Poniedziałek 17 Maja 2021
Sławomira, Weroniki, Brunona
Jesteś 7540 osobą na stronie

Banery

PL13
Rada Powiatu   /   Komisje Rady   /   Komisja Rewizyjna   /  

Komisja Rewizyjna

Zadania

 • Przeprowadzanie kontroli działalności zarządu i powiatowych jednostek organizacyjnych,
 • Rozpatrywanie skarg dotyczących pracy Rady Powiatu i jej organów,
 • Opiniowanie wykonania budżetu powiatu,
 • Występowanie z wnioskiem do Rady o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi,
 • Wykonywanie zadań kontrolnych zlecanych przez Radę,
 • Przedstawienie Radzie Powiatu projektu planu pracy Komisji,
 • Przedstawianie Radzie Powiatu sprawozdania ze swojej działalności.

Skład Komisji
 

 1. Danuta Skibińska - Przewodnicząca
 2. Franciszek Jankowski - Wiceprzewodniczący
 3. Stanisław Nalej - Sekretarz
 4. Józef Kłosowski
 5. Krystyna Penczonek