Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Wydziałem Rozwoju i Budownictwa kieruje Dyrektor Małgorzata Myszkowska

I piętro, Tel. 046 855 37 17

Zadania i kompetencje

Zapewnia obsługę w zakresie udzielania pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów, użytkowanie i zmianę sposobu użytkowania obiektów oraz przyjmowania zgłoszeń dotyczących budowy obiektów i wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę a także przyjmowania zgłoszeń o zakończeniu budowy i robót budowlanych.

Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności:

1) realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru urbanistyczno-budowlanego w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,

2) realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru techniczno-budowlanego w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach i przy wykonywaniu robót budowlanych,

3) propagowanie nowych technologii budowlanych i energooszczędnych,

4) prowadzenie ujednoliconych rejestrów, wniosków o pozwolenia na budowę, rejestrów pozwoleń na budowę oraz dzienników budowy,

5) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie udzielania pozwoleń na budowę,

6) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,

7) prowadzenie spraw związanych z rozbiórką obiektów budowlanych,

8) uzgadnianie rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych,

9) prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju,

10) opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa i gmin,

11) wydawanie zaświadczeń dotyczących stwierdzenia samodzielności lokalu dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali, zaświadczeń VAT i do dodatków mieszkaniowych,

12) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie określonym właściwymi przepisami,

13) udział w pracach zespołu uzgadniania dokumentacji projektowych,

14) współdziałanie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Wydziałem Rolnictwa i Ochrony Środowiska

15) opracowywanie projektów i planów finansowo-rzeczowych w zakresie inwestycji i remontów realizowanych przez powiat,

16) przygotowanie i prowadzenie inwestycji przyjętych do realizacji,

17) przygotowywanie projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, trybów przetargów na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanych dla planowanych inwestycji i dostaw oraz na wykonanie robót inwestycyjnych i remontowych,

18) przygotowywanie dokumentacji formalno-prawnych (warunki uzgodnienia pozwolenia)

19) przygotowywanie projektów umów z wykonawcami i dostawcami,

20) nadzór nad prowadzonymi przez Powiat inwestycjami i remontami z wyjątkiem drogowych, proponowanie kandydatów na inspektorów branżowych i nadzorowanie ich pracy,

21) przygotowywanie i uczestnictwo w odbiorach inwestycji i przekazywanie obiektów inwestycyjnych do eksploatacji,

22) przeprowadzanie komisyjnych kontroli stanu technicznego obiektów i ustalanie potrzeb remontowych,

23) wykonywanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich na prace remontowe
w remontach nie wymagających pozwolenia na budowę,

24) rozliczanie finansowe inwestycji ,

25) przygotowywanie wniosków o przydział środków finansowych na poszczególne zadania,

26) opracowywanie informacji o przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych,

27) udział w przetargach,

28) sprawowanie nadzoru nad właściwym wykorzystaniem środków materiałowych i finansowych poszczególnych zadań inwestycyjnych i remontowych,

29) aprobowanie i parafowanie rachunków i faktur (badanie ich zgodności z umową) wystawionych przez wykonawców i dostawców,

30) prowadzenie stosownej dokumentacji zadań inwestycyjno-remontowych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i wewnętrznymi aktami prawnymi.

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

tel:
46 855 37 17,
046 855 35 99,
046 855 22 19
fax: 046 855 20 21
email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.21