Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony głównej Starostwa Powiatu Żyrardowskiego

Powiat Żyrardowski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aktualnej strony internetowej Powiatu Żyrardowskiego www.powiat-zyrardowski.pl

Strona internetowa zbudowana na systemie netadmin, wersja 7.21. Data publikacji strony internetowej: 2016-05-18. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-14.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Główna strona jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. Część dokumentów nie posiada warstwy tekstowej;

2. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, są one jednak sukcesywnie dostosowywane.

Ułatwienia na stronie głównej

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

•    zmiana kontrastu strony (czarne tło, żółte/białe litery)

•    możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

•    poruszanie się po stronie za pomocą skrótów klawiszowych

•    focus wokół elementów nawigacyjnych

Przygotowywana jest równocześnie nowa strona internetowa, która funkcjonować będzie od października 2020 roku.

Data sporządzenia deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, dostępne są też następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

1 - wywołanie strony głównej,

2 - przejście do menu głównego,

3 - przejście do treści strony,

4 - wywołanie podstrony z mapą strony,

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

Windows

Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra

Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)

Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter

Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra

Linux

Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra

Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)

Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra

macOS

Safari: Ctrl + litera/cyfra

Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra

Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)

Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter

Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Procedura wnioskowo-skargowa

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Ciołkowski, promocja@powiat-zyrardowski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 46-855 37 17. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Starostwa Powiatu Żyrardowskiego przy ul. Limanowskiego 45. 

Obok budynku Starostwa, bezpośrednio przy głównym wejściu do budynku, wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, budynek udostępniony dla osób poruszających się na wózku.  Do budynku trzypiętrowego, prowadzi jedno wejście główne ze schodami, z dostępem do windy. Dla osób na wózkach przystosowane są wszystkie kondygnacje budynku. W budynku znajduje się winda z podświetlanymi przyciskami i głosową informacją. 

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na I piętrze, na prawo od Punktu Obsługi Mieszkańców.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

tel:
46 855 37 17,
046 855 35 99,
046 855 22 19
fax: 046 855 20 21
email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.21