Niedziela 16 Maja 2021
Andrzeja, Jędrzeja, Szymona
Jesteś 6744 osobą na stronie

Banery

PL13
Starostwo   /   Pełnomocnik d.s. Ochrony Informacji Niejawnych   /  

Pełnomocnik d.s. Ochrony Informacji Niejawnych

Marian Snopczyński
Pok. nr 111, I piętro
046 855 37 17 w. 31

  Zadania i kompetencje


Odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, w tym w szczególności:

 1. Organizuje szkolenia pracowników Starostwa w zakresie ochrony informacji niejawnych i wydaje zaświadczenia o odbyciu przeszkolenia.
 2. Opracuje szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową – oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” – i przedstawia do zatwierdzenia przez kierownika jednostki organizacyjnej.
 3. Przeprowadza postępowanie sprawdzające – ZWYKŁE – na pisemne polecenie kierownika jednostki organizacyjnej – w odniesieniu do pracowników jednostki zatrudnionych na stanowiskach i przy pracach związanych z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową.
 4. Wydaje (lub odmawia wydania) poświadczenia bezpieczeństwa – upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową – przekazuje je osobie sprawdzanej i zawiadamiając o tym kierownika jednostki organizacyjnej.
 5. Prowadzi wykaz stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych.
 6. Prowadzi ewidencję osób, które uzyskały poświadczenie bezpieczeństwa, a także osób, które zajmują stanowiska lub wykonują pracę, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub stanowiących tajemnice państwową.
 7. Współpracuje z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa i informuje na bieżąco Starostę o przebiegu tej współpracy.
 8. Opracowuje plan ochrony informacji niejawnej w Starostwie i prowadzi kontrolę ochrony tej informacji, w tym kontrolę ewidencji materiałów i obiegu dokumentów.
 9. Wyjaśnia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych zawiadamiając Starostę i właściwą służbę ochrony Państwa.
 10. Nadzoruje prace kancelarii tajnej, w tym wnioskuje w sprawach objęcia i przekazania obowiązków związanych z prowadzeniem kancelarii a także uczestniczy przy przekazywaniu tych obowiązków.
 11. Sprawowanie nadzoru nad Stanowiskiem ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych.