Poniedziałek 17 Maja 2021
Sławomira, Weroniki, Brunona
Jesteś 33443 osobą na stronie

Banery

PL13
Starostwo   /   Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami   /  

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Dyrektor Wydziału: Daria Rubikowska

III piętro, Tel. 046 855 37 17 wew. 56

Zadania i kompetencje

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami, wywłaszczeniem nieruchomości, ochroną gruntów oraz realizacją zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.         

Do  podstawowych zadań Wydziału należy:

1.    wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że nieruchomość ziemska jest przeznaczona na cele reformy rolnej jako tytuł do wpisania na rzecz Skarbu Państwa w księdze hipotecznej prawa własności nieruchomości ziemskiej,

2.    przyjmowanie zawiadomień o zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu lub zagrożeniu znaków geodezyjnych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych,

3.    prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

4.    dysponowanie Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

5.    przedstawianie Radzie Powiatu corocznych projektów planów oraz sprawozdań z wykonania zadań i gospodarowania Funduszem, o którym mowa w pkt. 4,

6.    zarządzanie nieruchomościami państwowymi, wydzielonymi w związku z usytuowaniem na nich znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki i budowli triangulacyjnych,

7.    realizacja budżetu Powiatu w zakresie wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych,

8.    żądanie orzekania przez sąd unieważnienia umów dotyczących nabycia niezgodnie z ustawą o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, nieruchomości położonej w granicach terytorialnych Powiatu,

9.    nieodpłatne przekazywanie w użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe,

10. przekazywanie na wniosek organu wojskowego w zarząd gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa,

11. przejmowanie nieruchomości lub jej części pozostającej w zarządzie organów wojskowych, uznanej przez te organy za zbędną na cele obronności i bezpieczeństwa Państwa,

12. dokonywanie darowizn nieruchomości na cele publiczne,

13. sprzedaż, zamiana, darowizna lub oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Powiatu i Skarbu Państwa,

14. sprzedawanie nieruchomości stanowiących własności Skarbu Państwa lub Powiatu jednostkom samorządu terytorialnego za cenę obniżoną lub oddawanie w użytkowanie wieczyste,

15. nabywanie przez Skarb Państwa lub Powiat nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego lub przejmowanie w nieodpłatne użytkowanie wieczyste,

16. dokonywanie zamiany nieruchomości między Skarbem Państwa lub Powiatem, a jednostkami samorządu terytorialnego, bez konieczności dokonywania dopłat,

17. przekazywanie gminom w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własności Skarbu Państwa lub Powiatu, przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe,

18. gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,

19. orzekanie o wywłaszczeniu nieruchomości na cele publiczne,

20. składanie w sądzie wniosku o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego lub jeżeli nieruchomość nie ma urządzonej księgi wieczystej, o złożenie do istniejącego zbioru dokumentów zawiadomienia o wszczęciu tego postępowania,

21. przeprowadzanie rozprawy administracyjnej po wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego,

22. udzielanie zezwoleń osobie realizującej cel publiczny, na niezwłoczne zajęcie nieruchomości po wydaniu decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości, jeżeli zwłoka w jej zajęciu uniemożliwiłaby realizację celu publicznego,

23. ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości i wnioskowanie o dokonanie stosownego wpisu do księgi wieczystej,

24. udzielanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody,

25. orzekanie o odszkodowaniu za wywłaszczone nieruchomości,

26. dokonywanie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,

27. rozpatrywanie spraw z zakresu ekwiwalentu za nieruchomości pozostawione poza granicami Państwa Polskiego, w tym wydawanie decyzji o posiadaniu uprawnień do ekwiwalentu,

28. wnioskowanie o dokonanie wpisu w księdze wieczystej o wywłaszczeniu nieruchomości,

29. orzekanie o przyznaniu nieruchomości zamiennej,

30. przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, określanie wysokości raty rocznej,

31. stwierdzanie uprawnienia do nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

32. wyrażanie zgody na zrzeczenie się nieruchomości przez właściciela na rzecz Skarbu Państwa,

33. ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie,

34.  ustalanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,

35. wydawanie decyzji w sprawach zwrotu działek pozostawionych do dożywotniego użytkowania oraz gruntów pod budynkami przejętych za świadczenia emerytalne,

36. przekazywanie Lasom Państwowym na wniosek Agencji Nieruchomości Rolnych gruntów wchodzących w skład Zasobu w celu zalesienia,

37. przeprowadzanie scalenia gruntów na koszt Skarbu Państwa lub odmowa jego przeprowadzenia,

38. przeprowadzanie wymiany gruntów na koszt Skarbu Państwa lub odmowa jej przeprowadzenia,

39. wydawanie postanowień o wszczęciu postępowania scaleniowego lub wymiennego oraz wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów,

40. zawiadamianie uczestników scalenia o wejście w posiadanie nowo wydzielonych gruntów,

41. zakładanie i prowadzenie ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości),

42. przeprowadzanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków,

43. wykonywanie wypisów i wyrysów wraz z fakturowaniem,

44. prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości,

45. przyjmowanie zgłoszeń zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków,

46. występowanie z żądaniem dostarczenia dokumentów geodezyjnych i kartograficznych celem wprowadzenia zmian w ewidencji,

47. przyjmowanie odpisów prawomocnych orzeczeń i aktów notarialnych z których wynikają zmiany w ewidencji gruntów i budynków,

48. przyjmowanie prawomocnych orzeczeń sądowych lub ostatecznych decyzji ustalających przebieg granic nieruchomości w celu ujawnienia ich w ewidencji,

49. sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych, danych ewidencji gruntów i budynków,

50. udostępnianie danych ewidencyjnych z jednoczesną ochroną tych danych,

51. wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego.