Poniedziałek 17 Maja 2021
Sławomira, Weroniki, Brunona
Jesteś 7687 osobą na stronie

Banery

PL13
Starostwo   /   Stanowisko ds. spraw Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych   /  

Stanowisko ds. spraw Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

Mirosław Klejny
Pok. nr 111, I piętro
046 855 37 17 w. 31

Zadania i kompetencje

 1. udział w organizacji i pracach Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego,
 2. współdziałanie z gminnymi zespołami reagowania,
 3. współdziałanie z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz jednostkami wchodzącymi w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w zakresie:
  • prowadzenia analiz i opracowywania prognoz dotyczących pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
  • koordynacji działań ratowniczych oraz organizacji systemu łączności i alarmowania,
 4. realizacja zadań w zakresie obrony cywilnej, w tym:
  • opracowywanie i aktualizacja Powiatowego Planu Obrony Cywilnej oraz innych planów i opracowań ze sprawowania przez Starostę funkcji Szefa OC powiatu,
  • organizacyjne zabezpieczenie działań systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania,
  • koordynacja działań w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na terenie powiatu,
 5. realizacja zadań w zakresie spraw obronnych, w tym:
  • opracowywanie i aktualizacja planów operacyjnych funkcjonowania powiatu na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa,
  • realizacja zadań w zakresie organizacji i przeprowadzenia poboru,
  • opracowywanie i aktualizacja planu akcji kurierskiej oraz organizacja treningów i szkoleń w tym zakresie,
 6. obsługa Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 7. prowadzenie kancelarii tajnej.