Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Organizacje pozarządowe w czasie pandemii

Prowadzenie w czasie pandemii działalności statutowej przez organizacje pozarządowe napotyka wiele trudności i finansowych problemów. Z myślą o sektorze NGO Rząd RP przygotował pakiet obejmujący wielorakie wsparcie mogące pomóc w funkcjonowaniu tym podmiotom. Zbiorczą informację dotyczącą wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz ewentualnych rządowych planów pomocy organizacjom pozarządowym zawiera odpowiedź firmowaną przez Wicepremiera prof. Piotra Glińskiego na interpelację poselską. Z oferty rządowej pomocy skorzystały już niektóre organizacje skupione w Partnerstwie na Rzecz Rozwoju Regionu "Między Łodzią i Warszawą". W miarę potrzeb Zarząd Partnerstwa udziela porad dla swoich członków lub przesyła informacje o szkoleniach na ten temat prowadzonych zdalnie przez różne instytucje i agencje szkoleniowe związane z obsługą III Sektora. Kontakt z Zarządem: partnerstwo.zyrardow@wp.pl

Rozwiązania mające na celu wsparcie organizacji pozarządowych zostały zawarte choćby w przepisach ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem. przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

W odpowiedzi Wicepremiera czytamy:  - Rząd zwraca szczególną uwagę na postulaty III sektora, zwłaszcza dotyczące pomocy w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych i stara się je uwzględniać w projektowanych przepisach. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego uzyskały możliwość skorzystania z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników, należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Należy złożyć odpowiedni wniosek do powiatowego urzędu pracy (PUP) Wsparcie przysługuje również organizacjom korzystającym z dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, a także kościelnym osobom prawnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Ponadto organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą też ubiegać się o udzielenie przez starostę pożyczki do 5000 zł ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej.

Dzięki ułatwieniom wprowadzonym przez Rząd istniała również możliwość wydłużenia terminów na zamieszczenie sprawozdań merytorycznych i finansowych dla organizacji pożytku publicznego na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Organizacje pożytku publicznego mogły zamieścić sprawozdania za 2019 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 paździemika 2020 roku.

Pełną informację o pomocy rządowej dla NGO publikujemy w załączniku poniżej.

  • Pomoc dla NGO

« wstecz

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

tel:
46 855 37 17,
046 855 35 99,
046 855 22 19
fax: 046 855 20 21
email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.25