Niedziela 16 Maja 2021
Andrzeja, Jędrzeja, Szymona
Jesteś 7797 osobą na stronie

Banery

PL13
Starostwo   /   Wydział Finansowo - Księgowy   /  

Wydział Finansowo - Księgowy

Wydział nadzoruje: Edyta Fedorowicz - Skarbnik Powiatu

II piętro, Tel. 046 855 37 17 wew. 46

Zadania i kompetencje

Skarbnik Powiatu wykonuje zadania i kompetencje określone Regulaminem oraz powierzone przez Starostę, a w szczególności:

1.  zapewnia organizację gospodarki finansowej powiatu poprzez przygotowywanie przewidzianych prawem uchwał,

2.  zapewnia opracowanie i realizację budżetu powiatu poprzez:

  • przekazywanie podległym jednostkom budżetowym informacji w zakresie przypisanych im do realizacji dochodów i wydatków powiatu, stanowiących podstawę planów  finansowych tych jednostek,
  • przekazywanie podległym jednostkom informacji o wynikających z budżetu powiatu przychodach i wydatkach funduszy celowych oraz gospodarstw pomocniczych, w tym informacji o dotacjach i wpłatach do budżetu,
  • przekazywanie z budżetu powiatu podległym jednostkom budżetowym środków pieniężnych na realizacje zadań,
  • zekazywanie z budżetu powiatu dotacji oraz sprawowanie nadzoru nad ich rozliczaniem,
  • gospodarowanie środkami pieniężnymi,
  • opiniowanie przygotowanych przez jednostki oraz wydziały merytoryczne Starostwa projektów uchwał, umów oraz porozumień zawieranych z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu właściwości powiatu, które rodzą skutki finansowe dla budżetu powiatu,
  • przygotowywanie projektów uchwał, analiz oraz informacji niezbędnych do zaciągania kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń, gwarancji oraz emisji papierów wartościowych,
  • kontrasygnowanie umów i pozostałych czynności prawnych, mogących spowodować powstanie zobowiązań majątkowych,
  • sprawowanie ogólnego nadzoru nad realizacją uchwały budżetowej i przedstawianie wniosków Zarządowi Powiatu

3.   zapewnia sporządzanie zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu, w określonych przepisami okresach sprawozdawczych na podstawie sprawozdań jednostkowych podległych jednostek budżetowych, zbiorczych sprawozdań w zakresie funduszy celowych, gospodarstw pomocniczych oraz pozostałych sprawozdań określonych Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, prowadzi ich analizę oraz przedkłada jej wnioski Zarządowi,

4.   prowadzi ogólną kontrolę składanych sprawozdań jednostkowych, w tym zgodność z układem wykonawczym budżetu i planem finansowym zadań z zakresu administracji rządowej,

5.   pełni funkcję głównego księgowego budżetu powiatu,

6.   przygotowuje projekty uchwał mających wpływ na realizację budżetu,

7.   zapewnia przygotowanie informacji o stanie mienia komunalnego,w

8.   części dotyczącej mienia ruchomego powiatu,

9.   uczestniczy w posiedzeniach Zarządu Powiatu z głosem doradczym,

10.  sprawuje nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Wydziału Finansowo-Księgowego.