Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie

W dniu 29 października 2020 r. radni obradowali na XXII sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego. Sesja odbyła się w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie, a prowadził ją Przewodniczący Klaudiusz Stusiński. W porządku obrad znalazły się projekty uchwał obejmujące zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i w budżecie Powiatu Żyrardowskiego na 2020 rok, a także w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Powiatu Żyrardowskiego, w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz szczegółowych zasad ich realizacji w 2020 roku oraz

Projekty uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Budżecie Powiatu Żyrardowskiego przedstawiła Skarbnik Edyta Fedorowicz. Potrzeba wprowadzenie zmian w budżecie Powiatu wynikała między innymi ze zwiększeń i  zmniejszeń w planie dochodów i wydatków oraz z przesunięć między działami. Dochody budżetu zmniejszono łącznie o kwotę 836.881,23 zł. Wpływ na te zmiany miało m.in. zmniejszenie o kwotę 2.372.702,93 zł planu dochodów z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych przez Ministerstwo Finansów, ale także zwiększenie planu w związku z wprowadzeniem środków w kwocie 640.306,72 zł z tytułu rozliczenia projektu zrealizowanego w 2019 r. związanego z modernizacją budynku Muzeum Mazowsza Zachodniego oraz otrzymaniem grantów w ramach projektu „Wsparcie dla Mazowsza” realizowanego przez Województwo Mazowieckie i projekt COVID-19 realizowanego przez NFZ. Beneficjentami tego wsparcia są Domy Pomocy Społecznej, które na wynagrodzenia pracowników oraz zakup środków ochrony osobistej i do dezynfekcji otrzymały wsparcie w wysokości 505.470,58 zł.

Zmianie w planie dochodów towarzyszyło wprowadzenie zmian w planie wydatków, które zwiększono o kwotę 734.717,98 zł. Po wprowadzonych zmianach plan dochodów budżetu Powiatu na 2020 r ogółem wynosi 97.579.755,07zł, natomiast plan wydatków ogółem 101.613.279,01 . Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.033.523,94zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów w wysokości 1.737.092,00 zł, wolnych środków w wysokości 1.832.700,99 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 463.730,95 zł.

Radni, po przedstawionych pozytywnych opiniach Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Stanisława Kaniszewskiego, przyjęli projekty uchwał.

Przedmiotem następnej uchwały było ustalenie wynagrodzenia dla Starosty Powiatu Żyrardowskiego. W związku z wyborem Pana Krzysztofa Dziwisza w dniu 25 września 2020 roku na stanowisko Starosty Powiatu Żyrardowskiego koniecznym było ustalenie dla nowego Starosty wynagrodzenia. Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Stanisław Kaniszewski. Radni przyjęli projekt uchwały trzynastoma głosami za, przy trzech głosach wstrzymujących.

            W kolejnym punkcie porządku obrad projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz szczegółowych zasad ich realizacji w 2020 roku. W związku ze zmniejszeniem o kwotę 139.700,00 zł puli środków PFRON przeznaczonych na rehabilitację zawodową niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy mieszkańców powiatu żyrardowskiego przeznaczono powyższą kwotę na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej,  w tym kwotę 44.700,00 zł przeznacza się na zadanie pn." dofinansowanie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów", kwotę 15.000,00 zł, na zadanie pn. "dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny do prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych" oraz kwotę 8.000,00 zł. na zadanie pn. "dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Współpracy, Promocji, Zdrowia i Polityki Społecznej Jacek Czubak. Projekt tej uchwały radni przyjęli jednogłośnie i bez uwag.

W porządku obrad radni procedowali jeszcze nad jednym projektem uchwały, która dotyczyła skargi na opieszałość w sposobie rozpatrywania przez Wydział Rozwoju i Budownictwa Starostwa Powiatowego wniosku o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego. Skarżąca będąca inwestorem w niniejszym postepowaniu złożyła skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Obecnie postepowanie to jest zawieszone z uwagi na występujące w sprawie zagadnienie wstępne. Po analizie akt Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  postanowiła przekazać złożoną skargę Staroście Powiatu Żyrardowskiego, jako organowi właściwemu do rozpatrzenia niniejszej skargi. Uchwałę w sprawie przekazania skargi radni przyjęli jednogłośnie szesnastoma głosami za.

Kolejne punkty w porządku miały charakter sprawozdań. Pierwsze sprawozdanie przekazała Skarbnik Edyta Fedorowicz, która przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żyrardowskiego za I półrocze 2020 r. (informacja poniżej). Kolejnym sprawozdawcą był Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie Stanisław Tęsiorowski, który przedstawił radnym sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Żyrardowie w 2019 roku (sprawozdanie poniżej). Trzecią informację - o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 oraz o stanie organizacyjno-technicznym szkół i placówek oświatowych na początku roku szkolnego 2019/2020 przedstawiła Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Anna Smolarek. Sprawozdanie zmobilizowało uczestników sesji do dyskusji, wzięli w niej udział radny Wojciech Szustakiewicz, radna Genowefa Milczarek, radni Błażej Zawadzki, Andrzej Wilk i Michał Ochnicki, którzy odnieśli się do kwestii zdawalności matur, rekrutacji a także trudności związanej z epidemią koronawirusa.

 Na zakończenie części sprawozdawczej informacje dotyczące oświadczeń majątkowych przekazali Starosta Krzysztof Dziwisz i Przewodniczący Rady Klaudiusz Stusiński. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady XXII sesji Rady Powiatu

 • XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie

« wstecz

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

tel:
46 855 37 17,
046 855 35 99,
046 855 22 19
fax: 046 855 20 21
email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.21