Poniedziałek 2 Sierpnia 2021
Kariny, Gustawa, Euzebiusza
Jesteś 20428 osobą na stronie

Banery

PL13
Starostwo   /   Wydział Rozwoju i Budownictwa   /  

Dyrektor Wydziału: Małgorzata Myszkowska

I piętro, Tel. 046 855 37 17

Zadania i kompetencje

Zapewnia obsługę w zakresie udzielania pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów, użytkowanie i zmianę sposobu użytkowania obiektów oraz przyjmowania zgłoszeń dotyczących budowy obiektów i wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę a także przyjmowania zgłoszeń o zakończeniu budowy i robót budowlanych.

Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności:

1) realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru urbanistyczno-budowlanego w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,

2) realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru techniczno-budowlanego w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach i przy wykonywaniu robót budowlanych,

3) propagowanie nowych technologii budowlanych i energooszczędnych,

4) prowadzenie ujednoliconych rejestrów, wniosków o pozwolenia na budowę, rejestrów pozwoleń na budowę oraz dzienników budowy,

5) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie udzielania pozwoleń na budowę,

6) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,

7) prowadzenie spraw związanych z rozbiórką obiektów budowlanych,

8) uzgadnianie rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych,

9) prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju,

10) opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa i gmin,

11) wydawanie zaświadczeń dotyczących stwierdzenia samodzielności lokalu dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali, zaświadczeń VAT i do dodatków mieszkaniowych,

12) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie określonym właściwymi przepisami,

13) udział w pracach zespołu uzgadniania dokumentacji projektowych,

14) współdziałanie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Wydziałem Rolnictwa i Ochrony Środowiska

15) opracowywanie projektów i planów finansowo-rzeczowych w zakresie inwestycji i remontów realizowanych przez powiat,

16) przygotowanie i prowadzenie inwestycji przyjętych do realizacji,

17) przygotowywanie projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, trybów przetargów na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanych dla planowanych inwestycji i dostaw oraz na wykonanie robót inwestycyjnych i remontowych,

18) przygotowywanie dokumentacji formalno-prawnych (warunki uzgodnienia pozwolenia)

19) przygotowywanie projektów umów z wykonawcami i dostawcami,

20) nadzór nad prowadzonymi przez Powiat inwestycjami i remontami z wyjątkiem drogowych, proponowanie kandydatów na inspektorów branżowych i nadzorowanie ich pracy,

21) przygotowywanie i uczestnictwo w odbiorach inwestycji i przekazywanie obiektów inwestycyjnych do eksploatacji,

22) przeprowadzanie komisyjnych kontroli stanu technicznego obiektów i ustalanie potrzeb remontowych,

23) wykonywanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich na prace remontowe
w remontach nie wymagających pozwolenia na budowę,

24) rozliczanie finansowe inwestycji ,

25) przygotowywanie wniosków o przydział środków finansowych na poszczególne zadania,

26) opracowywanie informacji o przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych,

27) udział w przetargach,

28) sprawowanie nadzoru nad właściwym wykorzystaniem środków materiałowych i finansowych poszczególnych zadań inwestycyjnych i remontowych,

29) aprobowanie i parafowanie rachunków i faktur (badanie ich zgodności z umową) wystawionych przez wykonawców i dostawców,

30) prowadzenie stosownej dokumentacji zadań inwestycyjno-remontowych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i wewnętrznymi aktami prawnymi.