Niedziela 16 Maja 2021
Andrzeja, Jędrzeja, Szymona
Jesteś 8780 osobą na stronie

Banery

PL13
Starostwo   /   Wydział Organizacyjny   /  

Wydział Organizacyjny

Wydział nadzoruje: Sebastian Litewnicki - Sekretarz Powiatu

II piętro, Tel. 046 855 37 17 wew. 39

Zadania i kompetencje

Sekretarz Powiatu zapewnia sprawne funkcjonowanie Starostwa, warunków jego działania, a także organizacji i koordynacji pracy oraz obsługi obywateli i w tym zakresie nadzoruje wszystkie wydziały.

Sekretarz Powiatu w szczególności:

 1. czuwa nad terminowością wykonywanych zadań,
 2. koordynuje prace związane z opracowywaniem projektów aktów regulujących struktury i zasady działania Starostwa,
 3. nadzoruje obsługę i przygotowanie tematyki posiedzeń Rady i Zarządu oraz koordynuje realizację podjętych uchwał,
 4. koordynuje przygotowywanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych,
 5. nadzoruje wykonanie zarządzeń Starosty,
 6. wykonuje zadania związane z funkcja pełnomocnika do spraw wyborów-urzędnika wyborczego,
 7. nadzoruje sprawy poprawy warunków materialno-technicznych działalności Starostwa, komputeryzacji, zakupów środków trwałych, remontów,
 8. zapewnia zgodność działania Starostwa z obowiązującymi przepisami prawa,
 9. nadzoruje prawidłową obsługę obywateli,
 10. koordynuje, nadzoruje i kontroluje rozpatrywanie skarg i wniosków,
 11. przegląda i dekretuje wpływającą korespondencję,
 12. uczestniczy w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym,
 13. zapewnia kompleksowe rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem Starostwa, sprawuje nadzór merytoryczny i kieruje Wydziałem Organizacyjnym,
 14. posiada upoważnienie do podpisywania pism w sprawach z zakresu swojej właściwości nie zastrzeżonych do kompetencji Starosty.

Zadania i kompetencje

Do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjnego należy:

1. W zakresie spraw obywatelskich:

 •  wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie zbiórki na terenie Powiatu,
 • nadzór nad stowarzyszeniami, ewidencja stowarzyszeń zwykłych,
 • udzielanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok z zagranicy,
 • organizowanie transportu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych na terenie powiatu,

2. Wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt.

3. Prowadzenie rejestru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty.

4. Prowadzenie rejestru porozumień.

5. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków.

6. Przekazywanie materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

7. Prowadzenie sekretariatu.

8. Prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

9. Prowadzenie spraw socjalnych pracowników.

10. Zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

11. Koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników.

12. Planowanie i realizacja wydatków osobowych Starostwa.

13. Administrowanie budynkiem Starostwa.

14. Planowanie, przygotowanie i realizacja inwestycji oraz remontów realizowanych przez Starostwo.

15. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem i gospodarowaniem materiałami i urządzeniami technicznymi.

16. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, naliczanie ich umorzenia.

17. Prowadzenie archiwum Starostwa.

18. Obsługa informatyczna Starostwa, w tym nadzór nad archiwizacją danych – z wyłączeniem informacji niejawnych.

19. Nadzór nad przetwarzaniem w Starostwie danych osobowych.

20. Załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkowymi i tablicami.

21. Gospodarowanie drukami i formularzami.

22. Wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa.

23. Koordynacja zamówień publicznych w Starostwie.

24. Wykonywanie zadań związanych z wyborami.

25. Organizowanie uroczystości, obchodów rocznicowych itp.

26. Informowanie mieszkańców powiatu o miejscu i terminie obrad Rady Powiatu oraz posiedzeń Komisji Rady.

27. Udostępnianie uchwał Rady i Zarządu na stronach internetowych powiatu oraz do wglądu w siedzibie Starostwa.

28. Udostępnianie protokołów posiedzeń Rady Powiatu, Zarządu i Komisji do wglądu w siedzibie Starostwa.

29. Gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych do pracy Rady i Komisji.

30. Obsługa Sesji Rady i posiedzeń Zarządu.

31. Prowadzenie rejestru:

 • uchwał Rady,
 • wniosków i opinii Komisji,
 • interpelacji i wniosków radnych

32. Przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady, wniosków Komisji i interpelacji radnych, Sekretarzowi, Skarbnikowi, zainteresowanym dyrektorom oraz pełnomocnikom.