Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Wybory prezydenckie 2020 – zwycięzcy i pokonani

 W niedziele 28 czerwca odbyła się w Polsce pierwsza tura wyborów prezydenckich. Mało kto liczył na rozstrzygnięcie w pierwszej turze, dlatego podczas wieczorów wyborczych nie było wielkich fajerwerków, a jedynie prężenie muskułów. Kolejne wybory pokazały, że elektorat jest podzielony wzdłuż Wisły. W oparciu o przedwyborcze sondaże zwycięzców upatrywano dwóch i to między nimi toczyć się będzie za dwa tygodnie batalia o Pałac Namiestnikowski. Zwycięzcą pierwszej tury okazał się sprawujący urząd Prezydenta Andrzej Sebastian Duda. Nie znamy jeszcze oficjalnych wyników, bo brak danych z komisji  obwodowych w kilku największych miastach, jednak ze sumowania wyników z 99,77% obwodów głosowania zwycięzca osiągnął poparcie  43,67%  głosujących. Drugi wynik – 30,34 % osiągnął Rafał Kazimierz Trzaskowski,  przechodząc tym samym do drugiej tury. Trzecim w wyborczym wyścigu okazał się Szymon Franciszek Hołownia z poparciem 13,85 % wyborców. Dobry wynik osiągnął też lider Konfederatów Krzysztof Bosak, którego poparło ponad 1,3 mln wyborców (6,75%). Pozostali kandydaci tworzyli raczej tło dla powyższej czwórki. Dziwić może kiepski wynik lidera Ludowców Władysława Kosiniaka Kamysza – 2,37%.

Podkreślić należy trwałość powtarzającej się tendencji coraz powszechniejszego udziału Polaków w wyborach. Frekwencja w kraju osiągnęła rekordową wartość 63,97, a największa była w województwach mazowieckim 67,57% i małopolskim 67,22%. Gminami o największej frekwencji wyborczej okazały się - Rewal, gdzie do wyborów poszło 85,56% wyborców i Mielno - 84,90%. W województwie mazowieckim najliczniej do wyborów poszli mieszkańcy gmin: Podkowa Leśna – 80,93%, Lesznowola – 79,53% i Szulborze Wielkie – 77,25%.

W powiecie żyrardowskim najchętniej stawali przy urnach mieszkańcy gminy Radziejowice – 70,46%, ale także mieszkańcy miasta Żyrardowa – 68,11%, a już szczególnie wyborcy głosujący w komisji obwodowej utworzonej w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Ks. Ottona Wittenberga 5 – 74,98%. Wyborcy w naszym powiecie swe preferencje wyborcze podzielili podobnie jak większość Polaków pomiędzy Andrzeja Dudę, na którego oddało głos 47,39% głosujących i na Rafała Trzaskowskiego 27,88%, pozostali kandydaci otrzymali: Szymon Hołownia 13,24%, Krzysztof Bosak – 6,39 %, Władysław Kosiniak Kamysz – 2,15%, Robert Biedroń - 1,98%, a pozostałych pięciu kandydatów uzyskało łącznie 0,94% głosów. Prezydent Andrzej Duda osiągnął najlepszy wynik we wszystkich gminach naszego powiatu, choć w kilku komisjach obwodowych ustąpił pola Rafałowi Trzaskowskiemu – w komisji w Szkole Podstawowej Nr 4 przy ul. Radziwiłłowskiej 16 (35,89% do 39,71%) i w  Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego przy ul. Janiny Jadwigi Kacperskiej 6A (33,99% do 38,33%). Najwyższe poparcie Prezydent Andrzej Duda osiągnął w komisji utworzonej w Szkole Podstawowa w Bobrowcach gm. Mszczonów – 71,82%.

Analiza wyników głosowania podsuwa jeden generalny wniosek, szczególnie wysoka frekwencja była w gminach, gdzie zdecydowanym zwycięzcą był Rafał Trzaskowski – Mielno (32,52% Andrzej Duda i 42,32% Rafał Trzaskowski), Podkowa Leśna (28,15% i 48,22%), czy Lesznowola (28,15% i 43,25%).

Z pewnością szefowie sztabów przed drugą turą będą szukać rezerw, kto znajdzie ich więcej??

 • Wybory prezydenckie 2020
 • Frekwencja wyborcza
 • Wyniki pierwszego głosowania

XVII Sesja Rady Powiatu

W dniu 30 czerwca 2020 roku w sali konferencyjnej w Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie odbyła się XVII Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego. Była to kolejna sesja organizowana w reżimie związanym z koronawirusem, bez udziału publiczności. Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Klaudiusz Stusiński. Przewodniczący po stwierdzeniu prawomocności obrad poddał wpierw pod głosowanie rozszerzony porządek obrad oraz protokół z XVI Sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego. Pierwsze uchwały dotyczyły zmian w finansach Powiatu. Projekty tych uchwał przedstawiła zebranym Skarbnik Edyta Fedorowicz. Były to uchwały - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego oraz zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Żyrardowskiego na 2020 rok. Radni przyjmując powyższe uchwały zwiększyli łącznie dochody budżetu Powiatu o kwotę 2.920.526,92 zł. Wpływ na zmianę miało między innymi zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.923.358,91 zł, z tytułu planowanego dofinansowania na n/w zadania:

- „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego” 1.543.358,91 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1517W Baranów – Stare Kozłowice na odcinku od km 5+300 do km 6+290” 380.000,00 zł,

- 20.000,00 zł - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów od ulicy Młyńskiej w Żyrardowie do ulicy Kościuszki w Wiskitkach”,

a także dochodów bieżących o kwotę 997.168.01 zł, w tym między innymi środki w wysokości 370.138,01 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Grójeckiego w zakresie uruchomienia trzech linii autobusowych:  Żyrardów-Wiskitki-Popielarnia,  Adamów-Krze-Radziejowice-Żyrardów i Grójec-Pniewy-Mszczonów, a także dotacji celowej w kwocie 190.534,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Projekty uchwał pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Powiatu, a opinie przedstawił Przewodniczący Komisji Stanisław Kaniszewski. Rada jednogłośnie przyjęła zaproponowane zmiany w budżecie Powiatu. Po przyjęciu tej uchwały plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2020 rok wynosi odpowiednio: 98.243.312,42 zł. i 100.706.657,15 zł.

W porządku obrad znalazły się jeszcze inne uchwały przedstawione przez Zarząd Powiatu Żyrardowskiego.

Pierwsza, nie budżetowa uchwała nad jaką procedowali radni, odnosząca się do sfery legislacyjnej, dotyczyła Statutu Powiatu Żyrardowskiego. Statut Powiatu Żyrardowskiego, stanowiący załącznik do Uchwały Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 20 maja 2015 r. został zmieniony w dniu 26 października 2018 r. przez co stracił aktualność tekst opublikowany w dzienniku urzędowym. Zgodnie z ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych organy jednostek samorządu terytorialnego zobowiązane są do ogłaszania tekstów jednolitych znowelizowanych aktów normatywnych nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Akty prawne podlegają ogłoszeniu w formie obwieszenia, w dzienniku urzędowym, w którym dany akt normatywny ogłoszono. Sporządzenie tekstu jednolitego sprowadza się do redakcyjnego uporządkowania tekstu Statutu, co ułatwi adresatom jego stosowanie. Projekt uchwały radni przyjęli jednogłośnie.

Druga z uchwał dotyczyła przyjęcia zmian w składzie osobowym Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Transportu. Wolę pracy w tej komisji wyraził Radny Robert Rybicki, który złożył w tej sprawie stosowny wniosek. Radni jednogłośnie przychylili się do wniosku Radnego Rybickiego.

Część uchwałodawczą dopełniły dwie uchwały komunikacyjne, których projekty przedstawiła Skarbnik Edyta Fedorowicz i Dyrektor Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych Paweł Myszkowski. Pierwsza z nich, w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu  na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii Grójec-Pniewy-Mszczonów otwierała drogę do finansowego wsparcia tego zadania. Na poprzedniej sesji radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Żyrardowskim i Powiatem Grójeckim i zgodnie z tym porozumieniem należało przyjąć powyższą uchwałę. Druga z uchwał „komunikacyjnych” dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na trasie Adamów – Krze - Radziejowice – Żyrardów. Pozytywne opinie w kwestii obydwu uchwał przedstawił Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Transportu Błażej Zawadzki, a radni jednogłośnie uchwały przyjęli w głosowaniu.

Kolejna część posiedzenia miała charakter informacyjny. Obszerną ocenę stanu sanitarnego w powiecie żyrardowskim w roku 2019 przedstawił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie Andrzej Liszewski. Odniósł się w swym sprawozdaniu do stanu higienicznego i sanitarnego obiektów użyteczności publicznej, zakładów produkcyjnych i usługowych na terenie powiatu żyrardowskiego, przedstawił także informacje dotyczące funkcjonowania inspekcji i prowadzonej przez nią działalności kontrolnej i edukacyjnej. (informację Powiatowego Inspektora Sanitarnego zamieszczamy poniżej)

W ostatnich  punktach porządku tj. w sprawozdaniu z pracy Zarządu i interpelacjach i zapytaniach radnych w wyniku wystąpienia Burmistrza Miasta i Gminy Mszczonów Józefa Grzegorza Kurka i Wójta Gminy Wiskitki Rafała Mitury rozpoczęła się ożywiona dyskusja. Gorącym tematem była sprawa związana z jakością obsługi klientów w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych.  Pan Burmistrz i Pan Wójt podkreślali potrzebę szybkiego rozwiązania tego problemu i zarzucili trzem członkom Zarządu Powiatu blokowanie wprowadzenia wariantu utworzenia delegatur w Mszczonowie i Wiskitkach, które w ich ocenie byłoby najlepszym rozwiązaniem. Samorządowcy zaoferowali lokal i usprzętowienie na potrzeby tworzonych placówek, mających obsługiwać klientów w zakresie spraw komunikacyjnych. W podobnym tonie, nawołującym do niezwłocznego załatwienia tej kwestii, wypowiadali się radni – Krzysztof Rdest, Andrzej Wilk, Piotr Krawczyk. W odpowiedzi na apele radnych głos zabrali Członek Zarządu Andrzej Koźbiał i Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Transportu Błażej Zawadzki, informując, o wspólnym posiedzeniu Zarządu i Komisji i stanowisku mówiącym, że w ciągu miesiąca zostaną podjęte kroki mające wypracować propozycje rozwiązania, wybór najlepszego wariantu i wdrożenie jego w życie.

Drugi temat podniósł Radny Krzysztof Rdest, który po unieważnieniu kolejnego przetargu na roboty termomodernizacyjne w żyrardowskim szpitalu wyraził zaniepokojenie możliwością utraty dofinansowania ze środków FOŚ. W odpowiedzi Starosta Beata Sznajder uspokoiła, że nie ma zagrożenia utraty dofinansowania, a praktykowana dotychczas procedura „zaprojektuj i buduj” okazała się nieodpowiednia dla tego typu obiektów, gdzie w przypadku zabytkowego obiektu oferenci wysoko oceniając ryzyko podnoszą wartość składanych ofert ponad miarę. Pani Starosta zapewniła, że liczyć się możemy z niewielkim opóźnieniem w kalendarzu inwestycji, jednak ten tok postępowania był także sugerowany przez Zarząd Funduszu.  

Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Klaudiusz Stusiński zakończył obrady XVI Sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego.

 • XVII Sesja Rady Powiatu
 • XVII Sesja Rady Powiatu
 • XVII Sesja Rady Powiatu
 • XVII Sesja Rady Powiatu
 • XVII Sesja Rady Powiatu
 • XVII Sesja Rady Powiatu
 • XVII Sesja Rady Powiatu
 • XVII Sesja Rady Powiatu
 • XVII Sesja Rady Powiatu
 • XVII Sesja Rady Powiatu
 • XVII Sesja Rady Powiatu
 • XVII Sesja Rady Powiatu
 • XVII Sesja Rady Powiatu
 • XVII Sesja Rady Powiatu
 • XVII Sesja Rady Powiatu
 • XVII Sesja Rady Powiatu

Będzie łatwiejsze zdalne nauczanie w SOSW

Starosta Beata Sznajder, Wicestarosta Krzysztof Dziwisz i Skarbnik Edyta Fedorowicz podpisali w Płocku umowę o partnerstwie  z Województwem Mazowieckim na rzecz realizacji projektu pt. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

Partnerem wiodącym w projekcie jest samorząd Województwa Mazowieckiego, natomiast pozostali partnerzy to mazowieckie powiaty i gminy, które są organem prowadzącym dla 236 szkół objętych wsparciem.  Szkoły te otrzymają od samorządu Mazowsza sprzęt komputerowy do prowadzania zajęć online. Umowę w tej sprawie z samorządem Mazowsza reprezentowanym przez Marszałka Adama Struzika i Wicemarszałka Wiesława Raboszuka podpisali dziś, 3 lipca, w Delegaturze UMWM w Płocku przedstawiciele samorządów subregionu płockiego i żyrardowskiego.

Władze województwa zdobyły unijne środki na wsparcie nauczania zdalnego. Po podpisaniu umowy z partnerami samorząd Mazowsza ogłosi przetarg na zakup sprzętu komputerowego. Całkowita wartość projektu to 35 mln zł, z czego ok. 25,8 mln zł zostanie przeznaczonych na wyposażenie szkół i placówek oświaty w sprzęt TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) do prowadzenia zajęć edukacyjnych, 5,2 mln zł trafi na wyposażenie szkół i placówek w pakiety oprogramowania, a 680 tys. zł na szkolenia dla ok. 800 nauczycieli oraz 2 tys. uczniów. Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, gdzie 28 mln zł to środki z UE, ponad 5,2 mln zł to budżet Województwa Mazowieckiego oraz ponad 1,7 mln zł z budżetu Państwa.

Dzięki środkom z UE do szkół trafi niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji sprzęt i oprogramowanie. Będą to stanowiska komputerowe, tablice multimedialne, monitory interaktywne, tablice dotykowe, laptopy, tablety, moduły i programy edukacyjne, drukarki, projektory oraz urządzenia wielofunkcyjne. Nauczyciele przy użyciu zakupionego w projekcie sprzętu i oprogramowania wezmą udział w szkoleniach i instruktażach z prowadzenia nauki w formie zdalnej. Uczniowie, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami otrzymają urządzenia mobilne (laptopy/tablety) oraz dostęp do Internetu. Wsparciem zostaną objęci uczniowie nieposiadający warunków technicznych do uczestnictwa w zdalnych zajęciach lekcyjnych.

Beneficjentem wsparcia w powiecie żyrardowskim będzie placówka Powiatu Żyrardowskiego – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, który otrzyma wsparcie w wysokości około 120 tys. zł.

 • Podpisanie umowy o partnerstwie, od lewej Skarbnik Powiatu...

Będzie kolejna edycja „Bitwy o wozy”

Akcja profrekwencyjna ogłoszona przed I turą wyborów przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji spotkała się z dużym odzewem wśród naszych obywateli. W dniu 3 lipca Minister MSWiA Mariusz Kamiński wręczył wójtom zwycięskich gmin, w których frekwencja wyborcza była największa, promesy na zakup wozów dla OSP. Zwycięskie 16 gmin to: Czernica (woj. dolnośląskie), Osielsko (woj. kujawsko-pomorskie), Godziszów (woj. lubelskie), Zabór (woj. lubuskie), Nowosolna (woj. łódzkie), Żegocin (woj. małopolskiego), Michałowice (woj. mazowieckie), Praszka (woj. opolskie), Cisna (woj. podkarpackie), Kulesze Kościelne (woj. podlaskie), Koszarawa (woj. śląskie), Masłów (woj. świętokrzyskie), Stawiguda (woj. warmińsko-mazurskie), Suchy Las (woj. wielkopolskie), Rewal (woj. zachodniopomorskie) i miasto Łeba (woj. pomorskie). Frekwencja wyborcza wśród zwycięskich gmin wyniosła w I turze wyborów prezydenckich od 67% do 86%. W piątkowej uroczystości wzięli: Minister MSWiA Mariusz Kamiński, wiceministrowie Maciej Wąsik i Paweł Szefernaker oraz Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

Zadowolony z efektów pierwszej edycji, Minister Mariusz Kamiński przed II turą wyborów prezydenckich ogłosił nową edycję „Bitwy o wozy”. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji tym razem wyasygnuje środki na zakup 49 nowych wozów bojowych dla 49 gmin do 20 tys. mieszkańców o największej frekwencji wyborczej. W szranki staną gminy położone terytorialnie w granicach byłych 49 województw według stanu granic województw na dzień 31.12.1998 r.

Zachęcamy do udziału w wyborach, od nas zależy, czy wśród zwycięzców znajdą się nasi strażacy.

 • Bitwa o wozy
 • Bitwa o wozy
 • Bitwa o wozy
 • Bitwa o wozy
 • Bitwa o wozy
 • Bitwa o wozy

"Artystyczna przygoda w MłoDeKu"

Od początku wakacji w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie trwa akcja letnia pt. "Artystyczna przygoda w MłoDeKu". W poniedziałek wychowankowie lepili smoki. Potem przenieśli się w świat muzyki afrykańskiej i samodzielnie wykonali shaker'y, na których zaprezentowali gorące rytmy. W kolejne dni zorganizowane zostały zajęcia taneczne, a dla chętnych grota z grami planszowymi.

W czwartkowe południe podopieczni odbyli bardzo ciekawe warsztaty muzyczne pod hasłem "Gram na wszystkim". Był też quiz muzyczny z piosenkami znanych bajek. W ramach zajęć plastycznych wychowankowie wykonali doniczki i torby z malowanymi motywami. Stwory z cementu zaczęły nabierać kształtu i koloru. Pod koniec tygodnia pojawiła się specjalna atrakcja: fotobudka. Pierwszy turnus trwał pięć dni i został zorganizowany dla 24 dzieci odbywających zajęcia w dwóch 12-osobowych grupach. Przed nami kolejny artystyczny tydzień.

 • Artystyczna przygoda w MłoDeKu
 • Artystyczna przygoda w MłoDeKu
 • Artystyczna przygoda w MłoDeKu
 • Artystyczna przygoda w MłoDeKu
 • Artystyczna przygoda w MłoDeKu
 • Artystyczna przygoda w MłoDeKu
 • Artystyczna przygoda w MłoDeKu
 • Artystyczna przygoda w MłoDeKu
 • Artystyczna przygoda w MłoDeKu
 • Artystyczna przygoda w MłoDeKu
 • Artystyczna przygoda w MłoDeKu
 • Artystyczna przygoda w MłoDeKu
 • Artystyczna przygoda w MłoDeKu
 • Artystyczna przygoda w MłoDeKu
 • Artystyczna przygoda w MłoDeKu
 • Artystyczna przygoda w MłoDeKu

Projekt „Być jak… mistrz” powraca do Muzeum Lniarstwa

 

W żyrardowskiej fabryce lnu pracowali specjaliści z różnych dziedzin związanych z przemysłem włókienniczym. Wśród nich byli snowacze, tkacze, wiązacze osnów, ślusarze czy mechanicy. Dzięki otrzymanym przez Lokalną Organizację Turystyczną Mazowsza Zachodniego zewnętrznym funduszom w ramach Programu FIO, kolejny rok z rzędu mieszkańcy i turyści odwiedzający Żyrardów będą mieli okazje zapoznać się z dawnymi zawodami wykonywanymi w fabryce lnu. Chęć podtrzymania ginących tradycji stała się podstawą do przygotowania drugiej edycji projektu pt. „Być jak… mistrz”, który będzie realizowany w Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie.

Projekt jest wydarzeniem edukacyjnym, który ma na celu zaktywizowanie mieszkańców do czynnego udziału w działaniach upamiętniających tradycję lniarską Żyrardowa. Obejmuje on kilka powiązanych ze sobą elementów. W ramach projektu zostaną poprowadzone m.in. otwarte pokazy z tkania na mechanicznym krośnie tkackim STB, które wystartują już 25 lipca i będą dostępne dla mieszkańców oraz turystów odwiedzających Muzeum Lniarstwa całkowicie bezpłatnie w godzinach funkcjonowania placówki (w weekendy 11:00-18:00 oraz od wtorku do piątku 10:00-15:00). Otwarty charakter pokazów sprawi, że każdy zwiedzający Muzeum będzie mógł zapoznać się z podstawowymi elementami budowy krosna tkackiego i zasadami produkcji surowej tkaniny lnianej.

Ponadto od sierpnia rozpoczną się zajęcia ukierunkowane na uruchomienie jednego zabytkowego krosna mechanicznego STB. W pierwszej kolejności, w sobotę 8 sierpnia o g. 11:00 w Muzeum Lniarstwa rozpocznie się wykład pn. „Poznaj tajniki pracy na tkalni”, podczas którego będzie można zapoznać się z charakterystyką funkcjonowania tkalni, a także obejrzeć maszyny, na których produkowano wyroby lniane. Natomiast podczas kolejnych weekendowych dni będzie można zapoznać się z poszczególnymi etapami uruchamiania krosna, które zostaną podzielone na tematyczne spotkania:

 • „Być jak mistrz” – poznanie budowy mechanicznego krosna tkackiego STB, prowadzenie bieżących napraw, uruchomienie maszyny (terminy: 9 sierpnia, 29 sierpnia, 5 września, 12 września, start: g. 11:00)
 • „Być jak nawlekacz” - przygotowanie osnowy do nałożenia na krosno (termin: 23 sierpnia, start: g. 11:00)
 • „Być jak tkaczka” – obsługa krosna, uruchomienie produkcji (termin: 16 sierpnia, 30 sierpnia, 6 września, start: g. 11:00).

Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników, wymagane są wcześniejsze zgłoszenia, które można przesyłać do 3 sierpnia br. na maila: biuro@muzeumlniarstwa.pl, tel. 731 318 800.

W ramach projektu przewidziane są jeszcze dwa cykle działań, które zostaną poprowadzone na jesieni br., w tym cykl pn. „Być jak szwaczka”, podczas których uczestnicy własnoręcznie uszyją torbę lnianą. Nowością w tegorocznej edycji będzie cykl pn. „Być jak drukarz”, gdzie uczestnicy nabędą umiejętności z drukowania wzorów na tkaninie metodą sitodruku, łącznie z przygotowaniem wzoru oraz naświetleniem go na szablonach drukarskich.

„Realizacja cyklu Być jak drukarz jest bardzo ważna z punktu widzenia dziedzictwa poprzemysłowego, jak i samego Muzeum Lniarstwa. Wg naszych źródeł, w Muzeum posiadamy największą w Europie kolekcję wielkoformatowych szablonów sitodrukowych, które służyły dawniej do drukowania wzorów na żyrardowskich wyrobach. Kolekcja liczy ponad 600 egzemplarzy.” – mówi Jacek Czubak, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Żyrardowa ds. organizacji Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie.

Bardzo ważnym elementem organizacji projektu jest zaangażowanie w roli instruktorów byłych pracowników żyrardowskiej fabryki, którzy będą mieli okazję przekazać swoją wiedzę kolejnym pokoleniom. Działanie to przyczyni się do podtrzymania ginących zawodów: mistrza, nawlekacza i tkaczki, czyli osób pracujących na wydziale tkalni, a także zawodu szwaczki i drukarza – pracowników oddziału wykończalni. Zabytkowy park maszynowy, który stanowi ekspozycję Muzeum Lniarstwa, jest jedyną spuścizną po potędze zakładów.

Projekt pt. „Być jak… mistrz – historia zaklęta w ginących zawodach pracowników dawnej żyrardowskiej fabryki lnu” został współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

 • Projekt „Być jak… mistrz” powraca do Muzeum Lniarstwa
 • Projekt „Być jak… mistrz” powraca do Muzeum Lniarstwa
 • Projekt „Być jak… mistrz” powraca do Muzeum Lniarstwa
 • Projekt „Być jak… mistrz” powraca do Muzeum Lniarstwa
 • Projekt „Być jak… mistrz” powraca do Muzeum Lniarstwa
 • Projekt „Być jak… mistrz” powraca do Muzeum Lniarstwa

Premier ogłasza drugi stopień alarmowy CRP

Mateusz Morawiecki podpisał w dniu 10 lipca 2020 r.  Zarządzenie nr 94 wprowadzające II stopień alarmowy CRP, tzw. Bravo-CRP, w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Decyzja premiera jest związana z organizacją wyborów prezydenckich w dniu 12 lipca.

Przepisy ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych upoważniają Premiera RP do wprowadzania stopni stanów alarmowych wraz ze wskazaniem  zadań organów państwa i zakresem przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych.

Drugi stopień alarmowy, tzw. Bravo-CRP, wprowadzony przez premiera Mateusza Morawieckiego, ma obowiązywać na terytorium całej Polski od piątku 10 lipca 2020 roku od godz. 00.01 do dnia 13 lipca 2020 roku do godz. 23.59.

Wprowadzenie stopnia alarmowego ma charakter prewencyjny i ma na celu przeciwdziałanie zagrożeniom w cyberprzestrzeni, związanym z organizacją II tury wyborów prezydenckich w dniu 12 lipca 2020 r. w Polsce.

Podobne środki bezpieczeństwa były podejmowane przy organizacji I tury wyborów prezydenckich w czerwcu 2020 r.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień alarmowy BRAVO-CRP jest drugim w czterostopniowej skali. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą  m.in. monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

 • Stopnie alarmowe

Ośrodek będzie jak nowy

Sale do terapii integracji sensorycznej i innych zajęć, sala multimedialna i czytelnia, ale też kameralne pokoje z łazienkami w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie to tylko część zmian, jakie czeka ośrodek po generalnym remoncie. Decyzją Zarządu i radnych Województwa Mazowieckiego na ten cel przyznano ponad 5,6 mln zł dofinansowania ze środków PFRON. To pieniądze na prace budowlane w obiektach służących rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. O taką pomoc i wsparcie zabiegano od dawna, finał tej sprawy miał miejsce dzisiaj, gdy w żyrardowskiej „Resursie” Marszałek Adam Struzik, Wicemarszałek Wiesław Raboszuk i radni województwa – Adam Orliński i Leszek Przybytniak, podpisali umowę z władzami Powiatu Żyrardowskiego, reprezentowanymi przez – Starostę Beatę Sznajder i Wicestarostę Krzysztofa Dziwisza.

Jak informowaliśmy, Sejmik Województwa Mazowieckiego na sesji w dniu 23 czerwca podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Powiatem Żyrardowskim umowy na realizację w latach 2020-2022 zadania pn „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego – poprawa jakości kształcenia”. Przewidywany koszt przebudowy budynku SOSW w Żyrardowie to kwota 11.915.179,36 zł. Uchwałą Sejmiku wsparcie ze środków PFRON wyniesie w poszczególnych latach 2020 r. – 1.543.358,91 zł, w 2021 r. – 2.288.368 zł, a w 2022 r. – 1.795.466,44 zł. Prace obejmą remont internatu, gdzie powstaną kameralne pokoje z łazienkami oraz świetlice. Diametralnie zmieni się cały obiekt szkolny, a w nim zespół pomieszczeń rehabilitacyjno-terapeutycznych, związanych z żywieniem, a także część zewnętrzna obiektu, który w Żyrardowie ma już około 70-letnia historię.

Plany inwestycyjne przewidują  wprowadzenie placówki w XXI wiek, z najbardziej nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu przekazu informacji, wiedzy i komunikacji, korzystania z najnowszych rozwiązań integracji sensorycznej, rehabilitacji, terapii logopedycznej, arterapii, reedukacji i innych, również i naukowych osiągnięć w pracy z osobami niepełnosprawnymi. W budynku szkolnym SOSW zostanie zainstalowana winda. Za bardzo ważne uznano odpowiednie zagospodarowanie obiektu na zewnątrz, gdzie powstanie boisko wielofunkcyjne, plac rekreacyjno-rehabilitacyjny, jak i parking przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pojawi się więcej zieleni, nowe ogrodzenie oraz obiekty malej architektury.

"Dzisiaj mamy wyjątkowy dzień dla powiatu żyrardowskiego, a w szczególności dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. W tej placówce ci młodzi ludzie wymagający szczególnej troski, funkcjonują w warunkach głębokiego PRL-u. Już wkrótce doczekają się chwili, kiedy będą mogli rozpocząć życie w doskonałych warunkach i korzystać z nowoczesnej infrastruktury, jaka im tam przygotujemy. Będzie to możliwe dzięki wsparciu ze strony samorządu Województwa Mazowieckiego i naszego Powiatu. Jestem wzruszona i szczęśliwa, że razem możemy pomoc ludziom, którym trzeba pomóc, aby ich trudne życie stawało się mniej uciążliwe… Jestem przekonana, że podjęliśmy ważna misję – wyzwanie i wszystkim nam będzie lżej wiedząc, że pomagamy w tak szczególnych okolicznościach… Bardzo, bardzo dziękuję…" - mówiła starosta Beata Sznajder.

 "O dojrzałości moralnej naszego społeczeństwa świadczy stosunek do tych środowisk, które określa się jako najsłabsze. To ważny projekt, bo specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy ma być dostępny przede wszystkim dla tych, którzy na co dzień spotykają się z wieloma różnymi barierami utrudniającymi im swobodne poruszanie się"– powiedział Marszałek Adam Struzik.

- Remont i modernizacja tego ośrodka to bardzo ważne działanie, bez którego duża grupa osób nie mogłaby pełnoprawnie korzystać z usług przeznaczonych właśnie dla dzieci i młodzieży z różnego typu deficytami – dodał Wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 • Podpisanie umowy na dofinansowanie modernizacji SOSW
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie modernizacji SOSW
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie modernizacji SOSW
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie modernizacji SOSW
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie modernizacji SOSW
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie modernizacji SOSW
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie modernizacji SOSW
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie modernizacji SOSW

Przerwa w obsłudze klientów Wydziału Geodezji

Informujemy, że z uwagi na dostosowanie programów do nowelizacji ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne  w dniu 31 lipca 2020 r. w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  nie będą obsługiwani interesanci i geodeci.

Za utrudnienia przepraszamy

 • Przerwa w pracy Wydziału

Kondolencje dla Dyrektor Urszuli Matusiak

Przewodniczący i Rada Powiatu Żyrardowskiego, Starosta i Zarząd Powiatu Żyrardowskiego oraz koleżanki i koledzy ze Starostwa Powiatowego w Żyrardowie składają Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej Urszuli Matusiak kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Taty....

 • Kondolencje

Zawyją syreny

1 sierpnia br. obchodzić będziemy kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Tego dnia „w godzinę ‘W’„ na terenie Żyrardowa i okolic rozbrzmią syreny alarmowe emitując ciągły sygnał alarmowy trwający minutę. Wywieszone zostaną również flagi narodowe na urzędach i budynkach administracji publicznej. które mają przypomnieć o 76. rocznicy wybuchu tego powstańczego zrywu.

Kiedy usłyszymy przeciągły ryk syren, zatrzymajmy się na minutę i uczcijmy chwilą ciszy tych, którzy walczyli i zginęli za wolną Polskę. Wywieśmy także na swoich budynkach flagi narodowe.

Powstanie Warszawskie było walką o niepodległość Polski i wolność wszystkich Polaków, dlatego szczególnie warto pamiętać o dacie 1 sierpnia 1944 r. kiedy na rozkaz dowódcy Armii Krajowej gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego, ruszyło heroiczne wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim. Wzięli w nim udział żołnierze AK pochodzący z niemal wszystkich regionów Polski. W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy.

 • Kartka z kalendarza

Pomoc dla branży turystycznej

Do dnia 7 sierpnia trwa nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 3.3 Innowacje w MŚP, typ projektów – Finansowanie wydatków MŚP, których sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią COVID-19, dotyczących utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności finansowej. Samorząd Mazowsza wesprze przedsiębiorców z branży turystycznej. Na bezzwrotne dotacje planuje przeznaczyć blisko 67 mln zł z RPO WM 2014–2020.

Z powodu obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa firmy poniosły znaczące straty, a wiele z nich upadło. Kryzys dotkliwie odczuły zwłaszcza branże: kulturalna i turystyczna, hotelowa, restauratorsko-gastronomiczna oraz wystawienniczo-targowa. Brak jakichkolwiek wpływów w okresie od marca do czerwca zanotowało 90 proc. podmiotów.

Celem naboru  jest udzielenie wsparcia na utrzymanie działalności oraz płynności finansowej mikro i małych przedsiębiorstw. Wsparcie jest skierowane do przedsiębiorców, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb mikro i małych przedsiębiorstw zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji. Dotacja będzie bezzwrotna w przypadku utrzymania zatrudnienia i działalności przedsiębiorstwa przez okres co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończył się nabór. (informacja o naborze)

Dodatkowo władze regionu zachęcają do wypoczynku w naszym regionie. Ma w tym pomóc trwająca kampania turystyczna „Odpocznij na Mazowszu”. Samorząd województwa chce pomóc branży turystycznej, dlatego przygotował kampanię „Odpocznij na Mazowszu”, która ma zachęcić turystów do spędzenia wakacji w naszym regionie. To działania kierowane do osób aktywnych, lubiących spędzać czas z przyjaciółmi i rodziną przy dobrym, zdrowym jedzeniu. Akcja ma pokazać, że właśnie Mazowsze jest najlepszym kierunkiem zarówno na wyjazd weekendowy, jak i dłuższy wypoczynek. To na Mazowszu znajdziemy prawdziwe perełki dziedzictwa kulturowego i historycznego, a przy okazji zachwycimy się bogactwem naturalnym – przyrodniczym i krajobrazowym. Kampania ma nie tylko przypomnieć o licznych atrakcjach Mazowsza, ale też zachęcić turystów do spojrzenia na region z nowej perspektywy. Odwiedzający Mazowsze mogą wybierać spośród wielu miejsc noclegowych o różnym standardzie i lokalizacjach.  W regionie jest ponad 600 obiektów, które mogą przyjąć 6,3 tys. gości. Ponad 100 z nich to kwatery agroturystyczne. Kampania sygnowana jest logo regionu „Mazowsze.serce Polski”, w internecie można jej szukać pod hasztagiem #modanamazowsze.  

 • fot.-materiały-prasowe-UMWM
 • odpocznij-na-mazowszu

Stolica Kultury Mazowsza 2020  w stanie pandemii

W dniu 31 lipca samorządy - Województwa Mazowieckiego i Powiatu Żyrardowskiego rozwiązały porozumienie w zakresie organizacji przedsięwzięcia pn. „Stolica Kultury Mazowsza 2020”. Powiat będący koordynatorem tego kulturalnego projektu, podjął się realizacji  wydarzeń jakie zaproponowano we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego w kalendarzu imprez kulturalnych w 2020 roku.

Zaplanowana na dzień 13 marca inauguracja projektu nie odbyła się z powodu zaostrzającego się reżimu epidemicznego związanego z koronawirusem. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zawieszając organizację imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie całego kraju, definitywnie przekreśliło realizację kalendarza imprez.

Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację Zarząd Powiatu Żyrardowskiego zwrócił się do Zarządu Województwa z wnioskiem o przeniesienie realizacji projektu na 2021 rok.  Zarząd Województwa uznając, że w myśl zapisów regulaminu konkurs „Stolica Kultury Mazowsza” odbywa się corocznie, wobec czego, nie ma możliwości przenoszenia realizacji projektu na kolejny rok, a zgodną z prawem procedurą będzie rozwiązanie zawartego porozumienia.  Starosta Powiatu Żyrardowskiego Beata Sznajder podkreśla, że mimo tegorocznych trudności, w przyszłym roku Powiat nasz będzie ponownie aspirował do tego zaszczytnego tytułu.

 • 1880.02

Awaria terminala płatniczego usunięta

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym, 11 sierpnia 2020 r, wystąpiła krótkotrwała awaria terminala płatniczego dostępnego w kasie Starostwa Powiatowego w Żyrardowie. Osoby zobowiązane do płatności za czynności administracyjne mogły dokonać jej tylko w formie gotówkowej. Za utrudnienia przepraszamy.

 • pic10

Dofinansowanie dla Powiatu Żyrardowskiego na wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

Ponad 14,1 mln zł dofinansowania otrzymają mazowieckie samorządy w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”. Środki w wysokości 14 116 397,00 zł pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (11 897 299 zł – 84,28% ze środków europejskich) oraz z budżetu Państwa (2 219 098 zł – ze środków współfinansowania krajowego 15,72%).

Wiele rodzin zostało dotkniętych sytuacją związaną z epidemią koronawirusa. Na Mazowszu jest 4 109 rodzin zastępczych, a w nich 5 876 dzieci, 107 placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których mieszka  1 716 dzieci oraz Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny z 20 miejscami dla dzieci do 1 roku życia. Środki w wysokości ponad 14 mln pomogą rodzinom zastępczym przygotować się do kolejnych etapów epidemii. Głównym celem Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnej nauki (zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania, sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością), zakup środków ochrony indywidualnej (maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych), zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny i izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej. Wśród beneficjentów wsparcia jest także Powiat Żyrardowski, który otrzymał dofinansowanie w kwocie 180 018,00 zł. Na szczeblu powiatu projekt realizować będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie.

 • Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w...

Zmiany kadrowe w Starostwie

  W sierpniu, w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie rozpoczęły swą pracę na dyrektorskich stanowiskach panie – Anna Katarzyna Smolarek, która kieruje Wydziałem Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki i  Krystyna Maja Bryła, nowa Dyrektor Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych.

Pani Anna Smolarek  z wykształcenia jest  magistrem filologii polskiej, ukończyła także Zarządzania kulturą w strukturach Unii Europejskiej w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, a obecnie dokształca się  jeszcze  na Studiach podyplomowych z zakresu  Administracji  oraz Zarządzania w administracji w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku. Z samorządem lokalnym związana od ponad 12 lat. Była autorem i koordynatorem wielu projektów edukacyjnych i społecznych.

Dyrektor Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych  Pani Krystyna Maja Bryła urodziła się w 1987 r. w Żyrardowie, jest mężatką, ma dwoje dzieci. Posiada wykształcenie prawnicze – ukończyła Wydział Prawa na  Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Od 2015 r. pracowała w Wydziale Komunikacji, na stanowiskach związanych z rejestracją pojazdów, a od trzech lat na stanowisku związanym z transportem drogowym, publicznym transportem zbiorowym oraz nadzorem nad Stacjami Kontroli Pojazdów.

 • Anna Katarzyna Smolarek kieruje Wydziałem Oświaty,...
 • Krystyna Maja Bryła, Dyrektor Wydziału Komunikacji,...

Aktualne zasady obsługi klientów w Wydziale Komunikacji

     W trosce o bezpieczeństwo a także zdrowie i życie mieszkańców naszego powiatu oraz pracowników urzędu z uwagi na stan epidemii prosimy o załatwianie w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie wszelkich spraw z zakresu rejestracji pojazdów, praw jazdy i innych dokumentów komunikacyjnych oraz ich odbioru po uprzedniej internetowej rezerwacji terminu wizyty, co pozwoli na sprawniejsze załatwienie spawy. Rezerwacji wizyty można dokonać poprzez stronę internetową www.biletomat.powiat-zyrardowski.pl.

Istnieje również możliwość załatwienia sprawy za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Systemu Pojazd i Kierowca pod adresem https://www.esp.pwpw.pl/.

Sprawy dotyczące zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdów zarejestrowanych na terytorium RP można załatwiać również za pośrednictwem poczty elektronicznej: rejestracja@powiat-zyrardowski.pl lub pozostawić dokumenty w zaklejonej kopercie w skrzynce stojącej przy wejściu do urzędu.

Trwa nabór wniosków o wsparcie dla rolników poszkodowanych przez COVID-19 i ubiegłoroczną suszę

Od 13 sierpnia producenci rolni, których gospodarstwa zagrożone są utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami spowodowanymi przez epidemię COVID-19 oraz ci, którzy nie otrzymali tzw. pomocy suszowej za 2019 r. mogą ubiegać się o wparcie finansowe.

Wnioski o wsparcie można składać w biurach powiatowych ARiMR. Ostateczny termin ich składania nie został określony, jednak Agencja może przyznać pomoc tylko do 31 grudnia 2020 r. i w tym terminie musi ją również wypłacić. Szybkie złożenie dokumentów gwarantuje więc szybszą wypłatę środków.

Wnioski można przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać przesyłką rejestrowaną. Dokumenty można także złożyć osobiście, o ile w danej jednostce istnieje taka możliwość. Można je również dostarczyć do specjalnych wrzutni, ustawionych w placówkach terenowych Agencji. W tym wypadku, jeżeli wnioskodawca chce otrzymać potwierdzenie złożenia, powinien dołączyć do wniosku dane kontaktowe - adres e- mail bądź nr telefonu komórkowego - ze wskazaniem, że za tym pośrednictwem Agencja ma poinformować o przyjęciu wniosku poprzez wrzutnię.

O pomoc mogą ubiegać się właściciele gospodarstw rolnych, którym zagraża utrata płynności finansowej wywołana koronakryzysem i nie otrzymali oni pomocy na szkody spowodowane w 2019 roku przez suszę i inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Jednym z warunków przyznania pomocy jest złożenie oświadczenia o wycofaniu wniosku złożonego w 2019 roku dotyczącego pomocy na szkody spowodowane suszą i innymi niekorzystnymi zjawiskami.

Wszelkie pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy można kierować do biur powiatowych Agencji.

 • Susza

Cudze chwalicie, swoje poznajcie

Pod takim hasłem Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego promują platformę sprzedażową polskiebazarek.pl

Platforma ma pomóc w sprzedaży żywności przez rolników w okresie pandemii koronawirusa poprzez nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z konsumentami. Można na nim bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży i promocji swoich produktów. Szczególnie wartym podkreślenia jest fakt, że dzięki takiemu działaniu konsument płaci dokładnie tyle, ile proponuje rolnik - nie ma marży pobieranej przez pośredników.

Pomysłodawcą i prekursorem takiego działania jest Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Platformy powstają na stronach Ośrodków Doradztwa Rolniczego (ODR) w całym kraju. Produkty znajdujące się w ofercie są zróżnicowane regionalne, można na nich handlować nie tylko żywnością, ale także rękodziełem, używanymi maszynami rolniczymi, zwierzętami gospodarskimi czy oferować usługi. Inicjatywa powstała w maju i już w ciągu miesiąca na platformie pojawiło się kilka tysięcy ofert.

Odbiór produktów ma charakter osobisty i zależy od uzgodnień obu stron, natomiast Ośrodek - poprzez e-bazarek - pośredniczy w nawiązaniu kontaktów i znalezieniu produktów odpowiadających wymaganiom konsumenta.

W każdym ODR działają specjalnie utworzone infolinie oferując pomoc zarówno producentom, chcącym zaprezentować swoje produkty na stronie e-bazarku, jak i konsumentom, szukającym interesujących ich produktów. 

 • Cudze chwalicie, swoje poznajcie

XIX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego

W dniu 28 sierpnia, w sali konferencyjnej w Zespole Szkół Nr 1, odbyła się XIX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego.

Pierwszym punktem w porządku było przedstawienie raportu o stanie Powiatu Żyrardowskiego, dokumentu przedkładanego Radzie Powiatu, który jest podsumowaniem działalności Zarządu Powiatu w roku 2019. Ustawa nakłada na zarządy powiatów obowiązek przedstawiania radzie powiatu raportu, który powinien obejmować podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Raport rada powiatu rozpatruje podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia zarządowi absolutorium, ale raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności.

Wybrane informacje z obszernego dokumentu jakim jest „Raport o stanie Powiatu Żyrardowskiego za 2019 rok” przedstawiła Starosta Beata Sznajder. Po złożonej informacji Pani Starosty odbyło się głosowanie. W głosowaniu nad przyjęciem Raportu i udzieleniem Zarządowi wotum zaufania większość 13 radnych było przeciwnych takiej uchwale.  Przepisy ustawy o samorządzie powiatowym określające w takiej sytuacji procedurę postępowania stanowią, że  „Nieudzielenie przez radę powiatu wotum zaufania zarządowi powiatu jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu, … a rada powiatu rozpoznaje sprawę odwołania zarządu z przyczyny, o której mowa w ust. 10, na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia zarządowi wotum zaufania. Rada powiatu może odwołać zarząd większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady.”

Kolejne uchwały w porządku obrad, jakie przedstawił zebranym Przewodniczący Rady Powiatu Żyrardowskiego Klaudiusz Stusiński, dotyczyły zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Żyrardowskiego za 2019 rok i udzielenia z tego tytułu absolutorium dla Zarządu Powiatu Żyrardowskiego. Informacje na temat realizacji budżetu w ubiegłym roku przedstawiła Starosta Beata Sznajder.

Budżet Powiatu Żyrardowskiego na 2019 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Powiatu w dniu 21 grudnia 2018 roku. W wyniku podjętych uchwał, Rady i Zarządu Powiatu  wprowadzających zmiany do planu budżetowego, łączne dochody budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2019 r. wykonane zostały w kwocie 89.761.383,14 zł, co stanowi 100,34% przyjętego planu ogółem, z tego: dochody bieżące wykonano w wysokości 77.954.153,83 zł, tj. 101,22% planu po zmianach, które stanowią 86,85% wykonanych dochodów ogółem, dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 11.807.229,31 zł, tj. 94,86% planu po zmianach, które stanowią 13,15% wykonanych dochodów ogółem. Dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowiły 43,52%, subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca - 28,13%, dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 15,20%, a dochody majątkowe - 13,15%.

Wydatki budżetu Powiatu w 2019 roku zostały wykonane w kwocie 90.527.620,75 zł, tj. 97,84% planu po zmianach, z czego wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę 72.795.308,69 zł, tj. 80,41% wykonanych wydatków ogółem, natomiast wykonanie wydatków majątkowych to kwota 17.732.312,06 zł, tj. 19,59% wykonanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zostały wykonane w 97,83% planu po zmianach stanowiącego kwotę 74.408.984,72 zł, natomiast wydatki majątkowe w 97,89% planu po zmianach wynoszącego 18.114.441,34 zł.

W roku 2019 najwięcej środków wydano na oświatę i wychowanie – 29.355.567,02 zł, co stanowi 32,43 % wszystkich wydatków. Znaczące środki wydatkowano na pomoc i politykę społeczną – 21.792.818,45 zł, tj. 24,07 %, transport i łączność wymagały zaangażowania kwoty 15.321.494,03 zł tj. 16,93% wykonanych wydatków.  W ubiegłym roku na administrację publiczną przeznaczono 9.160.090,84 zł, tj. 10,12% wykonanych wydatków ogółem.. Z pozostałych wydatków na bezpieczeństwo wyasygnowano – 5.018.756,10 zł, tj. 5,54%, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 4.562.040,98 zł, a na ochronę zdrowia 2.065.154,82 zł.

Godne podkreślenia jest to, że kwota wydatków majątkowych wzrosła o 2.384.144 zł w stosunku do roku 2018 i wynosiła 17.732.312,05zł.  Wydatki majątkowe według działów przedstawiały się następująco: transport i łączność – 12.637.008,51 zł, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.846.691,17 zł, oświata i wychowanie – 1.171.323,58 zł, edukacyjna opieka wychowawcza – 43.491,80 zł, obrona narodowa – 17.684,00 zł, administracja publiczna – 16.113,00 zł.

Wzrost wydatków majątkowych, to nie tylko budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych z zagospodarowaniem terenu Liceum Ogólnokształcącego w Mszczonowie – 1.161.323,98 zł, ale tez inwestycje drogowe, w tym przebudowa drogi powiatowej nr 3834W Szymanów – Oryszew – Miedniewice na dł. 1,885 km  (3.986.358,83 zł), przebudowa drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki – Łubno – Franciszków na dł. 2,0 km  (342.087,60 zł), rozbudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska – Mszczonów na dł. 3,861 km  (4.794.362,34 zł).

Inne wartości budżetu Powiatu Żyrardowskiego zamknęły się w 2019 roku następującymi kwotami: rozchody – 1.672.908,00 zł, deficyt 766.237,61 zł, przy planowanym deficycie 3.062.669,55 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Powiat Żyrardowski wynosi 35.661.034,03 zł, tj. 39,73%. Łączna kwota długu, z uwzględnieniem zobowiązań wymagalnych i kredytu przejętego po zlikwidowanym ZOZ na dzień 31.12.2019 r. wynosi 39.618.627,28 zł, tj. 44,14%.

W uzupełnieniu do informacji z wykonania budżetu przedstawionej przez Panią Starostę Beatę Sznajder Skarbnik Edyta Fedorowicz zapoznała radnych ze sprawozdaniem finansowym.

Po przedłożonych sprawozdaniach opinie o realizacji budżetu przedstawiali przewodniczący komisji Rady Powiatu: Błażej Zawadzki – Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Transportu, Michał Ochnicki – Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz wiceprzewodniczący komisji - Budżetu i Mienia Komunalnego Kazimierz Sadowski i  Komisji Promocji, Współpracy, Zdrowia i Polityki Społecznej Krzysztof Rdest.. W pierwszej uchwale kwitującej realizację budżetu w 2019 roku, za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Żyrardowskiego za 2019 rok głosowało jednogłośnie 17 radnych.

Drugą uchwałą związaną ze skwitowaniem dla Zarządu była uchwała udzielająca  absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Jej przyjęcie wymagało także pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Tu Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Bednarek przedstawiła wniosek Komisji o udzielenie absolutorium i odczytała uchwałę RIO pozytywnie opiniującą wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu. Uchwałę nad udzieleniem absolutorium przyjęto szesnastoma głosami za przy jednym głosie wstrzymującym.

Kolejne uchwały dotyczyły zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego i zmian w budżecie na 2020 rok. Projekty uchwał w sprawie zmiany w  Budżecie Powiatu Żyrardowskiego na rok 2020 przedstawiła radnym Skarbnik Edyta Fedorowicz. Podejmując uchwałę radni zwiększyli plan dochodów i wydatków o kwotę 165.398,48 zł. Potrzeba zmian wynikała między innymi ze zmniejszenia wpływów do budżetu, z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 170.109,00 zł, a jednocześnie zwiększonej dotacji na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej (kwota 111.600,00 zł), funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSP – 229.192,00 zł. Po przyjęciu tych zmian plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 98.408.710,90 zł, natomiast plan wydatków budżetu Powiatu ogółem 100.872.055,63 zł.

Projekty ostatnich uchwał w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Żyrardowskim na lata 2020-2025” i w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie oraz efektów  pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie żyrardowskim za 2019 rok” przedstawiła Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Karwat. Obowiązek składania takiej informacji wynika wprost z przepisów ustawy o pomocy społecznej. Uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania PCPR radni przyjęli jednogłośnie.

Ostatnim punktem w porządku obrad była informacja dotycząca działalności Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. za 2019 rok. Informację przedstawił Prezes Zarządu spółki Jacek Sawicki, sprawujący swą funkcję od dnia 1 czerwca ubiegłego roku.

W ocenie Prezesa sytuacja ekonomiczna Centrum Zdrowia jest stabilna. Spółka w ubiegłym roku osiągnęła zysk w wysokości 496 tys. zł, a łącznie z rezerwą związana z nadpłatą refundacji z tytułu wzrostu wynagrodzeń objętych umowami z NFZ w kwocie 640.671,61 zł wynik finansowy zamknął się kwotą 1.137.644,71 zł. Prezes zwrócił też systematyczny wzrost przychodów, które w 2019 zamknęły się kwotą 51.126.457,19 zł i były wyższe od roku 2018 o prawie 10 milionów zł. Poprawia się także sytuacja kadrowa, w 2019 roku zatrudnionych było łącznie 458 osób, w tym na umowy o pracę 264 osoby. Spółka wykonała kontrakt w wysokości 97%. Prezes Jacek Sawicki poinformował też, że wynagrodzenia w spółce wzrosły w 2019 roku o 200-600 zł, zakończono także spór zbiorowy, co jest bardzo istotne z pracowniczego punktu widzenia. W dyskusji nad sprawozdaniem Prezes odpowiadał na pytania związane z zagrożeniami wynikającymi z pandemią koronawirusa, a także planami inwestycyjnymi.

Sprawozdanie z działalności  Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego było ostatnim punktem w porządku obrad, po jego wyczerpaniu Przewodniczący Rady Powiatu Klaudiusz Stusiński zamknął obrady XIX Sesji.

 

 • image - 2020-09-02T105137.470
 • XIX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XIX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XIX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XIX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XIX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XIX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XIX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XIX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XIX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XIX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XIX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XIX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XIX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego

Zapraszamy uczniów szkół średnich do udziału w konkursie !

Stowarzyszenie " Wspólnota Żyrardowa" organizuje konkurs historyczny dla uczniów szkół średnich z wiedzy o generale Auguście Emilu Fieldorfie “Nilu" pt. “PRZED GENERAŁEM NILEM, BACZNOŚĆ!”

Regulamin konkursu

Tematyka konkursu: Życie i działalność generała Augusta Emila Fieldorfa “Nila”

Cele konkursu:

1. upowszechnianie wśród uczniów szkół średnich wiedzy o generale Auguście Emilu Fieldorfie “Nilu”;

2. wzmocnienie tożsamości narodowej oraz kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych;

3. wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów;

4. kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego walczących o suwerenną Polskę.

Uczestnicy konkursu:

Uczniowie szkół średnich powiatu żyrardowskiego. Szkoła może zgłosić do Konkursu dowolną ilość osób.

Organizacja konkursu:

Konkurs składa się z dwóch etapów:

 • pisemny (test):

na rozwiązanie testu przeznacza się 45 minut (nie wliczając czasu na sprawy organizacyjne). Czas trwania testu jest taki sam dla wszystkich uczniów. Czas ten nie może zostać ani skrócony, ani wydłużony.

 • ustny​ (pytania komisji):

Komisja wyłoni 6 laureatów konkursu, którzy zostaną wyróżnieni nagrodami rzeczowymi.

Terminy:

Zgłoszenia udziału w konkursie należy przesłać na adres mailowy: wspolnotazyrardowa@gmail.com do dnia ​ 13 października 2020 roku​.

Zgłoszenie musi zawierać:

– imię i nazwisko ucznia;

– nazwę i adres szkoły;

– dane kontaktowe do nauczyciela (opiekuna ucznia).

Konkurs i wręczenie nagród odbędzie się ​ 20 października 2020 roku ​ o godzinie 9.00 w Resursie przy ​ ul. 1 Maja 45 w Żyrardowie.

Dane kontaktowe organizatora konkursu:

Stowarzyszenie “Wspólnota Żyrardowa”- Krystyna Lenarczyk tel. 608 096 027, e-mail: wspolnotazyrardowa@gmail.com

 Nagrody główne w konkursie ufundowała Fundacja PGE. Konkurs odbędzie się pod patronatem Posła na Sejm RP Macieja Małeckiego. Patronat medialny : Radio FaMa oraz TVŻ –Telewizja żyrardowska

Regulamin konkursu oraz bieżące informacje zamieszczone są na stronie www.wspolnotazyrardowa.pl

 

 • Konkurs

Szpital otrzymał nowy respirator

            Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie dokonało oficjalnego przejęcia respiratora przenośnego do wspomagania oddychania. Sprzęt został zakupiony dzięki staraniom Zarządu Powiatu Żyrardowskiego w pozyskaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Na spotkanie przybył Wiceminister Klimatu - Jacek Ozdoba. Bardzo ważnym elementem funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości jest to, że pieniądze pochodzące od przestępców służą ratowaniu życia. Sprzęt medyczny jest drogi i często z punktu widzenia placówek medycznych nieosiągalny – powiedział wiceminister klimatu. Głos zabrał także wicestarosta Powiatu Żyrardowskiego, Krzysztof Dziwisz. Przypomniał, że w ostatnim czasie Szpital, dzięki staraniom władz Powiatu, otrzymał wysokiej jakości maseczki ochronne, tak niezbędne w czasie pandemii. W przekazaniu sprzętu wzięli również udział członkowie Zarządu Powiatu Żyrardowskiego -  Stanisław Nalej i  Andrzej Koźbiał.

 • Szpital otrzymał nowy respirator
 • Szpital otrzymał nowy respirator
 • Szpital otrzymał nowy respirator
 • Szpital otrzymał nowy respirator

Zagrają dla Filipka

W dniach 11 – 13 września 2020 r. odbędzie się II Charytatywny Turniej Koszykówki Mężczyzn o Puchar Starosty Powiatu Żyrardowskiego, podczas którego kolejny raz nasi koszykarze pragną wspomóc potrzebujących. Tym razem turniej rozgrywany jest pod hasłem „Gramy Dla Filipka”. Filip Suchecki urodził się z wadą wrodzoną kończyn zwaną Bilateral Fibular Hemimelia. Jest to obustronny brak kości strzałkowych oraz brak części paluszków w stopach. Przeszedł 8 ciężkich operacji rekonstrukcji nóżek. Przed nim jeszcze kilka trudnych operacji i długie lata rehabilitacji.

W ciągu trzech dni na hali „Elektryk” przy ul. Bohaterów Warszawy 4 w Żyrardowie będzie można zobaczyć w akcji cztery 2-go ligowe drużyny: UKS Trójka Żyrardów, ŁKS Łódź, MKS Ochota Warszawa oraz Isetia Erzurum.

Zachęcamy do wsparcia Filipka w walce o normalne życie !!!

Fundacja z Miłości do dziecka. r-k: 58 1600 1462 1837 3199 4000 0001, tytuł przelewu - Filip Suchecki

 • Zagrają dla Filipka

Co to był za turniej!

W dniach 11-13.09.2020 na hali „Elektryk” rozgrywany był II Charytatywny Turniej Koszykówki Mężczyzn o Puchar Starosty Powiatu Żyrardowskiego.

Wzięły w nim udział 4 drugoligowe drużyny: UKS Trójka Żyrardów, Isetia Basketball Team, MKS Ochota - Koszykówka i ŁKS Szkoła Gortata. Emocji nie brakowało, a losy ostatecznych wyników meczów  trudno było przewidzieć do samego końca.

W czasie turnieju została zorganizowana zbiórka środków na leczenie i rehabilitację dla Filipka Sucheckiego.

Punktem kulminacyjnym była licytacja piłki, którą rozgrywane były mecze na MŚ w Chinach z podpisami naszych reprezentantów. Piłka została zlicytowana przez London Patriots Basketball za sumę 5330 zł.  Zbiórka pieniędzy została zainicjowana przez byłego zawodnika i wychowanka UKS Trójka. Jarek Muś, mieszkający obecnie w Londynie, wraz ze swoimi kolegami z drużyny, postanowili pomóc Filipkowi.  

Ostateczna kwota jaką udało się zebrać podczas tego turnieju to 8 450 zł ! Powiat Żyrardowski po raz kolejny patronował temu wydarzeniu.

 • II Charytatywny Turniej Koszykówki Mężczyzn o Puchar...
 • II Charytatywny Turniej Koszykówki Mężczyzn o Puchar...
 • II Charytatywny Turniej Koszykówki Mężczyzn o Puchar...
 • II Charytatywny Turniej Koszykówki Mężczyzn o Puchar...
 • II Charytatywny Turniej Koszykówki Mężczyzn o Puchar...
 • II Charytatywny Turniej Koszykówki Mężczyzn o Puchar...
 • II Charytatywny Turniej Koszykówki Mężczyzn o Puchar...
 • II Charytatywny Turniej Koszykówki Mężczyzn o Puchar...

XX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego

Na sesji w dniu 15 września Rada Powiatu Żyrardowskiego podjęła decyzję o odwołaniu Starosty i Zarządu Powiatu Żyrardowskiego.

Radnym przyszło się zmierzyć z trudną sytuacją. Obecny Zarząd Powiatu na sesji w dniu 28 sierpnia nie otrzymał wotum zaufania. 13 radnych, w tym członkowie zarządu, było przeciw udzieleniu wotum zaufania. Za udzieleniem głosowali: starosta Beata Sznajder oraz radni: Wojciech Szustakiewicz i Kazimierz Sadowski. Wstrzymał się Andrzej Wilk. Głosów nie oddali, nieobecni na sesji radni: Jacek Czubak, Stanisław Kaniszewski.

Po upływie 14 dni, na kolejnej zwołanej sesji, stanęła w jej porządku obrad jedna kluczowa uchwała – dotycząca odwołania Zarządu.

W głosowaniu za odwołaniem Zarządu było 13 radnych, 4 wstrzymało się, 1 radny był przeciw, 1 radny był nieobecny. Podejmując tę uchwałę Rada Powiatu Żyrardowskiego odwołała Starostę wraz z pozostałymi członkami Zarządu Powiatu Żyrardowskiego, który rozpoczął prace 26 listopada 2018 roku.

Członkowie Zarządu będą pełnić swoje obowiązki do momentu wyboru nowego składu zarządu.

 • XX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego

Żyrardów upamiętnił ofiary Zbrodni Katyńskiej w 80. rocznicę zbrodni

W Żyrardowie odbyły się obchody 80.rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Po mszy świętej polowej odsłonięto głaz w hołdzie Żołnierzom Wojska Polskiego i Funkcjonariuszom Policji Państwowej związanym z Żyrardowem i Rudą Guzowską zamordowanym przez sowietów wiosną 1940 roku. Druga część uroczystości rocznicowych miała miejsce w Resursie, gdzie zainaugurowano wystawę "Charków-Katyń-Twer-Bykownia". Uczestnicy uroczystości wysłuchali prelekcje, które  wygłosili - Marek Urbański autor  "Ekshumacje w Charkowie" oraz Ewa Kowalska "Coś wiemy" - garść refleksji o miejscach pochówku ofiar decyzji Biura Politycznego z 5 marca 1940 roku.  W rocznicowej uroczystości Powiat reprezentowali - Starosta Beata Sznajder, Wicestarosta Krzysztof Dziwisz, Przewodniczący Rady Powiatu Żyrardowskiego Klaudiusz Stusiński, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Robert Rybicki oraz Członek Zarządu Powiatu Żyrardowskiego Stanisław Nalej.

 • Żyrardów upamiętnił ofiary Zbrodni Katyńskiej
 • Żyrardów upamiętnił ofiary Zbrodni Katyńskiej
 • Żyrardów upamiętnił ofiary Zbrodni Katyńskiej
 • Żyrardów upamiętnił ofiary Zbrodni Katyńskiej
 • Żyrardów upamiętnił ofiary Zbrodni Katyńskiej
 • Żyrardów upamiętnił ofiary Zbrodni Katyńskiej
 • Żyrardów upamiętnił ofiary Zbrodni Katyńskiej
 • Żyrardów upamiętnił ofiary Zbrodni Katyńskiej

75-lat „Elektryka”

W dniu 19 września, z udziałem władz Powiatu Żyrardowskiego, zainaugurowano wystawę poświęconą szkole i posadzono symboliczny dąb „Olimp”. W budynku dawnych warsztatów szkolnych powstał Kącik Pamięci żyrardowskiego „Elektryka”. Będzie on otwarty do końca 2020 roku. Na gości czeka galeria zdjęć z kronik szkolnych z lat 1945-2020 oraz wystawa eksponatów związanych z historią szkoły. Wszyscy chętni mogą się wpisać do Księgi Pamiątkowej.

Podczas uroczystości, Starosta Beata Sznajder, Wicestarosta Krzysztof Dziwisz, przedstawiciele szkoły - uczniów i absolwentów posadzili jubileuszowy dąb „Olimp”.

 • 75-lat „Elektryka”
 • 75-lat „Elektryka”
 • 75-lat „Elektryka”
 • 75-lat „Elektryka”
 • 75-lat „Elektryka”
 • 75-lat „Elektryka”
 • 75-lat „Elektryka”
 • 75-lat „Elektryka”
 • 75-lat „Elektryka”
 • 75-lat „Elektryka”
 • 75-lat „Elektryka”
 • 75-lat „Elektryka”

Docenią wolontariuszy w czasie pandemii

Rusza konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. W ten sposób samorząd województwa mazowieckiego chce uhonorować najbardziej zaangażowanych w swoją pracę charytatywną. W tym roku będą również nagrodzone osoby, które pomagały podczas pandemii Covid-19. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września br.

Nominowani do konkursu mogą być zarówno pojedynczy wolontariusze, jak i grupy czy całe rodziny. Liczy się każda aktywność w dowolnym obszarze życia społecznego. Kandydatów mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe i samorządowe, a także podmioty, które realizują program wolontariatu prawniczego czy też osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy. Możliwe jest również zgłoszenie własnej kandydatury. Jeden podmiot może wskazać od 1 do 5 kandydatur.

Do udziału w konkursie zachęca marszałek Adam Struzik. – Zapraszam Państwa do zgłaszania kandydatur do jubileuszowej dziesiątej edycji konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Jest to inicjatywa, która z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Ponieważ, to właśnie tego typu przedsięwzięcia pozwalają na dostrzeżenie tych ludzi, którzy swój czas i swoje serce poświęcają innym w różnych obszarach życia – hospicjach, szpitalach, ale także instytucjach publicznych, czy po prostu w wolontariacie szkolnym – podkreśla marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Dodatkowo w tym roku pojawiła się kategoria specjalna „wolontariat w czasie pandemii”, która ma na celu uhonorowanie najciekawszych inicjatyw wolontariuszy związanych z niesieniem pomocy osobom potrzebującym w czasie pandemii Covid-19. Ich pracę obserwował przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej w Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Kandyba. – Obserwowałem działalność wielu grup wolontariuszy na Mazowszu, które wspierały lekarzy, personel medyczny oraz pomagały seniorom w tym najtrudniejszym okresie. Tym bardziej cieszę się, że tegoroczna edycja konkursu jest skierowana właśnie do tych osób – zaznacza radny województwa mazowieckiego Piotr Kandyba.

Kandydatów można zgłaszać w formie:

 • elektronicznej – na adres e-mail: dialog@mazovia.pl, z tematem „X edycja konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu” (formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie działalności wolontariusza powinny mieć formę skanu np. w formacie pdf i zawierać podpisy kandydatów i osób dokonujących zgłoszenia lub reprezentujących podmiot zgłaszający lub potwierdzających działalność wolontariusza);
 • papierowej – na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa, z dopiskiem „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.

Laureatów konkursu wyłoni jury. Pod uwagę będą brane: zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność oraz partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach. Wręczenie nagród i wyróżnień planowane jest podczas uroczystej gali konkursu „Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego”.


Szczegóły: http://www.dialog.mazovia.pl/wolontariat

 • Plakat Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

tel:
46 855 37 17,
046 855 35 99,
046 855 22 19
fax: 046 855 20 21
email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.21