Treść strony

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 

 

Telefony:

46 856 61 67 - wypisy i wyrysy, mapy do celów poglądowych

46 856 61 48 - ewidencja gruntów i budynków Miasta Żyrardów, obsługa geodezyjna

46 856 61 28 - koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (ZUD), obsługa zgłoszeń geodezyjnych  

46 856 61 55 - gospodarka nieruchomościami

46 856 61 38 - ewidencja gruntów i budynków Gmina Mszczonów, Gmina Wiskitki oraz obsługa rzeczoznawców           

46 856 61 58 - ewidencja gruntów i budynków Gmina Radziejowice i Gmina Puszcza Mariańska

46 856 61 49 - mapa numeryczna

Zadania i kompetencje

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się realizacją zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej, gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa oraz mienia powiatowego oraz realizacją zadań rządowych dotyczących wywłaszczeń, odszkodowań, ograniczania praw do nieruchomości, a także zwrotów przejętych nieruchomości

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

 • w zakresie geodezji i kartografii
 • Gromadzenie i prowadzenie powiatowej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK), w tym prowadzenie i aktualizacja baz danych: Szczegółowej Osnowy Geodezyjnej (SOG), bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), Bazy Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) i Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT)
 • Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych EGiB, aktualizacja danych zawartych w bazie EGiB oraz Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN), wydawanie zawiadomień o wprowadzonych zmianach.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie EGiB oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów, a także postępowań scaleniowo-wymiennych, wydawanie decyzji, informacji i zaświadczeń
 • Udostępnianie informacji zawartych w bazie EGiB i RCN wraz z ustaleniem opłaty i sporządzeniem Dokumentu Obliczenia Opłaty (DOO) i licencji
 • Sporządzanie raportów, sprawozdań i analiz oraz zestawień zbiorczych danych objętych EGiB
 • Weryfikacja zgodności danych EGiB z danymi zawartymi w księgach wieczystych, PESEL, KRS, TERYT
 • Przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, wydawanie materiałów i  licencji, ustalanie i wydawanie DOO, a w przypadku sporów wydawanie  decyzji administracyjne
 • Przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu prac wraz z wymaganą dokumentacją, weryfikacja przekazanych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych  pod względem zgodności z przepisami prawa i kompletności,  sporządzanie  protokołów,  decydowanie o przyjęciu materiałów do zasobu  lub  stwierdzanie uchybień i nieprawidłowości, podejmowanie decyzji o odmowie przyjęcia do zasobu, potwierdzanie przyjęcia prac do PZGiK poprzez wpisanie do ewidencji  materiałów  zasobu oraz aktualizacja baz danych PZGiK
 • Nadawanie stosownych klauzul dokumentom opracowanym na podstawie prac geodezyjnych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych.
 • Zwracanie wykonawcom prac przekazanych przez nich materiałów w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji i prowadzenie postępowania w tym zakresie i przygotowanie decyzji administracyjnych lub cywilnoprawnych.
  o odmowie przyjęcia materiałów do zasobu
 • Aktualizacja bazy danych RCN.
 • Udostępnianie materiałów i informacji oraz baz danych PZGiK, a także standardowych opracowań kartograficznych na wniosek jednostek samorządu terytorialnego, innych jednostek organizacyjnych, osób fizycznych i prawnych wraz z ustaleniem opłaty, sporządzeniem DOO i stosownej licencji
 • Koordynacja usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu:
  • weryfikowanie dokumentacji projektowej złożonej do zaopiniowania w zakresie kompletności, zgodności z wnioskiem i oceny ich bezkolizyjności,
  • organizowanie narad koordynacyjnych;
  • sporządzanie protokołów z narady koordynacyjnej i umieszczanie stosownej adnotacji na dokumentacji projektowej oraz rejestrowanie w bazie danych skoordynowanych lokalizacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
 • Przygotowanie zawiadomień o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
  i ich doręczanie, sporządzanie protokołów z narady koordynacyjnej i umieszczenie stosownej adnotacji na dokumentacji projektowej i rejestrowanie w bazie danych skoordynowanych lokalizacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
 • Inne czynności organizacyjno-techniczne i administracyjne związane z obsługą procedury uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
 • Kompleksowa obsługa interesantów, w tym geodetów uprawnionych i rzeczoznawców majątkowych
 • Przygotowywanie dokumentów  i plików cyfrowych niezbędnych dla wykonawców prac geodezyjnych
  i kartograficznych oraz weryfikacja wyników prac w zakresie zgodności z bazami danych przekazanych plików,  stanowiących podstawę zmian w tych bazach
 • Przygotowywanie materiałów i informacji oraz baz danych PZGiK, a także standardowych opracowań kartograficznych na wniosek jednostek samorządu terytorialnego, innych jednostek organizacyjnych, osób fizycznych i prawnych oraz rzeczoznawców majątkowych
 • Przetwarzanie materiałów przyjętych do zasobu w postaci analogowej do postaci cyfrowej
 • Przyjmowanie zawiadomień i prowadzenie postępowania w zakresie ochrony znaków geodezyjnych
 • Przygotowywanie projektów  decyzji,  pism, informacji  i zaświadczeń
 • Sporządzanie raportów, sprawozdań i analiz oraz zestawień zbiorczych w zakresie działania
 • Wnioskowanie i udział w tworzeniu projektów i przygotowanie warunków technicznych  w celu realizacji projektów i zadań przez podmioty zewnętrzne
 • Wnioskowanie i udział w pracach związanych z wyłączaniem materiałów, które utraciły wartość użytkową z PZGiK
 • Tworzenie metadanych, obsługa edytora metadanych oraz wymiana i przekazywanie danych
  i metadanych do innych rejestrów publicznych (ZSIN, PRG, KGESUT, BDOT, KSIT), a także przygotowanie do udostępnienia zbiorów danych organom administracji publicznej do realizacji zadań ustawowych

w zakresie gospodarki nieruchomościami

 • gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu, w tym pozyskiwanie, zbywanie, planowanie wykorzystania zasobów  i planowanie dochodów z tego zakresu, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do podjęcia czynności w postępowaniach sądowych i wieczysto-księgowych oraz ustalanie należnych opłat z tytułu korzystania z nieruchomości SP i Powiatu, w tym opłat z tyt. użytkowania wieczystego i ich aktualizacja
 • przekazywanie nieruchomości SP w trwały zarząd, dzierżawę, najem, użyczanie, w tym przekazywanie stowarzyszeniu ogrodowemu gruntów SP przeznaczonych pod ogrody działkowe, a także ustanawianie służebności, w tym służebności przesyłu
 •  prowadzenie spraw w imieniu organu administracji rządowej wynikających z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (wywłaszczenia, odszkodowania, zwroty, ograniczenia praw, w tym udostępnianie i zezwalanie na zajęcie nieruchomości na cele publiczne)
 • prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego we własność
 • prowadzenie spraw w zakresie ustalania odszkodowań w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 • prowadzenie postępowań w zakresie przyznawania prawa własności działek siedliskowych i rolnych będących w dożywotnim użytkowaniu , nieodpłatnego przekazywania nieruchomości przeznaczonych do zalesienia z zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na rzecz Lasów Państwowych
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do regulacji stanów prawnych nieruchomości SP i Powiatu i ujawnianiem w księgach wieczystych prawa własności tych nieruchomości wraz z wymaganą sprawozdawczością w tym zakresie
 • prowadzenie wykazów nieruchomości SP dla miast i dla gmin powiatu wraz ze sporządzaniem wykazów rocznych i przekazywanie ich Wojewodzie, a po pozytywnej weryfikacji do KZN oraz przekazywanie na wniosek wskazanych nieruchomości do Krajowego Zasobu Nieruchomości
 • opracowywanie i gromadzenie dokumentacji oraz udział w sprawach dotyczących restytucji mienia, w tym korespondencja w sprawie realizacji roszczeń za mienie zabużańskie
 • przygotowywanie dokumentacji i prowadzenie postępowań w zakresie wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego
 • orzekanie o nabyciu mienia z mocy prawa na rzecz SP w trybie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym kompletowanie dokumentacji niezbędnej do ustalenia roszczeń i dokonywania wpisów w księgach wieczystych oraz współpraca i wymiana informacji z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w tym zakresie
 • prowadzenie postępowań w trybie przepisów ustawy o scaleniu i wymianie gruntów
 • wskazywanie i kierowanie żądań w sprawie orzeczenia o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca wbrew  przepisom ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
 • przygotowywanie dokumentacji i prowadzenie postępowań określonych w przepisach ustawy o samorządzie powiatowym, przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną, przepisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o lasach,   ustawy Prawo zamówień publicznych i innych ustaw, z których wynikają zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami
 • współpraca z innymi Wydziałami Starostwa w zakresie planowania przestrzennego i gospodarowania nieruchomościami

 

iKerg: Pliki do pobrania:

Treść wniosku (pdf) - Wniosek o obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych drogą elektroniczną

- Wniosek o obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych drogą elektroniczną (FORMULARZ)

Regulamin usług elektronicznych

iKerg Logowanie (link)

GEO-INFO Delta 7 - program do współpracy z wykonawcami - umożliwia m.in. wymianę danych poprzez "plik wymiany"

- System Informacji Przestrzennej

 

Kalendarium

Kalendarz

«wrzesień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

 • mapa powiatu żyrardowskiego
 • Żyrardów
 • Mszczonów
 • Puszcza Mariańska
 • Radziejowice
 • Wiskitki