Poniedziałek 17 Maja 2021
Sławomira, Weroniki, Brunona
Jesteś 6245 osobą na stronie

Banery

PL13
Starostwo   /   Pełnomocnik d.s. Kontroli Wewnętrznej   /  

Pełnomocnik ds. Kontroli Wewnętrznej

Marianna Maciejak
Pok. nr 201, II piętro
046 855 37 17 w. 37

Zadania i kompetencje

1) W zakresie kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu:

  • przygotowywanie rocznych planów kontroli do zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu,
  • przeprowadzanie kontroli zgodnie z zatwierdzonym planem oraz ewentualnych kontroli doraźnych z uwzględnieniem kryteriów legalności, gospodarności i celowości,
  • przedstawienie wyników kontroli i wniosków pokontrolnych Zarządowi Powiatu.

2) W zakresie kontroli wewnętrznej Starostwa:

  • opracowywanie procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych, w tym zgodności z planem finansowym,
  • określanie zasad wstępnej oceny celowości wydatków ponoszonych w związku z realizacją zadań, w tym wydatków na koszty funkcjonowania jednostki,
  • określanie sposobów wykorzystania wyników kontroli i oceny, o których mowa w pkt 1 i 2.