Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

XVII Sesja Rady Powiatu

W dniu 30 czerwca 2020 roku w sali konferencyjnej w Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie odbyła się XVII Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego. Była to kolejna sesja organizowana w reżimie związanym z koronawirusem, bez udziału publiczności. Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Klaudiusz Stusiński. Przewodniczący po stwierdzeniu prawomocności obrad poddał wpierw pod głosowanie rozszerzony porządek obrad oraz protokół z XVI Sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego. Pierwsze uchwały dotyczyły zmian w finansach Powiatu. Projekty tych uchwał przedstawiła zebranym Skarbnik Edyta Fedorowicz. Były to uchwały - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego oraz zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Żyrardowskiego na 2020 rok. Radni przyjmując powyższe uchwały zwiększyli łącznie dochody budżetu Powiatu o kwotę 2.920.526,92 zł. Wpływ na zmianę miało między innymi zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.923.358,91 zł, z tytułu planowanego dofinansowania na n/w zadania:

- „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego” 1.543.358,91 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1517W Baranów – Stare Kozłowice na odcinku od km 5+300 do km 6+290” 380.000,00 zł,

- 20.000,00 zł - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów od ulicy Młyńskiej w Żyrardowie do ulicy Kościuszki w Wiskitkach”,

a także dochodów bieżących o kwotę 997.168.01 zł, w tym między innymi środki w wysokości 370.138,01 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Grójeckiego w zakresie uruchomienia trzech linii autobusowych:  Żyrardów-Wiskitki-Popielarnia,  Adamów-Krze-Radziejowice-Żyrardów i Grójec-Pniewy-Mszczonów, a także dotacji celowej w kwocie 190.534,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Projekty uchwał pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Powiatu, a opinie przedstawił Przewodniczący Komisji Stanisław Kaniszewski. Rada jednogłośnie przyjęła zaproponowane zmiany w budżecie Powiatu. Po przyjęciu tej uchwały plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2020 rok wynosi odpowiednio: 98.243.312,42 zł. i 100.706.657,15 zł.

W porządku obrad znalazły się jeszcze inne uchwały przedstawione przez Zarząd Powiatu Żyrardowskiego.

Pierwsza, nie budżetowa uchwała nad jaką procedowali radni, odnosząca się do sfery legislacyjnej, dotyczyła Statutu Powiatu Żyrardowskiego. Statut Powiatu Żyrardowskiego, stanowiący załącznik do Uchwały Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 20 maja 2015 r. został zmieniony w dniu 26 października 2018 r. przez co stracił aktualność tekst opublikowany w dzienniku urzędowym. Zgodnie z ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych organy jednostek samorządu terytorialnego zobowiązane są do ogłaszania tekstów jednolitych znowelizowanych aktów normatywnych nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Akty prawne podlegają ogłoszeniu w formie obwieszenia, w dzienniku urzędowym, w którym dany akt normatywny ogłoszono. Sporządzenie tekstu jednolitego sprowadza się do redakcyjnego uporządkowania tekstu Statutu, co ułatwi adresatom jego stosowanie. Projekt uchwały radni przyjęli jednogłośnie.

Druga z uchwał dotyczyła przyjęcia zmian w składzie osobowym Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Transportu. Wolę pracy w tej komisji wyraził Radny Robert Rybicki, który złożył w tej sprawie stosowny wniosek. Radni jednogłośnie przychylili się do wniosku Radnego Rybickiego.

Część uchwałodawczą dopełniły dwie uchwały komunikacyjne, których projekty przedstawiła Skarbnik Edyta Fedorowicz i Dyrektor Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych Paweł Myszkowski. Pierwsza z nich, w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu  na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii Grójec-Pniewy-Mszczonów otwierała drogę do finansowego wsparcia tego zadania. Na poprzedniej sesji radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Żyrardowskim i Powiatem Grójeckim i zgodnie z tym porozumieniem należało przyjąć powyższą uchwałę. Druga z uchwał „komunikacyjnych” dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na trasie Adamów – Krze - Radziejowice – Żyrardów. Pozytywne opinie w kwestii obydwu uchwał przedstawił Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Transportu Błażej Zawadzki, a radni jednogłośnie uchwały przyjęli w głosowaniu.

Kolejna część posiedzenia miała charakter informacyjny. Obszerną ocenę stanu sanitarnego w powiecie żyrardowskim w roku 2019 przedstawił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie Andrzej Liszewski. Odniósł się w swym sprawozdaniu do stanu higienicznego i sanitarnego obiektów użyteczności publicznej, zakładów produkcyjnych i usługowych na terenie powiatu żyrardowskiego, przedstawił także informacje dotyczące funkcjonowania inspekcji i prowadzonej przez nią działalności kontrolnej i edukacyjnej. (informację Powiatowego Inspektora Sanitarnego zamieszczamy poniżej)

W ostatnich  punktach porządku tj. w sprawozdaniu z pracy Zarządu i interpelacjach i zapytaniach radnych w wyniku wystąpienia Burmistrza Miasta i Gminy Mszczonów Józefa Grzegorza Kurka i Wójta Gminy Wiskitki Rafała Mitury rozpoczęła się ożywiona dyskusja. Gorącym tematem była sprawa związana z jakością obsługi klientów w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych.  Pan Burmistrz i Pan Wójt podkreślali potrzebę szybkiego rozwiązania tego problemu i zarzucili trzem członkom Zarządu Powiatu blokowanie wprowadzenia wariantu utworzenia delegatur w Mszczonowie i Wiskitkach, które w ich ocenie byłoby najlepszym rozwiązaniem. Samorządowcy zaoferowali lokal i usprzętowienie na potrzeby tworzonych placówek, mających obsługiwać klientów w zakresie spraw komunikacyjnych. W podobnym tonie, nawołującym do niezwłocznego załatwienia tej kwestii, wypowiadali się radni – Krzysztof Rdest, Andrzej Wilk, Piotr Krawczyk. W odpowiedzi na apele radnych głos zabrali Członek Zarządu Andrzej Koźbiał i Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Transportu Błażej Zawadzki, informując, o wspólnym posiedzeniu Zarządu i Komisji i stanowisku mówiącym, że w ciągu miesiąca zostaną podjęte kroki mające wypracować propozycje rozwiązania, wybór najlepszego wariantu i wdrożenie jego w życie.

Drugi temat podniósł Radny Krzysztof Rdest, który po unieważnieniu kolejnego przetargu na roboty termomodernizacyjne w żyrardowskim szpitalu wyraził zaniepokojenie możliwością utraty dofinansowania ze środków FOŚ. W odpowiedzi Starosta Beata Sznajder uspokoiła, że nie ma zagrożenia utraty dofinansowania, a praktykowana dotychczas procedura „zaprojektuj i buduj” okazała się nieodpowiednia dla tego typu obiektów, gdzie w przypadku zabytkowego obiektu oferenci wysoko oceniając ryzyko podnoszą wartość składanych ofert ponad miarę. Pani Starosta zapewniła, że liczyć się możemy z niewielkim opóźnieniem w kalendarzu inwestycji, jednak ten tok postępowania był także sugerowany przez Zarząd Funduszu.  

Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Klaudiusz Stusiński zakończył obrady XVI Sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego.

« wstecz

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

tel:
46 855 37 17,
046 855 35 99,
046 855 22 19
fax: 046 855 20 21
email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.21