Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

​Sekretarz Powiatu Teresa Berdyga

II piętro, Tel. 046 855 37 17 wew. 39

Zadania i kompetencje

Sekretarz Powiatu zapewnia sprawne funkcjonowanie Starostwa, warunków jego działania, a także organizacji i koordynacji pracy oraz obsługi obywateli i w tym zakresie nadzoruje wszystkie wydziały.

Sekretarz Powiatu w szczególności:

 1. czuwa nad terminowością wykonywanych zadań,
 2. koordynuje prace związane z opracowywaniem projektów aktów regulujących struktury i zasady działania Starostwa,
 3. nadzoruje obsługę i przygotowanie tematyki posiedzeń Rady i Zarządu oraz koordynuje realizację podjętych uchwał,
 4. koordynuje przygotowywanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych,
 5. nadzoruje wykonanie zarządzeń Starosty,
 6. wykonuje zadania związane z funkcja pełnomocnika do spraw wyborów-urzędnika wyborczego,
 7. nadzoruje sprawy poprawy warunków materialno-technicznych działalności Starostwa, komputeryzacji, zakupów środków trwałych, remontów,
 8. zapewnia zgodność działania Starostwa z obowiązującymi przepisami prawa,
 9. nadzoruje prawidłową obsługę obywateli,
 10. koordynuje, nadzoruje i kontroluje rozpatrywanie skarg i wniosków,
 11. przegląda i dekretuje wpływającą korespondencję,
 12. uczestniczy w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym,
 13. zapewnia kompleksowe rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem Starostwa, sprawuje nadzór merytoryczny i kieruje Wydziałem Organizacyjnym,
 14. posiada upoważnienie do podpisywania pism w sprawach z zakresu swojej właściwości nie zastrzeżonych do kompetencji Starosty.

Zadania i kompetencje

Do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjnego należy:

1. W zakresie spraw obywatelskich:

 •  wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie zbiórki na terenie Powiatu,
 • nadzór nad stowarzyszeniami, ewidencja stowarzyszeń zwykłych,
 • udzielanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok z zagranicy,
 • organizowanie transportu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych na terenie powiatu,

2. Wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt.

3. Prowadzenie rejestru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty.

4. Prowadzenie rejestru porozumień.

5. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków.

6. Przekazywanie materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

7. Prowadzenie sekretariatu.

8. Prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

9. Prowadzenie spraw socjalnych pracowników.

10. Zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

11. Koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników.

12. Planowanie i realizacja wydatków osobowych Starostwa.

13. Administrowanie budynkiem Starostwa.

14. Planowanie, przygotowanie i realizacja inwestycji oraz remontów realizowanych przez Starostwo.

15. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem i gospodarowaniem materiałami i urządzeniami technicznymi.

16. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, naliczanie ich umorzenia.

17. Prowadzenie archiwum Starostwa.

18. Obsługa informatyczna Starostwa, w tym nadzór nad archiwizacją danych – z wyłączeniem informacji niejawnych.

19. Nadzór nad przetwarzaniem w Starostwie danych osobowych.

20. Załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkowymi i tablicami.

21. Gospodarowanie drukami i formularzami.

22. Wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa.

23. Koordynacja zamówień publicznych w Starostwie.

24. Wykonywanie zadań związanych z wyborami.

25. Organizowanie uroczystości, obchodów rocznicowych itp.

26. Informowanie mieszkańców powiatu o miejscu i terminie obrad Rady Powiatu oraz posiedzeń Komisji Rady.

27. Udostępnianie uchwał Rady i Zarządu na stronach internetowych powiatu oraz do wglądu w siedzibie Starostwa.

28. Udostępnianie protokołów posiedzeń Rady Powiatu, Zarządu i Komisji do wglądu w siedzibie Starostwa.

29. Gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych do pracy Rady i Komisji.

30. Obsługa Sesji Rady i posiedzeń Zarządu.

31. Prowadzenie rejestru:

 • uchwał Rady,
 • wniosków i opinii Komisji,
 • interpelacji i wniosków radnych

32. Przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady, wniosków Komisji i interpelacji radnych, Sekretarzowi, Skarbnikowi, zainteresowanym dyrektorom oraz pełnomocnikom.

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

tel:
46 855 37 17,
046 855 35 99,
046 855 22 19
fax: 046 855 20 21
email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.00