t. „Polskie drogi do wolności”. Duża wiedza i doświadczenie wykładowcy pozwoliły w syntetyczny, a jednak wyczerpujący sposób przedstawić ten temat.

Na koniec części wykładowej żyrardowskie kalendarium rocznicowe przedstawił Jerzy Kwaczyński.

W dyskusji kończącej Konwersatorium, oprócz rozmów na tematy rocznicowe, podniesiono kwestię zapomnianych śladów i pozostałości po lokalnych bohaterach.

7,7 mln złotych dla powiatowych szkół zawodowych

Ruszył projekt „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”, realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy udziale Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. Jego wartość to około 120 mln zł, z czego blisko 108 mln zł to środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020. Z tej puli ponad 7,7 mln trafi do szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Żyrardowski.

Rok temu Agencja Rozwoju Mazowsza rozpoczęła prace nad projektem, który z założenia miał objąć jak najwięcej szkół zawodowych, jednocześnie zabezpieczyć finansowanie wdrażania i realizacji aż do 2023 r. Oferta taka została skierowana również do samorządu powiatu żyrardowskiego. Wydział Oświaty szybko podjął temat i wszystkie aspekty współpracy zostały przeanalizowane z Zarządem Powiatu oraz z dyrektorkami szkół zawodowych.

Przedsięwzięcie to jest bowiem nie lada wyzwaniem organizacyjnym. Wszystkie szkoły jednak zgodziły się na przystąpienie do projektu. W pierwszym etapie przeprowadzona była diagnoza szkolnictwa zawodowego oraz określenie potrzeb. Na tej podstawie szkoły wspólnie z powiatem żyrardowskim i Agencją Rozwoju Mazowsza zbudowały szereg działań zorientowanych na wdrożenie innowacyjnych programów w szkolnictwie zawodowym – mówi Adam Lemiesz, dyrektor powiatowej oświaty. Efekt zaskakuje skalą zadań: ponad 1000 uczniów odbędzie płatne staże, blisko 800 z nich dodatkowo weźmie udział w szkoleniach, wszyscy natomiast będą objęci doradztwem zawodowym. To jednak nie wszystko.

Odbędą się zajęcia w ramach innowacji pedagogicznych, a nauczyciele otrzymają wsparcie szkoleniowe. Jak zawsze łakomym kąskiem jest doposażenie pracowni zawodowych. Projekt przewiduje na ten cel dla pięciu szkół powiatowych aż 1,2 mln złotych. Atrakcyjnie zapowiadają się również wyjazdy zawodoznawcze oraz wycieczki na targi i imprezy wystawiennicze. Projektu edukacyjnego na taką skalę jeszcze nie prowadziliśmy. Warto jednak podjąć to wyzwanie. Takie wsparcie będzie kolejnym ważnym krokiem w rozwoju szkolnictwa zawodowego w naszym powiecie – mówi Starosta Wojciech Szustakiewicz.  

Zyskają szkoły, uczniowie, ale i nauczyciele. Dzięki projektowi uczniowie wejdą na rynek pracy z praktycznymi umiejętnościami i odpowiednimi kwalifikacjami, tak bardzo oczekiwanymi przez pracodawców – dodaje wicestarosta Grzegorz Dobrowolski.

Podpisanie umowy między Województwem Mazowieckim, Agencją Rozwoju Mazowsza a Powiatem Żyrardowskim odbyło się 17 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie. Sygnatariuszami umowy byli Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Elżbieta Lanc Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, starostwie Wojciech Szustakiewicz i Grzegorz Dobrowolski oraz Skarbnik Powiatu Edyta Fedorowicz. Agencję Rozwoju Mazowsza reprezentował Artur Andrysiak, członek Zarządu i jednocześnie szef projektu. 

W dynamicznie rozwijającym się województwie mazowieckim firmy i przedsiębiorstwa potrzebują coraz liczniejszych dobrze wykształconych pracowników. W związku z tym musimy wspierać rozwój szkolnictwa zawodowego. Chcemy wzmocnić właśnie tę gałąź edukacji zarówno przez staże i praktyki zawodowe, jak też kursy specjalistyczne oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe – podkreślił podczas spotkania Marszałek Adam Struzik.

Pierwsze zajęcia dla uczniów ruszają już od nowego roku szkolnego, a projekt będzie trwał do 31 marca 2023 r. Obejmie zatem kilka roczników. Całkowita kwota wsparcia dla Powiatu Żyrardowskiego wynosi 7.758.510 zł przy wkładzie własnym Powiatu rzeczowym i osobowym szacowanym na kwotę 206.000 zł. Projektem objęte są Zespół Szkół Nr 1 w Żyrardowie, Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie, Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach, Zespół Szkół w Mszczonowie oraz Szkoła Branżowa I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie. 

Poniżej znajduje się link z materiałem filmowym dotyczącym projektu

"Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego" 

XXXVIII Sesja Rady Powiatu

W dniu 16 kwietnia 2018 roku odbyła się XXXVIII Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego. Obrady otworzył i prowadził Przewodniczący Daniel Suchecki. W porządku obrad znalazło się kilka projektów uchwał zgłoszonych przez Zarząd Powiatu.

Na początku Starosta Wojciech Szustakiewicz omówił uchwały, związane z funkcjonowaniem spółki Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. Pierwsza z nich dotyczyła wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o. o. Z uwagi na fakt, iż Spółka zamierza dokonać sprzedaży nieruchomości położonej w Żyrardowie o powierzchni 0,0331 ha oznaczonej numerem działki 2587/12, sprzedaż poprzedzić powinna akceptacja organu właścicielskiego, którym jest Powiat Żyrardowski. W związku z powyższym, po przedstawieniu projektu uchwały przez Starostę oraz po pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów przedstawionej przez Wiceprzewodniczącego Komisji Mariana Czyżewskiego, radni jednogłośnie zgodzili się na sprzedaż ww. działki.

Projekt drugiej uchwały dotyczył wyrażenia zgody na zmianę aktu założycielskiego (umowy) spółki Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. Stosownie do postanowienia aktu założycielskiego, zmiana umowy Spółki wymaga wcześniejszej akceptacji Rady Powiatu. Zmiana umowy Spółki wynikała między innymi z potrzeby dostosowaniu opisu działalności Spółki do brzmienia ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, uaktualnieniu wysokości kapitału zakładowego do wysokości, jaką kapitał zakładowy Spółki ma w chwili obecnej, a także doprecyzowania i dostosowania zapisów do obowiązującego stanu prawnego.

Projekt tej uchwały wywołał dyskusję, bowiem jak odnotował radny Grzegorz Obłękowski, projekt uchwały nie był przedmiotem oceny właściwej komisji rady. Nie kwestionowano celowości podejmowania uchwały, ale sposób procedowania, dlatego podczas głosowania nie było jednomyślności. Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, wstrzymało się pięciu, a dwoje radnych było przeciw.

Następnie Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Żyrardowie mł. bryg. Roman Murgrabia przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa pożarowego powiatu żyrardowskiego za rok 2017.

W drugiej części uchwałodawczej jako pierwsza projekty uchwał przedstawiła Skarbnik Edyta Fedorowicz. Były to uchwały - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego oraz zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Żyrardowskiego na 2018 rok. Wprowadzane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego wynikały ze zmian wprowadzanych do uchwały budżetowej.

Radni przyjmując powyższe uchwały zwiększyli łącznie dochody budżetu Powiatu o kwotę 1.234.240,00 zł. Wpływ na zmianę miały między innymi: pomoc finansowa Gminy Wiskitki na realizację inwestycji na drogach powiatowych w gminie Wiskitki (kwota 1.082.000,00 zł) oraz wypłata z depozytu sądowego odszkodowania za nabycie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad prawa własności nieruchomości położonych w gminie Wiskitki w związku z budową dróg krajowych (kwota 100.000,00 zł).

Wsparcie Gminy Wiskitki dotyczy przebudowy dróg: nr 3834W Szymanów Aleksandrów, nr 4702W Wiskitki-Łubno-Franciszków,  nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów, nr 4703W Miedniewice-Franciszków, 3839 W Szymanów-Oryszew-Miedniewice i skrzyżowania drogi nr 4135W Bieniewice-Bronisławów-Wiskitki z drogą powiatową nr 4701W Oryszew-Henryszew-Międzyborów we wsi Nowy Drzewicz”.

Projekty uchwał zaopiniowała wcześniej Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego, a pozytywne opinie dla tych uchwał przedstawił Wiceprzewodniczący Komisji Marian Czyżewski. Uchwały, przy jednym głosie wstrzymującym, poparło 15 pozostałych członków Rady. Po przyjęciu tych uchwał plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2018 rok wynosi odpowiednio: 76.207.984,24 zł. i 81.147.057,80 zł.

Projekty kolejnych uchwał przedstawił Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Adam Lemiesz.

Pierwsza z nich dotyczyła określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli. Uchwała określiła tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym psychologów, logopedów, terapeutów, doradców zawodowych, a także zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym. Zmiany zostały podyktowane wynikającym z odrębnych przepisów obniżeniem obowiązków ww. nauczycieli, co mogłoby skutkować zwiększeniem kosztów ich zatrudnienia poprzez wzrost liczby godzin ponadwymiarowych.

Druga uchwała, w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego, wprowadziła do planu sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego Branżową Szkołę I stopnia w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu, której organem prowadzącym jest Minister Sprawiedliwości.

Pozytywną opinię do projektu uchwał oświatowych przedstawił Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Krzysztof Waśkowski. W głosowaniu radni jednogłośnie przyjęli proponowane uchwały.

Ostatnią była uchwała w sprawie załatwienia skargi na Dyrektora PCPR. Opinię Komisji Rewizyjnej w tej sprawie przedstawiła Przewodnicząca Danuta Skibińska. Komisja po zapoznaniu się ze skargą wnioskowała o uznanie jej za bezzasadną. W głosowaniu radni jednogłośnie podzielili opinię Komisji.

Na zakończenie obrad Radny Grzegorz Kłosowski podziękował Staroście za przesłaną odpowiedź na wcześniej złożoną interpelację w sprawie stanu obrony cywilnej w mieście Żyrardowie i w powiecie żyrardowskim oraz zwrócił się, aby treść tej odpowiedzi przekazać wszystkim radnym.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Daniel Suchecki zamknął obrady XXXVIII Sesji.

Niedziela bez Teleranka

W Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie 10 kwietnia odbyło się podsumowanie Powiatowego Konkursu Historycznego „Niedziela bez Teleranka. Stan wojenny oczami dziecka”. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przeprowadzić wywiad z osobą, która na stan wojenny patrzyła oczami dziecka. Oznacza to, że rozmówcy w roku 1981 mogli mieć od 6 do 18 lat.

Z prac, które napłynęły do Muzeum, jury konkursu wybrało trzy wywiady i nagrodziło pięciu autorów.

Jeden z wywiadów został zrealizowany przez trzy osobowy zespół. Osoby nagrodzone to: Sandra Jach ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Żyrardowie, Agata Fedorowicz ze Szkoły Podstawowej w Mszczonowie oraz Paulina Grzejszczak, Jakub Balcerowski, Mateusz Kubiak uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Żyrardowie.

Konkurs odbywał się pod patronatem Starosty Żyrardowskiego Wojciecha Szustakiewicza , w imieniu którego nagrody wręczył Wicestarosta Grzegorz Dobrowolski. Pozostali współorganizatorzy konkursu, to Wspólnota Żyrardowa, Zespół Szkół nr 3 w Wiskitkach, „Głos Żyrardowa i Okolic”, Telewizja Żyrardowska oraz Muzeum Mazowsza Zachodniego.

W imieniu organizatorów gratulujemy laureatom konkursu oraz ich opiekunom i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych projektach.

Nowy oddział w żyrardowskim szpitalu

W dniu 4 kwietnia w Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. odbyło się oficjalne otwarcie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej. Spółka wygrała konkurs Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenie usług medycznych w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej. Na potrzeby planowanej działalności dokonano zakupów niezbędnego sprzętu medycznego i wyposażenia, a  wszystkie pomieszczenia oddziału zostały gruntownie wyremontowane. Do dyspozycji pacjentów oddane zostały m.in. nowoczesne łazienki, w pełni przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wszystko to zostało sfinansowane z budżetu Powiatu Żyrardowskiego w kwocie 1 mln zł.

W oficjalnym otwarciu Oddziału uczestniczyli między innymi: Starosta Wojciech Szustakiewicz, Wicestarosta Grzegorz Dobrowolski, Członek Zarządu Powiatu Leszek Kamiński, członkowie Rady Nadzorczej CZMZ z jej Przewodniczącym Dariuszem Kaczanowskim, władze  i pracownicy spółki z Prezes Danutą Ciecierską, media. Poświęcenia Oddziału dokonał szpitalny kapelan, ks. Andrzej Daniluk.

Kalendarium

Kalendarz

«grudzień 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

  • mapa powiatu żyrardowskiego
  • Żyrardów
  • Mszczonów
  • Puszcza Mariańska
  • Radziejowice
  • Wiskitki