Poniedziałek 17 Maja 2021
Sławomira, Weroniki, Brunona
Jesteś 15343 osobą na stronie

Banery

PL13
Starostwo   /   Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska   /  

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Dyrektor Wydziału: Krzysztof Zawadzki

II piętro, Tel. 046 855 37 17 wew. 29


Zapewnia obsługę w realizacji zadań wynikających z prawa wodnego, geologicznego, górniczego, ochrony środowiska, ochrony przyrody, rybactwa śródlądowego, ustawy o odpadach, prawa łowieckiego i gospodarki leśnej.

Do podstawowych zadań wydziału należy w szczególności:

1. W zakresie prawa wodnego:

 • przygotowywanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód i wykonanie urządzeń wodnych, przegląd ustaleń wydanych pozwoleń wodnoprawnych co najmniej raz na 4 lata,
 • przygotowywanie decyzji o cofnięciu, wygaśnięciu lub ograniczeniu pozwoleń wodnoprawnych,
 • przygotowywanie wniosków do uchwał Rady Powiatu o wprowadzeniu powszechnego korzystania z wód nie objętego tym korzystaniem, ustalając jednocześnie jego dopuszczalny zakres i wielkość odszkodowania z budżetu powiatu dla właściciela wody,
 • ustanawianie strefy ochronnej ujęć wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej,
 • nadzór i kontrola działalności spółek wodnych2. W zakresie rybactwa śródlądowego:

 • wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
 • przygotowywanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej, nie zaliczanej do śródlądowych wód żeglownych,
 • wyrażanie zgody na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub bezpośrednim jego sąsiedztwie,
 • rejestracja sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb.3. W zakresie gospodarki leśnej:

 • przygotowywanie decyzji o wykonaniu na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 • prowadzenie spraw dotyczących przyznawania środków na finansowanie przebudowy lub odnawiania drzewostanu w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdzie wystąpiły szkody spowodowane klęskami żywiołowymi,
 • przygotowywanie propozycji o przyznaniu dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów porolnych; współdziałanie z Nadleśnictwami w zakresie zalesiania gruntów w ramach Funduszu Leśnego,
 • cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 • zlecanie wykonania planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,4. W zakresie ustawy o zmianie gruntów rolnych na leśne:

 • prowadzenie spraw w zakresie wyrażania zgody na zamianę gruntów rolnych na leśne,
 • przygotowywanie decyzji stwierdzających prowadzenie uprawy leśnej i określających wysokość przysługującego ekwiwalentu,
 • dokonywanie oceny udatności upraw leśnych,
 • orzekanie o utracie ekwiwalentu z przyczyn określonych w ustawie,
 • przygotowanie wniosków o przeklasyfikowanie z urzędów gruntów zalesionych zgodnie z ustawą.5. W zakresie Prawa łowieckiego:

 • przygotowywanie zezwoleń, w szczególnych przypadkach na odstępstwa od zakazu płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia, zabijania zwierzyny,
 • przygotowywania zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców,
 • prowadzenie spraw związanych z wydzierżawieniem polnych obwodów łowieckich,
 • przygotowywanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny, w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej.6. W zakresie ustawy o odpadach:

 • przygotowywanie zezwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z wyłączeniem odpadów komunalnych i przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • przygotowywanie decyzji zatwierdzających „Programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne z wyłączeniem odpadów komunalnych i przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”,
 • przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi z wyłączeniem odpadów komunalnych i przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z wyłączeniem odpadów komunalnych i przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • wyrażanie zgody na zamknięcie składowiska odpadów z wyłączeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • zatwierdzanie instrukcji eksploatacji składowiska odpadów z wyłączeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,7. W zakresie Prawa geologicznego i górniczego:

 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2ha, przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20.000 m3 rok i bez użycia materiałów wybuchowych,
 • zatwierdzanie projektów prac geologicznych, które nie wymagają uzyskania koncesji,
 • przygotowywanie decyzji nakazujących wykonanie dodatkowych prac geologicznych, w szczególności badań, pomiarów oraz pobieranie dodatkowych próbek,
 • przyjmowanie dokumentacji geologicznej8. W zakresie prawa ochrony środowiska:

 • prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach objętych obowiązkiem udostępniania jako informacje o środowisku i jego ochronie,
 • prowadzenie postępowania w sprawie opiniowania i uzgadniania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których raporty o ocenie oddziaływania na środowisko mogą być wymagane,
 • prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi,
 • przygotowywanie pozwoleń w zakresie emitowania hałasu, wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, emitowanie pół elektromagnetycznych - wydawanie decyzji o ich wygaśnięciu, cofnięciu lub ograniczeniu,
 • przygotowanie uchwały o ograniczeniu lub zakazie używania jednostek pływających na zbiornikach powierzchniowych wód stojących – zapewnienie odpowiednich warunków akustycznych,
 • zobowiązanie przedmiotów prowadzących instalacje do sporządzania przeglądu ekologicznego w przypadku stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko,
 • sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie wydawanych decyzji,
 • występowanie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o podjęcie działań w stosunku do podmiotów u których stwierdzono naruszenie przepisów o ochronie środowiska lub gdy występuje uzasadnione podejrzenie, że takie na ruszenie mogło wystąpić.9. W zakresie ochrony przyrody:

 • popularyzowanie ochrony przyrody w społeczeństwie,
 • opiniowanie zamierzeń utworzenia parku krajobrazowego,
 • prowadzenie rejestru pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych,
 • opiniowanie zmian przeznaczenia terenów, na których znajduje się starodrzew,
 • przygotowywanie decyzji o nadawaniu osobom fizycznym uprawnień społecznych opiekunów przyrody,
 • sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody w trakcie wykorzystywania jej zasobów.10. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustawy o nasiennictwie.

11. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o organizacji, hodowli i rozrodzie zwierząt,

12. Prowadzenie kontroli w zakresie spełniania obowiązku zawarcia umowy OC przez rolników oraz kontroli spełniania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków rolniczych,

13. Współpraca z Powiatowym Inspektoratem Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,

14. Współdziałanie z Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Mazowiecką Izbą Rolniczą,

15. Obsługa Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

następna strona »