Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Komisja Rewizyjna

Zadania

 • Przeprowadzanie kontroli działalności zarządu i powiatowych jednostek organizacyjnych,
 • Rozpatrywanie skarg dotyczących pracy Rady Powiatu i jej organów,
 • Opiniowanie wykonania budżetu powiatu,
 • Występowanie z wnioskiem do Rady o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi,
 • Wykonywanie zadań kontrolnych zlecanych przez Radę,
 • Przedstawienie Radzie Powiatu projektu planu pracy Komisji,
 • Przedstawianie Radzie Powiatu sprawozdania ze swojej działalności.

Skład Komisji
 

 1. Danuta Skibińska - Przewodnicząca
 2. Franciszek Jankowski - Wiceprzewodniczący
 3. Stanisław Nalej - Sekretarz
 4. Józef Kłosowski
 5. Krystyna Penczonek

Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego

Zadania Komisji:

 • Opiniowanie projektów uchwał dotyczących budżetu Powiatu,
 • Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu,
 • Opiniowanie projektów uchwał w sprawach dotyczących zaciągania kredytów,
 • Opiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu,
 • Opiniowanie projektów uchwał w sprawach dotyczących wysokości przyznawanych środków finansowych PFRON na realizację zadań.

Skład Komisji:

 1. Krystyna Penczonek - Przewodnicząca
 2. Marian Czyżewski - Wiceprzewodniczący
 3. Krzysztof Dziwisz
 4. Stanisław Kaniszewski
 5. Kazimierz Sadowski
 6. Danuta Skibińska
 7. Wojciech Szustakiewicz

Komisja Oświaty i Kultury

Zadania Komisji:

 • Opiniowanie uchwał dotyczących spraw oświaty i kultury,
 • Opiniowanie uchwał w sprawach dotyczących zakładania nowych szkół na terenie Powiatu,
 • Akceptowanie składów Komisji konkursowych powołanych celem przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół,
 • Opiniowanie projektów uchwał w sprawie regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatku motywacyjnego i funkcyjnego,
 • Analiza rekrutacji do szkół,
 • Ocena stanu oświaty w Powiecie,
 • Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu,
 • Ocena działalności placówek kulturalnych Muzeum Mazowsza Zachodniego i Młodzieżowego Domu Kultury.

Skład Komisji:

 1. Krzysztof Waśkowski - Przewodniczący
 2. Genowefa Milczarek - Wiceprzewodnicząca
 3. Ryszard Adamiak
 4. Krzysztof Dziwisz
 5. Józef Kłosowski
 6. Piotr Markowski
 7. Grzegorz Obłękowski
 8. Klaudiusz Stusiński

Komisja Współpracy, Promocji, Zdrowia i Polityki Społecznej

Zadania Komisji:

 • Praca nad utworzeniem Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej,
 • Analiza projektu Strategii Rozwoju Powiatu Żyrardowskiego,
 • Opiniowanie projektu uchwały w sprawie „ Programu współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi”,
 • Analiza działalności Muzeum Mazowsza Zachodniego jako formy promocji Powiatu,
 • Analiza zawartości strony internetowej Powiatu,
 • Opiniowanie projektu i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu .

Skład Komisji:

 1. Klaudiusz Stusiński - Przewodniczący
 2. Stanisław Nalej - Wiceprzewodniczący
 3. Leszek Kamiński
 4. Genowefa Milczarek
 5. Sławomir Myszkowski
 6. Krzysztof Waśkowski

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Transportu

Zadania Komisji:

 • Analiza inwestycji drogowych na terenie Powiatu żyrardowskiego,
 • Przyjmowanie informacji dotyczących stanu środowiska i możliwych do wystąpienia zagrożeń związanych z planowaną realizacją inwestycji na terenie Powiatu żyrardowskiego,
 • Opiniowanie projektu i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu,

Skład Komisji:

 1. Piotr Markowski - Przewodniczący
 2. Stanisław Kaniszewski - Wiceprzewodniczący
 3. Marian Czyżewski
 4. Franciszek Jankowski
 5. Stanisław Nalej
 6. Wojciech Szustakiewicz

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

tel:
46 855 37 17,
046 855 35 99,
046 855 22 19
fax: 046 855 20 21
email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.00