Poniedziałek 17 Maja 2021
Sławomira, Weroniki, Brunona
Jesteś 11158 osobą na stronie

Banery

PL13
Starostwo   /   Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki   /  

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

p.o. Dyrektora Wydziału: Barbara Smolarek

II piętro, Tel. 046 855 37 17 wew. 32

Zadania i kompetencje
 

 Wydział zajmuje się organizacją publicznych szkół specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, placówek oświatowo - wychowawczych, poradni psychologiczno - pedagogicznych i specjalnego ośrodka szkolno -wychowawczego, oraz jednostek kultury.

 Do podstawowych zadań Wydziału należy:

 1.   W zakresie oświaty:

 • kreowanie polityki oświatowej oraz przygotowywanie wieloletnich programów oświatowych,
 • realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • przygotowanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych,
 • określanie zasad gospodarki finansowej szkół publicznych oraz prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych,
 • nadzór nad zapewnieniem właściwych warunków kształcenia, wychowania i opieki w szkołach,
 • prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły lub placówki, oraz opiniowanie, powierzenia lub odwołania przez dyrektora szkoły ze stanowiska wicedyrektora lub osoby z innego stanowiska kierowniczego,
 • prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz nadawanie (i cofanie) szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej, a także przygotowywanie propozycji przydzielenia dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświaty,
 • prowadzenie spraw związanych z awansem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

2.   W zakresie kultury:

 • podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego,
 • prowadzeniem spraw związanych z udzielaniem dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych w zakresie kultury,
 • załatwianie spraw związanych z prowadzeniem powiatowych instytucji kultury,
 • nadzór nad organizacją imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym,
 • współdziałanie w organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych,

3)  w zakresie kultury fizycznej i sportu:

 • prowadzenie ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej, oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej,
 • prowadzeniem spraw związanych z udzielaniem dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej.

4)   prowadzenie spraw związanych z rozwojem turystyki lokalnej