Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

XIX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego

W dniu 28 sierpnia, w sali konferencyjnej w Zespole Szkół Nr 1, odbyła się XIX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego.

Pierwszym punktem w porządku było przedstawienie raportu o stanie Powiatu Żyrardowskiego, dokumentu przedkładanego Radzie Powiatu, który jest podsumowaniem działalności Zarządu Powiatu w roku 2019. Ustawa nakłada na zarządy powiatów obowiązek przedstawiania radzie powiatu raportu, który powinien obejmować podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Raport rada powiatu rozpatruje podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia zarządowi absolutorium, ale raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności.

Wybrane informacje z obszernego dokumentu jakim jest „Raport o stanie Powiatu Żyrardowskiego za 2019 rok” przedstawiła Starosta Beata Sznajder. Po złożonej informacji Pani Starosty odbyło się głosowanie. W głosowaniu nad przyjęciem Raportu i udzieleniem Zarządowi wotum zaufania większość 13 radnych było przeciwnych takiej uchwale.  Przepisy ustawy o samorządzie powiatowym określające w takiej sytuacji procedurę postępowania stanowią, że  „Nieudzielenie przez radę powiatu wotum zaufania zarządowi powiatu jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu, … a rada powiatu rozpoznaje sprawę odwołania zarządu z przyczyny, o której mowa w ust. 10, na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia zarządowi wotum zaufania. Rada powiatu może odwołać zarząd większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady.”

Kolejne uchwały w porządku obrad, jakie przedstawił zebranym Przewodniczący Rady Powiatu Żyrardowskiego Klaudiusz Stusiński, dotyczyły zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Żyrardowskiego za 2019 rok i udzielenia z tego tytułu absolutorium dla Zarządu Powiatu Żyrardowskiego. Informacje na temat realizacji budżetu w ubiegłym roku przedstawiła Starosta Beata Sznajder.

Budżet Powiatu Żyrardowskiego na 2019 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Powiatu w dniu 21 grudnia 2018 roku. W wyniku podjętych uchwał, Rady i Zarządu Powiatu  wprowadzających zmiany do planu budżetowego, łączne dochody budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2019 r. wykonane zostały w kwocie 89.761.383,14 zł, co stanowi 100,34% przyjętego planu ogółem, z tego: dochody bieżące wykonano w wysokości 77.954.153,83 zł, tj. 101,22% planu po zmianach, które stanowią 86,85% wykonanych dochodów ogółem, dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 11.807.229,31 zł, tj. 94,86% planu po zmianach, które stanowią 13,15% wykonanych dochodów ogółem. Dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowiły 43,52%, subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca - 28,13%, dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 15,20%, a dochody majątkowe - 13,15%.

Wydatki budżetu Powiatu w 2019 roku zostały wykonane w kwocie 90.527.620,75 zł, tj. 97,84% planu po zmianach, z czego wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę 72.795.308,69 zł, tj. 80,41% wykonanych wydatków ogółem, natomiast wykonanie wydatków majątkowych to kwota 17.732.312,06 zł, tj. 19,59% wykonanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zostały wykonane w 97,83% planu po zmianach stanowiącego kwotę 74.408.984,72 zł, natomiast wydatki majątkowe w 97,89% planu po zmianach wynoszącego 18.114.441,34 zł.

W roku 2019 najwięcej środków wydano na oświatę i wychowanie – 29.355.567,02 zł, co stanowi 32,43 % wszystkich wydatków. Znaczące środki wydatkowano na pomoc i politykę społeczną – 21.792.818,45 zł, tj. 24,07 %, transport i łączność wymagały zaangażowania kwoty 15.321.494,03 zł tj. 16,93% wykonanych wydatków.  W ubiegłym roku na administrację publiczną przeznaczono 9.160.090,84 zł, tj. 10,12% wykonanych wydatków ogółem.. Z pozostałych wydatków na bezpieczeństwo wyasygnowano – 5.018.756,10 zł, tj. 5,54%, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 4.562.040,98 zł, a na ochronę zdrowia 2.065.154,82 zł.

Godne podkreślenia jest to, że kwota wydatków majątkowych wzrosła o 2.384.144 zł w stosunku do roku 2018 i wynosiła 17.732.312,05zł.  Wydatki majątkowe według działów przedstawiały się następująco: transport i łączność – 12.637.008,51 zł, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.846.691,17 zł, oświata i wychowanie – 1.171.323,58 zł, edukacyjna opieka wychowawcza – 43.491,80 zł, obrona narodowa – 17.684,00 zł, administracja publiczna – 16.113,00 zł.

Wzrost wydatków majątkowych, to nie tylko budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych z zagospodarowaniem terenu Liceum Ogólnokształcącego w Mszczonowie – 1.161.323,98 zł, ale tez inwestycje drogowe, w tym przebudowa drogi powiatowej nr 3834W Szymanów – Oryszew – Miedniewice na dł. 1,885 km  (3.986.358,83 zł), przebudowa drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki – Łubno – Franciszków na dł. 2,0 km  (342.087,60 zł), rozbudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska – Mszczonów na dł. 3,861 km  (4.794.362,34 zł).

Inne wartości budżetu Powiatu Żyrardowskiego zamknęły się w 2019 roku następującymi kwotami: rozchody – 1.672.908,00 zł, deficyt 766.237,61 zł, przy planowanym deficycie 3.062.669,55 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Powiat Żyrardowski wynosi 35.661.034,03 zł, tj. 39,73%. Łączna kwota długu, z uwzględnieniem zobowiązań wymagalnych i kredytu przejętego po zlikwidowanym ZOZ na dzień 31.12.2019 r. wynosi 39.618.627,28 zł, tj. 44,14%.

W uzupełnieniu do informacji z wykonania budżetu przedstawionej przez Panią Starostę Beatę Sznajder Skarbnik Edyta Fedorowicz zapoznała radnych ze sprawozdaniem finansowym.

Po przedłożonych sprawozdaniach opinie o realizacji budżetu przedstawiali przewodniczący komisji Rady Powiatu: Błażej Zawadzki – Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Transportu, Michał Ochnicki – Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz wiceprzewodniczący komisji - Budżetu i Mienia Komunalnego Kazimierz Sadowski i  Komisji Promocji, Współpracy, Zdrowia i Polityki Społecznej Krzysztof Rdest.. W pierwszej uchwale kwitującej realizację budżetu w 2019 roku, za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Żyrardowskiego za 2019 rok głosowało jednogłośnie 17 radnych.

Drugą uchwałą związaną ze skwitowaniem dla Zarządu była uchwała udzielająca  absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Jej przyjęcie wymagało także pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Tu Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Bednarek przedstawiła wniosek Komisji o udzielenie absolutorium i odczytała uchwałę RIO pozytywnie opiniującą wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu. Uchwałę nad udzieleniem absolutorium przyjęto szesnastoma głosami za przy jednym głosie wstrzymującym.

Kolejne uchwały dotyczyły zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego i zmian w budżecie na 2020 rok. Projekty uchwał w sprawie zmiany w  Budżecie Powiatu Żyrardowskiego na rok 2020 przedstawiła radnym Skarbnik Edyta Fedorowicz. Podejmując uchwałę radni zwiększyli plan dochodów i wydatków o kwotę 165.398,48 zł. Potrzeba zmian wynikała między innymi ze zmniejszenia wpływów do budżetu, z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 170.109,00 zł, a jednocześnie zwiększonej dotacji na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej (kwota 111.600,00 zł), funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSP – 229.192,00 zł. Po przyjęciu tych zmian plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 98.408.710,90 zł, natomiast plan wydatków budżetu Powiatu ogółem 100.872.055,63 zł.

Projekty ostatnich uchwał w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Żyrardowskim na lata 2020-2025” i w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie oraz efektów  pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie żyrardowskim za 2019 rok” przedstawiła Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Karwat. Obowiązek składania takiej informacji wynika wprost z przepisów ustawy o pomocy społecznej. Uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania PCPR radni przyjęli jednogłośnie.

Ostatnim punktem w porządku obrad była informacja dotycząca działalności Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. za 2019 rok. Informację przedstawił Prezes Zarządu spółki Jacek Sawicki, sprawujący swą funkcję od dnia 1 czerwca ubiegłego roku.

W ocenie Prezesa sytuacja ekonomiczna Centrum Zdrowia jest stabilna. Spółka w ubiegłym roku osiągnęła zysk w wysokości 496 tys. zł, a łącznie z rezerwą związana z nadpłatą refundacji z tytułu wzrostu wynagrodzeń objętych umowami z NFZ w kwocie 640.671,61 zł wynik finansowy zamknął się kwotą 1.137.644,71 zł. Prezes zwrócił też systematyczny wzrost przychodów, które w 2019 zamknęły się kwotą 51.126.457,19 zł i były wyższe od roku 2018 o prawie 10 milionów zł. Poprawia się także sytuacja kadrowa, w 2019 roku zatrudnionych było łącznie 458 osób, w tym na umowy o pracę 264 osoby. Spółka wykonała kontrakt w wysokości 97%. Prezes Jacek Sawicki poinformował też, że wynagrodzenia w spółce wzrosły w 2019 roku o 200-600 zł, zakończono także spór zbiorowy, co jest bardzo istotne z pracowniczego punktu widzenia. W dyskusji nad sprawozdaniem Prezes odpowiadał na pytania związane z zagrożeniami wynikającymi z pandemią koronawirusa, a także planami inwestycyjnymi.

Sprawozdanie z działalności  Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego było ostatnim punktem w porządku obrad, po jego wyczerpaniu Przewodniczący Rady Powiatu Klaudiusz Stusiński zamknął obrady XIX Sesji.

 

 • image - 2020-09-02T105137.470
 • XIX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XIX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XIX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XIX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XIX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XIX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XIX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XIX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XIX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XIX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XIX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XIX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XIX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego

« wstecz

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

tel:
46 855 37 17,
046 855 35 99,
046 855 22 19
fax: 046 855 20 21
email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.21