Poniedziałek 17 Maja 2021
Sławomira, Weroniki, Brunona
Jesteś 20121 osobą na stronie

Banery

PL13
Zarząd   /  

Starosta

 • -

Wojciech Szustakiewicz

Zadania i kompetencje

1. reprezentuje Powiat na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących powiatu,

2. kieruje bieżącymi sprawami Powiatu,

3. składa jednoosobowe oświadczenie woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w ramach upoważnienia udzielonego mu przez Zarząd,

4. przewodniczy posiedzeniom Zarządu oraz organizuje jego pracę,

5. przedstawia na sesji Rady sprawozdania z działalności Zarządu,

6. przesyła uchwały Rady; Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz zapewnia ogłaszanie aktów prawa miejscowego,

7. występuje z wnioskiem o wybór Wicestarosty, Członków Zarządu oraz Sekretarza i Skarbnika. Sprawuje bezpośredni nadzór nad ich pracą,

8. jest kierownikiem Starostwa w rozumieniu przepisów prawa pracy, zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,

9. ustala bieżącą organizację Starostwa i zasady pracy, tworzy i likwiduje stanowiska pracy stosownie do potrzeboraz realizuje politykę personalną w Starostwie w zakresie określonym niniejszym regulaminem,

10. Starosta ustala zakresy czynności dla Wicestarosty, Członków Zarządu, Sekretarza, Skarbnika, Dyrektorów Wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy,

11. Starosta w drodze zarządzenia określa komórki organizacyjne, nad którymi nadzór sprawuje Wicestarosta i Członkowie Zarządu

12. wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu, chyba że przepisy szczególne przewidują wydanie decyzji przez Zarząd Powiatu,

13. udziela pracownikom Starostwa oraz kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu pełnomocnictw i wydaje upoważnienia do załatwiania spraw w jego imieniu, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń, podpisywania umów cywilno-prawnych,

14. jest Szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego

15. podejmuje czynności należące do kompetencji Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli,

16. przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków,

17. wykonuje inne zadania zastrzeżone dla Starosty ustawami, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikające ze Statutu i Regulaminu.

Wicestarosta

 • -

Grzegorz Dobrowolski

Zadania i kompetencje

Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje określone Regulaminem oraz powierzone mu przez Starostę, a w szczególności:

1. sprawuje funkcję Starosty w czasie jego nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków,

2. współdziała z Radą i Komisjami Rady,

3. przegląda i przydziela korespondencję do załatwienia przez właściwe wydziały bądź stanowiska pracy,

4. posiada upoważnienie do podpisywania pism w sprawach z zakresu swojej właściwości, nie zastrzeżonych do kompetencji Starosty,

5.  nadzoruje i koordynuje pracę Wydziału Oświaty,  Kultury, Sportu i Turystyki, Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Pełnomocnika ds. Promocji i Współpracy z Unią Europejską.

Członek Zarządu Powiatu (etatowy)

 • -

Leszek Kamiński

Zadania i kompetencje

Wykonuje zadania i kompetencje określone Regulaminem oraz powierzone mu przez Starostę, a w szczególności:

 1. współdziała z Radą i komisjami Rady,
 2. posiada upoważnienie do podpisywania pism w sprawach z zakresu swojej właściwości, nie zastrzeżonych do kompetencji Starosty,
 3. nadzoruje i koordynuje pracę Wydziału Rozwoju i Budownictwa, Pełnomocnika ds. Ochrony Zdrowia oraz jednostek organizacyjnych sfery pomocy społecznej.

Członek Zarządu Powiatu

 • -

Kazimierz Sadowski

 

Zadania i kompetencje

Wykonuje zadania i kompetencje określone Regulaminem oraz powierzone mu przez Starostę, a w szczególności:

 1. współdziała z Radą i komisjami Rady,
 2. posiada upoważnienie do podpisywania pism w sprawach z zakresu swojej właściwości, nie zastrzeżonych do kompetencji Starosty,

Członek Zarządu Powiatu

 • -

Ryszard Adamiak

Zadania i kompetencje

Wykonuje zadania i kompetencje określone Regulaminem oraz powierzone mu przez Starostę, a w szczególności:

 1. współdziała z Radą i komisjami Rady,
 2. posiada upoważnienie do podpisywania pism w sprawach z zakresu swojej właściwości, nie zastrzeżonych do kompetencji Starosty,