Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Środki z PFRON na modernizację SOSW w Żyrardowie

Na sesji w dniu 20 maja Sejmik Województwa Mazowieckiego podzielił środki z PFRON. Z kwoty 16 961 578,00 zł największa część trafi do zakładów aktywności zawodowej, ponad 8,3 mln zł przeznaczonych jest na działalność zakładów aktywności zawodowej. Przydzielając te środki, PFRON przyznał 7,45 mln zł na działanie istniejących na Mazowszu dziewięciu zakładów aktywności zawodowej prowadzonych przez: Caritas Diecezji Siedleckiej, Fundację SYNAPSIS, Fundację „Praca dla Niewidomych”, Stowarzyszenie „Gmina Klwów – Wspólne Marzenia”, Fundację Ekonomii Społecznej PRZYSTAŃ, Stowarzyszenie Aktywnej Innowacji Społecznej, Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, Gminę Promna i Fundację Emanio Arcus. Taka kwota wynika z przyjętego przez PFRON algorytmu. Zarząd województwa podjął jednak decyzję o tym, by tę pulę zwiększyć do kwoty 8,3 mln zł i do tej decyzji przychylili się radni. To odpowiedź na potrzeby zaz-ów wynikające z sytuacji, w jakiej znalazły się w skutek obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa.

Są też środki na roboty budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób z niepełnosprawnością i na inicjatywy organizacji pozarządowych. Niedługo ruszy konkurs na dotacje działań prowadzonych przez ngo. Ponad 7,5 mln zł przeznaczono na dofinansowanie robót budowlanych. Oczywiście w grę wchodzą tylko takie, które dotyczą obiektów służących rehabilitacji i wynikają z potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prace nie mogą dotyczyć rozbiórek obiektów, ale mogą dotyczyć przebudowy lub remontu.

Ponieważ w ubiegłym roku do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęło 19 wniosków o dofinansowanie robót budowlanych, a pozytywną weryfikację formalną przeszło 18 z nich, na podstawie wnioskowanych kwot, ustalono, że na ten cel zabezpieczonych będzie 7.549.032,00 zł.

Wśród 18 wniosków jest także wniosek złożony przez Zarząd Powiatu Żyrardowskiego na zadanie o nazwie „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego – poprawa jakości kształcenia”.

Przewidywany koszt zadania to kwota 11.915.179,36 zł. Realizacja zadania zaplanowana jest na okres trzech lat.  W pierwszym roku – 2020, roboty instalacyjne skalkulowano na kwotę 3.086 tys. zł, w kolejnych latach roboty budowlane mają pochłonąć środki w wysokości 4.548 tys. zł (2021 r.) i 4,280 tys. zł w 2022 roku.

Dofinansowanie inwestycji sięga 50% całkowitych kosztów. Trwa teraz końcowa ocena merytoryczna wniosków i ustalanie celowości wszystkich zaproponowanych prac. Według ostatnich informacji dofinansowanie żyrardowskiej inwestycji ze środków PFRON wyniesie ok. 5,6 mln zł.

Na ten rok zabezpieczono również ponad 1 mln zł na inicjatywy organizacji pozarządowych. Dzięki decyzji radnych możliwe będzie ogłoszenie konkursu, w którym fundacje i inne organizacje będą mogły ubiegać się o dofinansowanie inicjatyw, które służą m.in. integracji osób z niepełnosprawnościami, usamodzielnianiu ich i wdrażaniu w rynek pracy. Dotacje mogą dotyczyć szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby, ale też działań skierowanych do członków rodzin osób z niepełnosprawnościami, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej takich osób. Może być to również świadczenie usług wspierających, np. asystenta osobistego.

Dotację można będzie otrzymać również na prowadzenie grupowych lub indywidualnych zajęć, które pozwolą osobom niepełnosprawnym nabywać, rozwijać i podtrzymywać umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania. W przypadku osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną mogą to być zajęcia podnoszące ich umiejętności komunikowania się z otoczeniem. Brane pod uwagę są również działania włączające osoby z niepełnosprawnościami w rynek pracy – doradztwo zawodowe, przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej, prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Dotacja będzie mogła być przeznaczona też na organizację regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami, wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.

  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

« wstecz

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

tel:
46 855 37 17,
046 855 35 99,
046 855 22 19
fax: 046 855 20 21
email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.21