Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Starostwo Powiatowe ogłasza nabór na wolne stanowisko Geodety Powiatowego

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, 96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 45 ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Geodeta Powiatowy

 1. Zatrudnienie: - zawarcie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat
 2. Wymagania niezbędne - o zatrudnienie na ww. stanowisku może ubiegać się osoba, która:
 1. posiada obywatelstwo polskie, Unii Europejskiej bądź innego państwa, które na podstawie umów międzynarodowych uprawnia do zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 5. posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
 6. posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.),
 7. posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;,
 8. posiada dwuletni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego,
 9. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane na stanowisku pracy:
  1. praktyczną znajomość programów EGiB i Geo-Info,
  2. dobrą znajomość obsługi komputera i programu MS Office,
  3. znajomość przepisów:

- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204),

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096),

- ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych,

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1260),

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.).

 1. Wymagania pożądane:
 1. doświadczenie zawodowe w branży geodezyjnej,
 2. znajomość i obsługa programów: EGBV, AutoCAD, Geo-Info 7 MAPA, Geo-Info 7 OŚRODEK + ZUDP.

IV.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Koordynowanie spraw Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żyrardowie w zakresie:

 1. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
 1. prowadzenie dla obszaru powiatu: ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt.2,  geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt. 3, zwanej dalej „powiatową bazą GESUT”, gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 2. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 i 10 oraz ust. 1b,

 3. tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt. 1 i 2.

 1. zakładanie osnów szczegółowych;
 2. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
 3. gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa;
 4. gospodarka nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu;
 5. przygotowywanie i podpisywanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i pism zgodnie z udzielonymi upoważnieniami;
 6. przygotowywanie projektów uchwał, analiz i sprawozdań z zakresu spraw prowadzonych przez Wydział;
 7. na polecenie Starosty lub Sekretarza Powiatu uczestniczenie w posiedzeniach Rady Powiatu i jej Komisji oraz posiedzeniach Zarządu Powiatu;
 8. opracowywanie i nadzorowanie projektów planu budżetu z zakresu zadań Wydziału;
 9. planowanie i dysponowanie środkami przeznaczonymi na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 1. Wynagrodzenie: wynagrodzenie na stanowisku Geodety Powiatowego, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2018, poz. 936) oraz obowiązującym Regulaminem Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Żyrardowie wynosi maksymalnie 4.500 złotych brutto. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego przysługuje dodatek funkcyjny do 140 % najniższego wynagrodzenia z tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników urzędu oraz dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 2. Warunki pracy: Praca będzie odbywała się w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 45, który jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych - posiada windę i inne udogodnienia. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami znajduje się na III piętrze budynku. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze pow. 4h dziennie, obsługą interesantów i w razie potrzeby przemieszczaniem się w terenie.

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub CV,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. ewentualne inne dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje i umiejętności,
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 7. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 9. w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, zgodnie z przepisami o służbie cywilnej.

Dokumenty należy składać w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45, pok. 205 (II piętro) osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do urzędu) w zamkniętej kopercie opisanej numerem telefonu kontaktowego osoby składającej ofertę, z adnotacją: „nabór na stanowisko Geodety Powiatowego”.

 

                 Termin składania ofert upływa z dniem 22 marca 2019 roku o godz. 13.00

 

Postępowanie naboru obejmuje analizę złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami, którzy spełniają wymagania formalne. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej powiadomimy telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiat-zyrardowski.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Uwaga: Prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia  kandydata  na  stanowisko  urzędnicze.

Niniejszym informuje się, że w m-cu poprzedzającym upublicznienie powyższego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie był wyższy niż 6%.

Osoba zatrudniona na stanowiskach, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu, nie może prowadzić działalności gospodarczej w zakresie geodezji i kartografii i nie może współpracować w żadnej formie z jednostkami wykonawstwa geodezyjnego.

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Żyrardowie (96-300), ul. Limanowskiego 45.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji – na podstawie art. 6 ust.1 lit.a w/w rozporządzenia, czyli na podstawie Twojej dobrowolnej zgody oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 3. Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a po zakończonej rekrutacji dane będą przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4.  Masz prawo do:

a.   żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b.   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

c.   przenoszenia swoich danych osobowych,

d.   cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie,

e.   wniesienia skargi do organu nadzorczego– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.

 1. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, jednakże niepodanie ich uniemożliwi uczestnictwo w procesie rekrutacyjnym.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: adres
  email: iod@powiat-zyrardowski.pl
 3. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.
 4. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 5. Odbiorcami danych będą tylko podmioty uprawnione zgodnie z przepisami prawa oraz zgodnie z art. 15 ustawą o pracownikach samorządowych informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona na tablicy informacyjnej oraz opublikowana w Biuletynie Informacyjnym.

« wstecz

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

tel:
46 855 37 17,
046 855 35 99,
046 855 22 19
fax: 046 855 20 21
email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.00