Poniedziałek 17 Maja 2021
Sławomira, Weroniki, Brunona
Jesteś 98201 osobą na stronie

Banery

PL13
Starostwo   /   Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych   /  

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych

Dyrektor Wydziału: Paweł Myszkowski

I piętro, Tel. 046 855 37 17 

Zadania i kompetencje Wydziału

Załatwianie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem, wydawaniem zezwoleń na prowadzenie szkolenia kandydatów na kierowców lub instruktorów, wydawaniem upoważnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów, wydawaniem licencji na krajowy transport drogowy osób lub rzeczy, wydawaniem zezwoleń na krajowy transport drogowy osób (teren powiatu), wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne.

1. W zakresie Prawa o ruchu drogowym.

 • prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów i tablic rejestracyjnych,
 • prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów,
 • przyjmowanie pozwoleń czasowych i tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie terminu
 • czasowej rejestracji,
 • wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu,
 • dokonywanie wpisów w karcie pojazdu i dowodzie rejestracyjnym w przypadku zmiany danych,
 • wyrejestrowanie pojazdów w przypadku zniszczenia (utylizacji) pojazdu, kradzieży pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za granicę,
 • ·kierowanie pojazdów do dodatkowego badania technicznego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska,
 • przygotowywanie decyzji o kontrolnym sprawdzaniu kwalifikacji do kierowania pojazdem,
 • przygotowanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia,
 • przyjmowanie od Policji oraz jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego),
 • zwracanie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie,
 • przyjmowanie zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez prokuratora lub sąd,
 • przygotowywanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,
 • przygotowywanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie,
 • wprowadzanie zakazu pędzenia zwierząt na drogach,
 • wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
 • wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 • przyjmowanie od kierowców zawiadomień i dokonywanie wpisów w prawach jazdy o zmianie miejsca zamieszkania,
 • przyjmowanie od kierowców zawiadomień o zagubieniu prawa jazdy i wydawanie wtórników prawa jazdy, przyjmowanie wtórników praw jazdy w przypadku odnalezienia oryginału,
 • wprowadzenie obowiązku wyposażenia pojazdów zaprzęgowych w hamulec,
 • wydawanie kart pojazdów dla sprowadzanych z zagranicy i tam zarejestrowanych,
 • wydawanie upoważnień do przeprowadzenia badań technicznych dla stacji kontroli pojazdów,
 • przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów,
 • wydawanie imiennych uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych,
 • wydawanie zaświadczeń dla jednostek prowadzących szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
 • kontrola i nadzór ośrodków szkolenia kierowców,
 • dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktorów,
 • prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad szkoleniem instruktorów,
 • wydawanie kart parkingowych potwierdzających uprawnienie do niestosowania się do niektórych znaków drogowych.
 • zamawianie i przyjmowanie od producentów tablic rejestracyjnych oraz druków komunikacyjnych,
 • prowadzenie ewidencji przyjętych i wydanych druków komunikacyjnych ścisłego zarachowania,
 • prowadzenie ewidencji przyjętych i wydanych tablic rejestracyjnych.
 • zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych, prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów organizacyjnych,
 • analizowanie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego i podejmowanie działań w celu jego poprawy,
 • wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów o masie, naciskach osi lub wymiarach większych od dopuszczalnych,
 • wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,
 • współdziałanie z organami prowadzącymi akcje ratownicze w razie katastrofy środka transportu,
 • udostępnianie danych oraz informacji zgromadzonych w ewidencji.

 

2. W zakresie prawa przewozowego i kolei:

 • opiniowanie wniosków o likwidację linii kolejowej, na której zawieszono przewozy,
 • nieodpłatne przejmowanie zbędnego mienia PKP,
 • opiniowanie projektu likwidacji linii kolejowych lub ich części,
 • opiniowanie wniosku o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
 • nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, gdy jest niezbędne z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo państwa, bądź w wypadku klęski żywiołowej,
 • określanie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu poszczególnymi rodzajami środków transportu,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przepisów porządkowych

3. W zakresie krajowego transportu drogowego:

 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem licencji na krajowy transport drogowy rzeczy i osób,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na krajowy transport drogowy osób (teren powiatu),
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne,
 • przygotowywanie decyzji przenoszących uprawnienia wynikające z licencji i zezwoleń w razie:

- śmierci osoby fizycznej posiadającej licencję lub zezwolenie i wstąpienia na jej miejsce spadkobiercy, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem spółki cywilnej, spółki jawnej lub spółki komandytowej,

- połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z odrębnymi przepisami, przedsiębiorcy posiadającego licencję lub zezwolenie,

- przejęcia w całości lub w części działalności w zakresie krajowego transportu rzeczy lub osób przez innego przedsiębiorcę,

 • ·nadzór i kontrola przedsiębiorców wykonujących transport drogowy rzeczy i osób.

4. W zakresie ustawy o drogach publicznych:

 • ·prowadzenie spraw z zakresu planowania i opiniowania rozwoju sieci dróg na terenie powiatu,
 • ·nadzór nad prawidłową realizacją zadań, prowadzonych przez Powiatowy Zarząd Dróg.

5. Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób.